[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2557012
ชื่อ: มิส  มณีนุช    แสพลกรัง
ฉายา: ต่าย
อายุงาน: 4 ปี 3 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานวิชาการ แผนกปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2562 หัวหน้างานวิชาการ แผนกปฐมวัย 2562-งานวิชาการ แผนกปฐมวัย
2562 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัย 1 2561-แผนกปกครอง/
2562 งานวิชาการ แผนกปฐมวัย 2562-สำนักผู้อำนวยการ
2562 งานวิชาการ แผนกปฐมวัย 2562-แผนกปฐมวัย/2562-สำนักผู้อำนวยการ
2561 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 1/2 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัย 1 2561-แผนกปกครอง/2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 1/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2560 งานระดับชั้น ปฐมวัย 1 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2560
2559 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 1/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัย 1 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 กรรมการ งานสื่อการสอน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ชั้น3 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2558 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการผลิตสื่อตามมาตรฐานวิชาชีพในมิติปฐมวัย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 12
2557 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชั้น3 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
2557 การฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคและศักยภาพการสอนระบบ B.E.S.L ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสัพพัญญู 12 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัย 1   สังกัด 2561-แผนกปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ปฐมวัย 1/2   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (4)
 มารำไทยกันเถอะ 16 ก.ค. 2561
 "บ้านแสนสุข" 18 ก.ย. 2561
 กระทงน้อยลอยน้ำ 25 พ.ย. 2561
 ผู้ปกครองช่วยสอน ผัดหมี่โคราช 22 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ผู้ปกครองช่วยสอน "วีระสตรีชาวโคราช"17 ส.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)