Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการพัฒนาส่งเสริมงานลูกเสือ-เนตรนารี
หน่วยงาน :งานลูกเสือ มัธยมฯ
โครงการ :โครงการพัฒนาส่งเสริมงานลูกเสือ-เนตรนารี

หลักการและเหตุผล :
    การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมที่จะเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี คือส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวัน และสังคมได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (3.4 , 3.5)
    2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (6.2 , 6.3)
    3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางลูกเสือ-เนตรนารี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (8.1-8.6)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

KPI :
   1. ผู้เรียนทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 01 ก.ค. 2553  1. ขั้นดำเนินการ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหาร สถานที่ วิทยากร รถรับ-ส่ง 1 *** ***
2    อาหาร อุปกรณ์ 1 *** ***
3    ค่าบำรุง 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. สังเกตจากการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม 2. แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 258,605 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 258,605 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง
ผู้จัดทำ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ