Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดทำป้ายความรู้ทางเดิน
หน่วยงาน :งานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :โครงการจัดทำป้ายความรู้ทางเดิน

หลักการและเหตุผล :
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (เพิ่มเติม 2545) มาตรา 24(5) สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ และมาตรา 24 (6) สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จากแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการเรียนให้ผู้เรียน จึงได้มีการจัดทำป้ายความรู้ เพื่อนำเกร็ดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกระดับ ได้ติดบริเวณทางเดิน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และทำความเข้าใจได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ในโรงเรียน
    2. เพื่อจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนให้ผู้เรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนมีแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของตนเอง และในชีวิตประจำวันได้
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับได้รับความรู้จากแผ่นป้ายความรู้

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดทำป้ายความรู้จากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดในแต่ละกลุ่มสาระฯ ชช.1-2 01 มิ.ย. 2551  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. รวบรวมคำศัพท์จากแต่ละกลุ่มสาระฯ ชช.1-2
 3. รวบรวมคำศัพท์จากแต่ละกลุ่มสาระฯ ชช.3-4

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจ้างจัดทำฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมเขียนความรู้ 500 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. การสังเกต
2. การสอบถาม และการสัมภาษณ์

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 40,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 40,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  พัทธนันท์    บุญสว่าง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)
ผู้จัดทำ :  พัทธนันท์    บุญสว่าง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ