[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2558002
ชื่อ: มาสเตอร์  นรากร    ไชยประเสริฐ
ฉายา: -
อายุงาน: 3 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกมัธยมศึกษา
2562 งานกีฬาโครงการพิเศษ 2562-งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2562 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ 2562-งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 ครูผู้ช่วยประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 2561-งานระดับชั้น
2560 ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูพิเศษ งานระดับชั้น
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ห้องคอม 2 ชั้น 3 อาคารสอรินธร 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (2)  
   1.
   2.