Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2383 อัลบั้ม
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (25/06/2016)
 การประกวดร้องเพลง To Be Number One ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (25/06/2016)
 การประกวด Mr. & Miss To Be Numbet One ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 (25/06/2016)
 การประกวดความสามารถพิเศษ To Be Number One Got Tatent ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (25/06/2016)
 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด "อาคารยอห์น แมรี่" (24/06/2016)
 การประเมินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา (24/06/2016)
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเรียนดี (23/06/2016)
 ประชุมเตรียมการเปิดกีฬาสีภายใน "ACN GAMES" ประจำปี 2559 (22/06/2016)
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5_2559 (22/06/2016)
 อบรม STEM Education (22/06/2016)
 กิจกรรมทำความสะอาดประจำวัน ปฐมวัย (21/06/2016)
 การประกวด Mr.& Miss To Be Number One ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 (21/06/2016)
 โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตอบปัญหายาเสพติด) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 (21/06/2016)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (21/06/2016)
  โครงการ To Be Number One (กิจกรรมการตอบปัญหายาเสพติด) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 (20/06/2016)
 อบรมเรื่อง "การสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ" (20/06/2016)
 บรรยากาศการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (20/06/2016)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (17 มิถุนายน 2559) (17/06/2016)
 บรรยากาศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับชั้นมัธยมศึกษา (17/06/2016)
 บรรยากาศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับชั้นประถมศึกษา (17/06/2016)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "คุยกับลูกศิษย์อย่างเข้าใจ" (17/06/2016)
 การจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เรื่อง “Drawing” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (17/06/2016)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Party Night) (16/06/2016)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (16 มิถุนายน 2559) (16/06/2016)
 ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 มิถุนายน 2559) (16/06/2016)
 ประชุมคณะกรรมการประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (15/06/2016)
 ขวัญและกำลังใจครู - พนักงาน (14/06/2016)
 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสร.) ประจำปี 2559 (14/06/2016)
 ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (14/06/2016)
 การดำเนินการคัดเลือกครูใหม่ ครั้งที่6/2559 (14/06/2016)
 พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) (14/06/2016)
 โครงการ To Be Numbet One (กิจกรรมการตอบปัญหายาเสพติด) ระดับประถมศึกษา (14/06/2016)
 พิจารณางบประมาณบ้านพักภราดา ประจำปีการศึกษา 2559 (13/06/2016)
 สำรวจสถานที่เพื่อทำบุญในวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา (13/06/2016)
 เดินกล่องรับบริจาค "โครงการสร้างกุศลเพื่อแบ่งปันปวงประชา" (13/06/2016)
 ทดสอบสมรรถภาพ นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 (13/06/2016)
  ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (13/06/2016)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนมิถุนายน (13/06/2016)
 การประชุมครูในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (13/06/2016)
 การประชุมครุในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1-3 (13/06/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]