Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน :งานวิชาการ
โครงการ :โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการและเหตุผล :
    โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการเดิมที่ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยเริ่มจากโครงการทดลองแปลงเกษตรปฐมวัย ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่ปรากฏและยอมรับของชุมชน สถานศึกษา และได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2546 สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจึงได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มิใช่อยู่อย่างอดอยากหรือประหยัดจนเกินไป การใช้จ่ายสิ่งของ ทรัพยากร ตลอดทั้งงบประมาณให้พอดีกับรายได้ที่ตนมีอยู่ เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โครงการนี้ปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่เล็กๆก่อนเข้าเรียน จนถึงเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและตลอดไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยรู้จักประหยัด
    2. เพื่อให้เด็กเข้าใจการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมจริงและสามารถตอบคำถามได้
เชิงปริมาณ
   1. - นักเรียนร้อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรมได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

KPI :
   1. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงร้อยละ 100

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
    - 1.11 จรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นที่ยอมรับของสังคม (BSG)
    - 2.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
    - 2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    - 10.6 มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
    - 10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม , การลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 4,800 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 4,800 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ