Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าทีรับผิดชอบอาคารเรียน , อาคารประกอบการ , สวนหย่อม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในโรงเรียนให้มีสภาพที่ดีและพร้อมเวลาใช้งานได้มาตรฐาน มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมเวลาใช้บริการกับครูและนักเรียนเสมอ โดยเฉพาะในปีนี้ทางโรงเรียนประสพอุทกภัยน้ำท่วมโรงเรียนทำให้สิ่งที่จะปรับปรุงมีจำนวนมาก เพื่อให้ดรงเรียนมีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและมีบรรยาการที่ดีจึงมีการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้โรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย
    2. มีอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่ดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมีการปรับปรุงให้ดีและพัฒนาอยู่เสมอ
เชิงปริมาณ
   1. มีสถานที่สำหรับให้นักเรียนเรียนได้อย่างเพียงพอ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ปรับปรุงสวนหย่อม 01 พ.ค. 2551  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ซ่อมแซมอาคาร 01 พ.ค. 2551  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปรับปรุงสวนหย่อม จำนวน 20 สวน 1 *** ***
2    ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. บันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,731,200 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,731,200 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปรีย์นันท์    ลองจำนงค์
ผู้จัดทำ : มิส  ปรีย์นันท์    ลองจำนงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ