[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2558001
ชื่อ: มิส  รัตน์ชนู    ทองปลิว
ฉายา: -
อายุงาน: 3 ปี 5 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (5)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 1/3 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2560 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 1/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 2/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 ครูพิเศษ งานระดับชั้น
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2558 การผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สมบูรณ์อย่างสมดุลทุกด้าน โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฺฮเทล 05 ก.ค. 2558 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ปฐมวัย 1/3   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 "หมี่โคราชแสนอร่อย" 21 ก.ค. 2561
 ช้างน้อยคอยได้ 26 ส.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 ผู้ปกครองช่วยสอน "ผัดหมี่แสนอร่อย" 21 ก.ค. 2561
 ช้างน้อยคอยได้ 26 ส.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)