[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2557010
ชื่อ: มิส  ประภัสสร    สมศรี
ฉายา: ลีฟ
อายุงาน: 4 ปี 6 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2557  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/1 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2560 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 1/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 1/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 กรรมการ งานสื่อการสอน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2557 Teachnolog in Teaching and Learning โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
2557 ฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคและศักยภาพการสอนระบบB.E.S.L. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558 9

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/1   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
โครงงานอาเซียน เรื่อง "ปอเปี๊ยะเวียดนาม" 13 ก.ย. 2561
ทำการ์ดอวยพรในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 256110 ส.ค. 2561
ผู้ปกครองช่วยสอน "การทำไอศครีมนม"16 ก.ค. 2561
การเรียนรู้ "ประสาทสัมผัสทั้ง 5"4 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)