Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการทำป้ายความรู้ทางเดิน
หน่วยงาน :งานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :โครงการทำป้ายความรู้ทางเดิน

หลักการและเหตุผล :
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (เพิ่มเติม 2545) มาตรา 24(5) สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ และมาตรา 24 (6) สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จากแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการเรียนให้ผู้เรียน จึงได้มีการจัดทำป้ายความรู้ เพื่อนำเกร็ดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุกระดับ ได้ติดบริเวณทางเดิน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และทำความเข้าใจได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ในโรงเรียน ( 16.1)
    2. เพื่อจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนให้ผู้เรียนเอื้อต่อการเรียนรู้( 16.1)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับได้รับความรู้จากแผ่นป้ายความรู้
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้จากแผ่นป้ายความรู้บริเวณทางเดิน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 9.3 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
    - 9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    - 16.4 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดทุกกลุ่มสาระฯ (ช่วงชั้นที่ 1-4) ภาคเรียนที่ 1 17 เม.ย. 2553  1. ขั้นวางแผน

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ภาคเรียนที่ 1/2553 150 *** ***
2    จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ภาคเรียนที่ 2/2553 150 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 30,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 30,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ยุภาพร    เทพสุริยานนท์
ผู้จัดทำ : มิส  ยุภาพร    เทพสุริยานนท์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ