Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:





โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน
หน่วยงาน :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ :โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    จากนโยบายโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตลอดจนโรงเรียนสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโยในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนจะต้องเร่งรัดดำเนินการพัฒนาทางด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้กานงานอาชีพและเทคโนโลยีตลอกจนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จำเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ให้สามารถเทียบเท่ากับภายนอกได้ จึงได้ทำโครงได้จัดโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโยการศึกษาขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
    2. เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
    3. เพื่อให้บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      BSG
         
      สมศ.
         
      สพฐ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี 01 ก.พ. 2552  1. ผุ้รับผิดชอบโครงการ
 2. ผู้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    IBM computer set 9 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
จากแบบสอบถามความพึ่งพอใจในการให้บริการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 225,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 225,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ