[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2557011
ชื่อ: มิส  นฤมล    กุ๊กสันเทียะ
ฉายา: -
อายุงาน: 4 ปี 6 เดือน 22 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2557  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 ครูประจำชั้น บริบาล 1 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2560 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 2/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 2/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 กรรมการ งานสื่อการสอน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้เทคโนโลยีเพื่ิอการเรียนการสอน Technol Teaching and Learning ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ชัน3 อาคารสิรินธร 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (การพูด)โดยใช้ระบบ B.E.S.L วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพนิชยาการนครราชสีมา 04 ก.ค. 2558 6
2557 การอบรมและพัฒนาเทคนิคและศักยภาพการสอนระบบ B.E.S.L ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสัพพัญญู 12 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558 9
2557 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและเทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงาน ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารสิรินธร 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 06 มี.ค. 2558 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น บริบาล 1   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
กิจกรรม "Strawberry smoothie"13 ธ.ค. 2561
กิจกรรม ป.ปลาตากลม9 พ.ย. 2561
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง "ดอกไม้แสนงาม"7 ก.ย. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "การ์ดบอกรักแม่"10 ส.ค. 2561
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ3 ส.ค. 2561
กิจกรรมโยคะ18 ก.ค. 2561
กิจกรรมร้อยลูกปัด พัฒนาประสาทสัมผัสเด็ก4 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)