Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาสีภายใน
หน่วยงาน :งานฝ่ายกิจกรรม
โครงการ :โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาสีภายใน

หลักการและเหตุผล :
    ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑา ที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 90

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      BSG
         
      สมศ.
         
      สพฐ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 พิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาสีภายใน 01 มิ.ย. 2552  1. ม.บุญส่ง นามกระโทก
 การแข่งขันกรีฑาสีภายใน 07 ส.ค. 2552  1. ม.บุญส่ง นามกระโทก

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 0 *** ***
2    เสื้อเอี๊ยมการแข่งขัน 150 *** ***
3    ธงไลแมนฟุตบอล 1 *** ***
4    ป้ายพิธีเปิด (ไวนิว) 1 *** ***
5    การแข่งขันกรีฑาสีภายใน 0 *** ***
6    จัดเตรียมเอกสารและสูจิบัตรการแข่งขัน 200 *** ***
7    ตกแต่งปะรำพิธี , สแตนกล่าวเปิด, กระถางคบเพลิง 1 *** ***
8    ตกแต่งขบวนพาเหรดของโรงเรียน 1 *** ***
9    ของที่ระลึกประธานในพิธี,นักกีฬาถือคบเพลิง 2 *** ***
10    อาหาร น้ำแข็ง น้ำดื่ม ของว่างประธานและคณะกรรมการตัดสิน 100 *** ***
11    เหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอ 600 *** ***
12    ลูกปืนปล่อยตัวนักกีฬา 100 *** ***
13    อุปกรณ์การแข่งขันกรีฑา 1 *** ***
14    กลองทอม 10 *** ***
15    อาหารกลางวันนักเรียน ป.1-ม.6 3,114 *** ***
16    เครื่องเสียงกองกลาง 1 *** ***
17    รถน้ำฉีดสนาม/ปรับสนาม 4 *** ***
18    เต้นท์ที่พักนักกีฬา 10 *** ***
19    ปูนขาวทำสนามแข่ง 200 *** ***
20    เชือกทำสนามแข่งขัน 2 *** ***
21    ตกแต่งริ้วขบวนสีต่าง ๆ 5 *** ***
22    ตกแต่งอัฒจันทร์เชียร์และอุปกรณ์การเชียร์แต่ละสี 5 *** ***
23    อาหารว่าง น้ำแข็ง น้ำดื่ม ผลไม้ อุปกรณ์ แต่ละสี 5 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. สังเกตจากการประชุม , การดำเนินงานของคณะสี และการฝึกซ้อม
2. ผลการแข่งขันในรายการต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ของกีฬาแต่ละประเภท

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 231,380 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 231,380 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง
ผู้จัดทำ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ