Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ
หน่วยงาน :งานกิจการนักเรียน
โครงการ :กิจกรรมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ

หลักการและเหตุผล :
    การทำกิจกรรมด้านศิลปะ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนวิชาต่างๆ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นบุคคลที่มีความประณีต อ่อนโยน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน และกิจกรรมต่างๆด้านศิลปะยังส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงประสานสัมพันธ์กับสายตา พัฒนาการพูด การฟัง ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทั้งภายในและภายนอก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เรียน
    2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและพัฒนาประสาทสัมพันธ์ทุกด้าน
    3. เพื่อพัฒนาความพร้อมในด้านการฟัง การพูด และการล้าแสดงออกของผู้เรียน
    4. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขณะทำกิจกรรม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. - ผู้เรียนสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสมตามวัย
เชิงปริมาณ
   1. - ผู้เรียนมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 13.7 นำหลักธรรมของคริสต์ศาสนาและวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี มาเป็นแนวทางหลักในการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ (BSG)
    - มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ
    - 14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
    - 14.3 มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปั้นสร้างสรรค์ 1 *** ***
2    วาดภาพสร้างฝัน 1 *** ***
3    นิทานแสนสนุก 1 *** ***
4    ประกวดวาดภาพ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- แบบบันทึกและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 8,525 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 8,525 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ