Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
หน่วยงาน :งานอาคารสถานที่
โครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    สภาพปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีบริเวณที่ใช้สอยมากพอสมควร ซึ่งมีระดับของพื้นที่ภายในโรงเรียนทรุดโทรม ปัญหามาจากภัยธรรมชาติ เกิดจากน้ำท่วมหลายครั้งที่ผ่านมา มีการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเหมาะสม เป็นเหตุให้พื้นที่ทางเดินและภายในสนามขรุขระ พื้นผิวไม่เรียบ ระบบระบายน้ำไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ เพื่อเป็นการรองรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการสัญจรของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรภายนอก บนพื้นผิวสนามและทางเดินภายในโรงเรียน ตลอดถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งส่งผลไปยังผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน การสร้างบรรยากาศ ที่ดีภายในสถาบัน จึงเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาอย่างหนึ่ง ดังนั้นงานอาคารสถานที่ได้จัดทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อดูแลอาคารสถานที่ขึ้นภายในโรงเรียน เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีและเหมาะสม (16.1)
    2. เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน (16.1)
    3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีมาตรฐาน ( 16.1)
    4. เพื่อให้มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอและเหมาะสมใสการใช้งาน (16.1)

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีสวนหย่อมและต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงาม ร้อยละ 90
เชิงปริมาณ
   1. มีสวนหย่อมและต้นไม้ประดับที่ให้ความร่มรื่นเพียงพอ จำนวน 10 สวน

KPI :
   1. ร้อยละ 90 มีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน (16.1)

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      มาตรฐาน สมศ.
         
    - 8.7(BSG)มีระเบียบวินัย สามัคคี รักความสะอาด และรักสถาบันที่ตนเรียนและ สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
    - 11.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
    - 16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      มาตรฐานฝ่ายการเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 01 ต.ค. 2553  1. มิสมาลัย คงหมื่นไวย

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้อต้นไม้/ปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อม 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถามและสังเกต

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 122,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 122,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อนุชา    วาปีโส
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  อนุชา    วาปีโส


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ