Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการบัณฑิตน้อย
หน่วยงาน :งานแผนกปฐมวัย
โครงการ :โครงการบัณฑิตน้อย

หลักการและเหตุผล :
     การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและรางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน

วัตถุประสงค์ :
    1. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน
    2. ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน
    3. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตน
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ร้อยละ 90

KPI :
   1. ผู้เรียนได้รับอนุบัตรในความสำเร็จของตน
   2. ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน
   3. โรงเรียนได้เผยแพร่กิจกรรมต่อชุมชน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    - 14.7 มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เก็บจากนักเรียน 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 76,900 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 106,575 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 76,900 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 106,575 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ