Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 3757 อัลบั้ม
 งานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35 (11/03/2018)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2560 (11/03/2018)
 พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (10/03/2018)
 พิธีส่งตัวนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (10/03/2018)
 ประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (09/03/2018)
 กิจกรรม "ปันรักปันน้ำใจ" สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง (09/03/2018)
 อบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ (09/03/2018)
 ส่งตัวแทนครู ศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย (09/03/2018)
 ประชุมครู ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2560 (09/03/2018)
 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย (08/03/2018)
 พิธีฌาปนกิจศพ มารดา ม.ตระการ แสนแก้ว (07/03/2018)
 พิธีกราบบูรพาจารย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 35 (07/03/2018)
 สวดพระอภิธรรม คุณแม่กง แสนแก้ว (07/03/2018)
 ประชุมคณะกรรมการประเมินครูใหม่ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (07/03/2018)
 ประชุมของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ (06/03/2018)
 ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 (5th Superiors’ and Directors’ Meeting) (06/03/2018)
 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35 (06/03/2018)
 การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 (05/03/2018)
 บรรยากาศการติดตามผลการเรียน ลงทะเบียนเรียนและสอบซ่อมเสริม (05/03/2018)
 ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองเรื่องทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ณ Yuxi Normal University (03/03/2018)
 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม (02/03/2018)
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 (27/02/2018)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (27/02/2018)
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (27/02/2018)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (26/02/2018)
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 12 (23/02/2018)
 เปิดบ้านหนูน้อยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 10 (23/02/2018)
 พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (22/02/2018)
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (22/02/2018)
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (22/02/2018)
 "การละเล่นไทย" (21/02/2018)
 บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา 2560 (20/02/2018)
 พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (19/02/2018)
 เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีนภาคเรียนที่ 2/2560 (19/02/2018)
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาครูมืออาชีพ (19/02/2018)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (19/02/2018)
 จิตอาสา ทาสีเทวสถานศาลพระนารายณ์ (19/02/2018)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2560 (19/02/2018)
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (17/02/2018)
 การทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนระดับปฐมวัย รอบที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (17/02/2018)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]