Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ห้องสมุดอัตโนมัติ
หน่วยงาน :งานห้องสมุด
โครงการ :ห้องสมุดอัตโนมัติ

หลักการและเหตุผล :
    ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ในด้านระบบเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถศึกษาค้นหาจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางห้องสมุดจึงได้พัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นแหล่งวิทยบริการที่ครบสมบูรณ์แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดเป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ในด้านระบบเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถศึกษาค้นหาจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางห้องสมุดจึงได้พัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นแหล่งวิทยบริการที่ครบสมบูรณ์แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากระบบที่ทันสมัย
    2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการใช้ห้องสมุดศึกษาค้นคว้าจากระบบเพียงพอต่อความต้องการ
    3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน
    4. เพื่อใช้เก็บสถิติข้อมูลและสถิติการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนและบุคลากร

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ร้อยละ 85 มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ห้องสมุดที่ถูกต้องและเป็นระบบ
เชิงปริมาณ
   1. เก็บข้อมูลสถิติของนักเรียนและบุคลากรที่มาใช้บริการห้องสมุดที่เป็นปัจจุบัน
   2. นักเรียนและบุลากรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นหนังสือ

KPI :
   1. มีการจัดเก็บสถิติข้อมูลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
   2. นักเรียนและครู ร้อยละ 85 ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. นักเรียนและครู ร้อยละ 85 เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐาน สมศ.
         
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG)
         
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ตอบสนองมาตรฐาน (FSG.)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (เดิม)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (ใหม่)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดแบบเหมาจ่ายรายปี 1 *** ***
2    ยอดสถิตินักอ่านประจำเดือนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด - แบบประเมินผลสรุปโครงการห้องสมุดอัตโนมัติ - สัมภาษณ์นักเรียนและครูที่เข้าใช้บริการห้องสมุด

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 15,200 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 15,200 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณฐมน    แฝงฤทธิ์
ผู้จัดทำ : มิส  ณฐมน    แฝงฤทธิ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ