Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีไทย
หน่วยงาน :หัวหน้าสายปฐมวัย 1
โครงการ :กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีไทย

หลักการและเหตุผล :
     การส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียน ได้เห็นคุณค่า และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ด้วยการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีสัมมาคารวะ มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งเป็นการแสดงออกตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย
    2. เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของผู้เรียน
    3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าวัฒนธรรม ประเพณีไทย นำไปดำเนินชีวิตได้
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จักปฏิบัติตามข้อตกลง ช่วยเหลือแบ่งปันทำความดี และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัย

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ทำความดีและกล้าแสดงออก
   2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ศรัทธา และเลื่อมใสศาสนาที่ตนนับถือ
   3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
    - 1.9 อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตน เป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพื่อนร่วมสังคม และไม่ละเลยที่จะกระทำความดีที่ทำได้(BSG)
    - 1.11 จรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นที่ยอมรับของสังคม (BSG)
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 10.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    - 10.10เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (BSG)
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
การสังเกตการร่วมกิจกรรม , การตอบแบบสอบถาม , การสัมภาษณ์

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 12,115 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 12,115 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จีระวัฒน์    เกียรติชูวงศ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ