[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2556022
ชื่อ: มิส  เพ็ญนภา    ประจวบสุข
ฉายา: อ้อม
อายุงาน: 5 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/5 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2560 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 1/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 2/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 1/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 ครูผู้ช่วย ปฐมวัย ๒/๔ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๒
2557 กรรมการและเลขานุการ งานวัดและประเมินผล
2556 ครูผู้ช่วยปฐมวัย งานวิชาการ - ปฐมวัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ก.ย. 2556 - 08 ก.ย. 2556 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/5   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)