Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับประถมศึกษา
หน่วยงาน :งานแผนกวิชาการ ประถมฯ
โครงการ :โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับประถมศึกษา

หลักการและเหตุผล :
    การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และ จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายและเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ ประสบการณ์ตรง
    2. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
    3. ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่
    4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต
    5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ คิดเป็น ร้อยละ 95

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
   2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
    - 9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โทหรือตรงตามความถนัด
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.1-2 01 พ.ย. 2553  1. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.3-4 01 พ.ย. 2553  1. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.5-6 01 พ.ย. 2553  1. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าทัศนศึกษา ป.1-2 1 *** ***
2    ค่าทัศนศึกษา ป.3-4 1 *** ***
3    ค่าทัศนศึกษา ป.5-6 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าดำเนินการ ป.1-2 1 *** ***
2    ค่าดำเนินการ ป.3-4 1 *** ***
3    ค่าดำเนินการ ป.5-6 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 452,550 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 340,100 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 452,550 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 340,100 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุพงษ์    วงศ์อำมาตย์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สุพงษ์    วงศ์อำมาตย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ