Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ดื่มนมเพื่อสุขภาพ
หน่วยงาน :งานโภชนาคาร/มินิมาร์ท
โครงการ :ดื่มนมเพื่อสุขภาพ

หลักการและเหตุผล :
    อาหารเสริมมีบทบาทสำคัญมากต่อการเติบโตของเด็ก นมก็เป็นอาหารเสริมประเภทหนึ่งที่ให้ประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านสมองและด้านร่างกาย ในสภาพปัจจุบันเป็นการจัดบริการอาหารเสริมประเภทนม ให้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีโอกาสได้ดื่มนม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยแก่นักเรียนให้แข็งแรง สมบรูณ์ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดให้บริการอาหารเสริมประเภทนมให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการรับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์อีกด้วย

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับนักเรียนมีร่างกายสมบรูณ์และแข็งแรง
    2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักรับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์
    3. เพื่อเป็นการบริการ อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่ไม่ต้องจัดซื้อด้วยตนเอง
    4. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อยู่ในสถานศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบรูณ์และรู้จักเลือกรับประทานอาหาร
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนดื่มนม จำนวน 70 %ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในระดับประถม

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      BSG
         
      สมศ.
         
      สพฐ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นมถุงปริมาตรสุทธิ 200 ซม. ระดับนักเรียนอนุบาล 194 คน 32,204 *** ***
2    นมถุงปริมาตรสุทธิ 200 ซม. ระดับนักเรียนประถม 480 คน 79,680 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สังเกต
แบบสอบถาม
ซักถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 760,811 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 760,811 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ขวัญนันทินา    เดชไชยทิพย์ (ออกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
ผู้จัดทำ : มิส  ขวัญนันทินา    เดชไชยทิพย์ (ออกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ