โครงการ Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการทำป้ายความรู้ทางเดิน
หน่วยงาน :งานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :โครงการทำป้ายความรู้ทางเดิน

หลักการและเหตุผล :
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (เพิ่มเติม 2545) มาตรา 24(5) สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ และมาตรา 24 (6) สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จากแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการเรียนให้ผู้เรียน จึงได้มีการจัดทำป้ายความรู้ เพื่อนำเกร็ดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกระดับ ได้ติดบริเวณทางเดิน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และทำความเข้าใจได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ในโรงเรียน ( 16.1)
    2. เพื่อจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนให้ผู้เรียนเอื้อต่อการเรียนรู้( 16.1)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับได้รับความรู้จากแผ่นป้ายความรู้
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้จากแผ่นป้ายความรู้บริเวณทางเดิน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดทุกกลุ่มสาระฯ (ช่วงชั้นที่ 1-4) ภาคเรียนที่ 1 17 เม.ย. 2553  1. ขั้นวางแผน

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ยุภาพร    เทพสุริยานนท์  ประธาน
 มาสเตอร์  สุพงษ์    วงศ์อำมาตย์  รองประธาน
 มาสเตอร์  ยุทธนา    ชาตะสุวัจนานนท์  กรรมการ
 มิส  อ้อยทิพย์    อานามนารถ  กรรมการ
 มิส  รองรัตน์    เปียเมือง  กรรมการ
 มิส  อุทัยวรรณ    นามกระโทก  กรรมการ
 มิส  นงลักษณ์    พุ่มพู  กรรมการ
   พัทธนันท์    บุญสว่าง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)  กรรมการ/เลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ภาคเรียนที่ 1/2553 150 *** ***
2    จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ภาคเรียนที่ 2/2553 150 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 30,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 30,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ยุภาพร    เทพสุริยานนท์
ผู้จัดทำ : มิส  ยุภาพร    เทพสุริยานนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ