Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ :โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล :
    จากนโยบายโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนโรงเรียนสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนจะต้องเร่งรัดดำเนินการพัฒนาทางด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จำเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกลสำคัญในการสนับสนุนให้การบริหารงานวิชาการในกลุ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ให้สามารถเทียบเท่ากับภายนอกได้ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการใช้การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง (16.3)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จำนวน 50 ชุด ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

KPI :
   1. จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จำนวน 50 ชุด

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 8.7(BSG)มีระเบียบวินัย สามัคคี รักความสะอาด และรักสถาบันที่ตนเรียนและ สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    IBM Computer 50 *** ***
2    Macintosh I Mac 5 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านการใช้บริการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,652,100 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,652,100 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศราวุธ    ชนะบำรุง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ศราวุธ    ชนะบำรุง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ