[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2556006
ชื่อ: มิส  วิภาพร    จงคอยกลาง
ฉายา: Wi
อายุงาน: 5 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2545  คุรุศาสตร์บัณทิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 2562-งานบริหารแผนกมัธยมศึกษา
2562 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 2562-งานกลุ่มสาระฯ แผนกมัธยมศึกษา
2562 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 2562-ฝ่ายวิชาการ
2562 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 2562-แผนกมัธยมศึกษา/2562-ฝ่ายวิชาการ
2561 งานดนตรีและการแสดง 2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 2561-งานระดับชั้น
2560 ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 งานบริหารฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 งานระดับชั้น
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
2556 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Technology in Teaching and Learning ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2556 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารสิรินธร 07 ก.ย. 2556 - 08 ก.ย. 2556 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานดนตรีและการแสดง   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม
     ตำแหน่ง ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)