Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2966 อัลบั้ม
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ใช้สถานที่จัดประชุม ครั้งที่ 2 (30/03/2017)
 แสดงความยินดี กับ นางสาวสุรีย์ฉาย แก้วพะไล ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ (30/03/2017)
 แสดงความยินดี กับ ด.ช.เตชินท์ กุกำจัด สอบได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET (30/03/2017)
 ACN FOOTBALL SUMMER COURSE 2017 (28/03/2017)
 ประชุมกรอบความคิดการจัดสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (28/03/2017)
 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2560 (27/03/2017)
 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (25/03/2017)
 จัดเตรียมหนังสืออุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (24/03/2017)
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ใช้สถานที่จัดประชุม (24/03/2017)
 พิธีฌาปนกิจศพ บิดา นายสาธิต ขอย้ายกลาง (24/03/2017)
 กีฬาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6 (24/03/2017)
 เดินทางส่ง คณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน (14/03/2017)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณางบประมาณโรงเรียน (14/03/2017)
 งานเลี้ยงสังสรรค์ “Thank you Party” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (10/03/2017)
 ประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559 (10/03/2017)
 เลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (09/03/2017)
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (09/03/2017)
 อบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (08/03/2017)
 แสดงความยินดีกับ น.ส.มาริสา ทองแดง พนักงานโภชนาการ (08/03/2017)
 นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีรับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก (07/03/2017)
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (06/03/2017)
 พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (05/03/2017)
 ประกวดสื่อการสอนของคุณครูระดับชั้นประถมสึกษาและมัธยมศึกษา (05/03/2017)
 งานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 34 (04/03/2017)
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (04/03/2017)
 ประชุมเตรียมความพร้อม สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2560 (04/03/2017)
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2560 (04/03/2017)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (03/03/2017)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน - มกราคม (03/03/2017)
 สำรวจระบบการนิเทศ และงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (03/03/2017)
 “ศิลปะหนูน้อย” (03/03/2017)
 การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (02/03/2017)
 ประชุมปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม (01/03/2017)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (01/03/2017)
 การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2559 (01/03/2017)
 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 (5th Superiors’ and Directors’ Meeting) (01/03/2017)
 การประกวดแฟ้มผลงานนักเรียนระดับประถมศึกษา ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2559 (28/02/2017)
 พิธีกราบบูรพาจารย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 34 (28/02/2017)
 ประชุมสัญจร สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (27/02/2017)
 ประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 3/2559 (27/02/2017)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75]