Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการวันสำคัญทางศาสนา
หน่วยงาน :งานฝ่ายกิจกรรม
โครงการ :โครงการวันสำคัญทางศาสนา

หลักการและเหตุผล :
    เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
    2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความสำคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ
    4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียนครูและผู้เรียนได้ทราบถึงคุณค่าความสำคัญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและปรัชญาของโรงเรียนได้ดีขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง ศาสนาของไทย
เชิงปริมาณ
   1. ครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      BSG
         
      สมศ.
         
      สพฐ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 งานวันวิสาขบูชา 17 พ.ค. 2552  1. ม.ยุรพงษ์ ฉัตรศุภสิริ
 งานวันอาสฬบูชา-วันเข้าพรรษา 01 ก.ค. 2552  1. มิสวิชชุดา การรักษา

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ทำบุญ 1 *** ***
2    เทียนพรรษา 2 ต้น 2 *** ***
3    ผ้าอาบน้ำฝน 1 *** ***
4    ทำบุญถวายวัด 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1 สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรและนักเรียน
2 การสัมภาษณ์ผู้ร่วมกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 11,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 11,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง
ผู้จัดทำ : มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ