Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

- โครงการห้องสมุด 3 ดี
หน่วยงาน :งานห้องสมุด
โครงการ :- โครงการห้องสมุด 3 ดี

หลักการและเหตุผล :
    ห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี บรรณารักษ์ดี และบรรยากาศดี ซึ่งในกิจกรรมจะเน้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ต่างๆ ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และประทับใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด ในปัจจุบันห้องสมุดยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่อผู้เรียน แต่ยังขาดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้สนใจใช้บริการห้องสมุดเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาค้นคว้า การให้บริการประเภทต่างๆ แก่นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย (16.1 , 16.3, 16.4)
    2. เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น (6.1, 6.2, 6.3)
    3. เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องสมุด (6.1, 6.2, 6.3)
    4. เพื่อปลูกฝังนิสัยผู้เรียนในการรักการอ่าน การค้นคว้า (6.1, 6.2 )

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองรู้จักค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองร้อยละ 80 2. ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองร้อยละ 80
เชิงปริมาณ
   1. 1. ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง รู้จักใช้บริการห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้น 2.ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง มีนิสัยในการรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

KPI :
   1. ห้องสมุดได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 80 (6.1, 6.2, 6.3)
   2. ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางห้องสมุดได้จัดขึ้น (6.1, 6.2, 6.3)
   3. ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด (6.1, 6.2, 6.3)
   4. ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน (6.1, 6.2, 6.3)
   5. ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ( 6.1 ,6.2 )

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง
    - 6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล
    - 6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบ มาโรงเรียน
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 13.2 สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
    - มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
    - 14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
    - 14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
    - 16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    - 16.4 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
    - มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
    - 17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ห้องสมุด 3 ดี 17 มิ.ย. 2553  1. จัดวันสัปดาห์ห้องสมุด
 2. ส่งเสริมการอ่านเพื่อออมทรัพย์ทางปัญญา
 3. จัดทำละครโรงเล็ก
 4. จัดป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สัปดาห์ห้องสมุด 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วันสัปดาห์ห้องสมุด6ครั้ง/ส่งเสริมการอ่าน/ละครโรงเล็ก/ป้ายนิเทศ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าใช้บริการห้องสมุด แบบประเมินผลสรุปโครงการสัปดาห์ห้องสมุด สัมภาษณ์นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม และใช้บริการห้องสมุด

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 6,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 17,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 6,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 17,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  พจน์มงคล    ผาดรุ่งเรือง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  พจน์มงคล    ผาดรุ่งเรือง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ