[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2556017
ชื่อ: มิส  โสรยา    แพะขุนทด
ฉายา: โส
อายุงาน: 5 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2556  ครุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2562 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัย 2 2561-แผนกปกครอง/
2561 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/4 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัย 2 2561-แผนกปกครอง/2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2560 งานระดับชั้น ปฐมวัย 2 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2560
2559 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 2/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 1/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 ครูผู้ช่วย ปฐมวัย ๑/๒ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๑
2557 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2556 ครูผู้ช่วยปฐมวัย งานวิชาการ - ปฐมวัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/3 0
2557 ครูผู้ช่วยปฐมวัย ปฐมวัย 1/2 0
2556 ครูผู้ช่วยปฐมวัย อนุบาล 2/4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ก.ย. 2556 - 08 ก.ย. 2556 12
- Computer Art and Graphic Design โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 28 ก.ย. 2556 - 29 ก.ย. 2556 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 5
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานระดับชั้น,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัย 2   สังกัด 2561-แผนกปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/4   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 ปลาวาฬของหนู 14 ก.ค. 2561
 นมเย็นแสนอร่อย (ผู้ปกครองช่วยสอน อ.2/4) 2 ก.ย. 2561
 ส้มตำแสนอร่อย 17 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)