[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2557005
ชื่อ: มิส  ชมภู่    มีสุข
ฉายา: ชมพู่
อายุงาน: 4 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกประถมศึกษา
2561 ครูผู้ช่วยประชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 2561-งานระดับชั้น
2560 ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1 งานระดับชั้น
2557 ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูผู้สอน ป.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 technology in teaching and learning อาคารสิรินธร ห้องคอมพิวเตอร์ 2 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25 ก.ย. 2557 - 25 ก.ย. 2557 3
2557 การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 17 มี.ค. 2558 - 17 มี.ค. 2558 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)