Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 20139001
ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช
19 กรกฎาคม 2559


ชาวอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่รักยิ่ง............วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ วันนี้ในครั้งพุทธกาลกว่า ๒,๕oo ปีมาแล้ว   เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี และหลังจากฟังพระธรรมทำให้ท่านโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขออุปสมบถเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา วันนี้จึงมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ คือ   พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์............เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงวันอันเป็นมงคลนี้ นับแต่ช่วงเช้าชาวพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรและรักษาศีล บางคนก็ไปวัดเพื่อถวายอาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ และฟังพระธรรมเทศนาเพื่อขัดเกลาจิตใจ ส่วนเวลาเย็นจะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พระพุทธรูปตั้งจิตมั่นน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย โดยมีธูปเทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา โดยปกติวันอาสาฬหบูชาจะมีขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวัน กล่าวคือ วันเข้าพรรษาจะตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘............ประเพณีเข้าพรรษาสืบเนื่องมาแต่ต้นพุทธกาลในประเทศอินเดีย เมื่อบรรดาผู้ทรงศีล นักบวชและฤาษีต่างก็อยู่ประจำที่ในช่วงฤดูฝน เป็นเวลา ๓ เดือน พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็นในช่วงระยะเวลานี้ เพราะเพิ่งเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก โดยเกรงว่า จะไปเหยียบต้นกล้าโดยบังเอิญได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสมัยนิยม พระพุทธเจ้าจึงทรงออกพุทธบัญญัติให้พุทธสาวกปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัตินี้ จึงเริ่มอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  โดยสร้างที่พักแบบง่ายๆขึ้นก่อน............ฤดูกาลเข้าพรรษาจะยาวตลอดฤดูฝน  ในประเทศไทย พระสงฆ์จะอธิษฐานอยู่จำพรรษาเฉพาะในวันที่ตนเลือกเท่านั้น และจะไม่ไปค้างคืนที่อื่นจนกว่าจะออกพรรษาแล้ว............พิธีฉลองเมื่อถึงวันเข้าพรรษาจะเริ่มด้วยการแห่เทียนไปถวายพระที่วัด สถาบันต่างๆ เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนก็จะจัดขบวนแห่เทียนอย่างสวยงามไปยังวัดที่จะถวายเทียนพรรษานั้น จึงเกิดประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาขึ้น ซึ่งได้มีการถือปฏิบัติเรื่อยมาจนปัจจุบัน   อีกทั้งชาวพุทธบางคนยังถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นเวลาแห่งการตั้งกฎบังคับตนเอง เช่น เลิกสูบบุหรี่ หรือสมาทานศีล ๕ ตลอดพรรษาก็มี.............ชาวอัสสัมชัญนครราชสีมา....จำเป็นต้องให้ความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนาเหล่านี้ ไม่ว่าเราจะอยู่ศาสนาใด ต้องร่วมจิตร่วมใจภาวนา สร้างบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นอยู่เสมอ....อย่าปล่อยให้วันเหล่านี้ผ่านไป...โดยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย    .............ขอพระเจ้าอวยเราทุกคนตลอดไป