Assumption College Nakhonratchasima, : อัลบั้มที่ 2133 :: กิจกรรมตรวจค้น/ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ( นักเรียนสาย ม.2 ) Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2133 : กิจกรรมตรวจค้น/ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ( นักเรียนสาย ม.2 )

             โครงการ  To  be  Number  one

             กิจกรรมตรวจค้น/ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน  ( นักเรียนสาย  ม.2 ) 

หลักการและเหตุผล

                การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  มีความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม  วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความสำคัญอย่างมากที่ทุกภาคส่วน  ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน  โดยเฉพาะโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้ใช้ระบบ  5  ประสาน  ประกอบด้วย  ตำรวจ  นักจิตวิทยา  พยาบาล  โรงเรียน  และผู้ปกครอง  เพื่อร่วมมือกันป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน  โรงเรียนจึงได้จัดตั้งเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ  และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน  ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดจนนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
  2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  3. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 168 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 168 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้