Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเผยแพร่อบรม ดูแลสุขภาพนักเรียน ครู
หน่วยงาน :งานอนามัย
โครงการ :โครงการเผยแพร่อบรม ดูแลสุขภาพนักเรียน ครู

หลักการและเหตุผล :
    การดูแลผู้เรียนด้านสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา ครูอนามัยอาจดูแลไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้เรียนมีจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์จึงได้จัดให้มีนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) โดยให้มีหน้าที่ดูแลเพื่อนๆนักเรียน ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งห้องพยาบาล พร้อมทั้งการให้บริการด้านตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียนและครู (7.1,7.2,7.3)
    2. เพื่อให้สถานศึกษามีผู้ช่วย(อสร.)ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน (7.1,7.2,7.3)
    3. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งที่ให้ความรู้และมีข้อมูล สถิติด้านสุขภาพอนามัยผู้เรียน และครู (7.1,7.2,7.3)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ห้องพยาบาลได้มาตรฐาน นักเรียน มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มมากขึ้นสามารถดูแลช่วยเหลือเพื่อน ๆ และคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 90
เชิงปริมาณ
   1. - ห้องพยาบาลได้มาตรฐาน มีข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย มีแผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายนิเทศ สถิติด้านสุขภาพผู้เรียน ครู และมีจำนวนผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 3,059 คน

KPI :
   1. นักเรียน ร้อยละ 90/100 ได้รับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) สามารถดูแลช่วยเหลือ เพื่อน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 1.10 สามารถเลือกและตัดสินใจ มีค่านิยมและคติประจำใจที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่อนวัย (BSG)
    - 2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - 2.3 ตระหนักถึงคุณค่าของตนและมีส่วนรับผิดชอบในสภาพการณ์ต่างๆของ ชุมชน สังคม ตามบริบทที่เหมาะสม(BSG)
    - 4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
    - 6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
    - 1.9 อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตน เป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพื่อนร่วมสังคมและไม่ละเลยที่จะกระทำความดีที่ทำได้ (BSG)
    - 9.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    - 9.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    - มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
    - 10.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงาน
    - มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
    - 1.3 มีความกตัญญูกตเวที
    - 1.4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
    - 1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) 17 มิ.ย. 2553  1.

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในรร. 1 *** ***
2    ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียน 1 *** ***
3    สื่อต่าง ๆ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 5,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 5,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  ณัฐศิยา    โชคพิชิต (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)
ผู้จัดทำ :  ณัฐศิยา    โชคพิชิต (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ