โครงการ Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ To be Number one
หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง
โครงการ :โครงการ To be Number one

หลักการและเหตุผล :
    การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความสำคัญอย่างมากที่ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้ใช้ระบบ 5 ประสาน ประกอบด้วย ตำรวจ นักจิตวิทยา พยาบาล โรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน โรงเรียนจึงได้จัดตั้งเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดจนนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
    2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
    3. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.บุคลากรร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
   2. 2.ผู้เรียนร้อยละ 99 ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด
เชิงปริมาณ
   1. 1.สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
   2. 2.นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมมาทุกชนิด

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการการดำเนินตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
   2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจและปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด
   3. บุคลากรภายในโรงเรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมในการร่วมกิจกรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  ตระการ    แสนแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 มาสเตอร์  โกศัย    ปรียานนท์  หัวหน้าแผนกปกครองช่วงชั้น 1-2
 มิส  วรางคณา    มีลาภ  หัวหน้าสายปกครอง ม.1
 มิส  ขณารัศม์    ลิมปะฉัตรพงศ์  หัวหน้าสายปกครอง ม.2
 มาสเตอร์  บุญส่ง    นามกระโทก  หัวหน้าสายปกครอง ม.3
 มิส  รุจิรัตน์    แสงอรุณ  หัวหน้าสายปกครอง ม.4
 มาสเตอร์  ชวลิต    เอนกเวียง  หัวหน้าสายปกครอง ม.5
 มาสเตอร์  สมศักดิ์    จำลอง  หัวหน้าสายปกครอง ม.6

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เกียรติบัตร/รูปถ่าย/ของรางวัล 1 *** ***
2    เกียรติบัตร/รูปถ่าย/ของรางวัล 1 *** ***
3    น้ำยาตรวจสารเสพติด 1 *** ***
4    วัสดุสิ่งของ 1 *** ***
5    ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 1 *** ***
6    ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 1 *** ***
7    ป้ายนิเทศเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
8    ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 1 *** ***
9    ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1.สังเกต 2.แบบประเมิน 3.สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 48,405 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 48,405 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ