Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ To be Number one
หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง
โครงการ :โครงการ To be Number one

หลักการและเหตุผล :
    การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความสำคัญอย่างมากที่ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้ใช้ระบบ 5 ประสาน ประกอบด้วย ตำรวจ นักจิตวิทยา พยาบาล โรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน โรงเรียนจึงได้จัดตั้งเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดจนนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
    2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
    3. เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.บุคลากรร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
   2. 2.ผู้เรียนร้อยละ 99 ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด
เชิงปริมาณ
   1. 1.สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
   2. 2.นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมมาทุกชนิด

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการการดำเนินตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
   2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจและปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด
   3. บุคลากรภายในโรงเรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมในการร่วมกิจกรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เกียรติบัตร/รูปถ่าย/ของรางวัล 1 *** ***
2    เกียรติบัตร/รูปถ่าย/ของรางวัล 1 *** ***
3    น้ำยาตรวจสารเสพติด 1 *** ***
4    วัสดุสิ่งของ 1 *** ***
5    ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 1 *** ***
6    ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 1 *** ***
7    ป้ายนิเทศเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
8    ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 1 *** ***
9    ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1.สังเกต 2.แบบประเมิน 3.สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 48,405 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 48,405 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ณรงค์    ช้อนขุนทด


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ