[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2552013
ชื่อ: มิส  แววดาว    ลือนา
ฉายา: -
อายุงาน: 9 ปี 6 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2551  วิทยาศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกประถมศึกษา
2562 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 2561-แผนกปกครอง/
2561 ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 2561-งานระดับชั้น
2561 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 2561-แผนกปกครอง/2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2560 งานระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2560
2560 หัวหน้าระดับชั้น ป.4 ฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 งานบริหารฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น ป.4 ฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2559
2558 หัวหน้าระดับชั้น ป.4 งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 หัวหน้าระดับชั้น ป.4 งานระดับชั้น
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2 งานระดับชั้น
2558 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
2558 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
2558 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
2558 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
2558 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
2558 หัวหน้าระดับชั้น ป.4 ฝ่ายปกครอง.
2557 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ งานระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ งานระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
2557 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ ฝ่ายปกครอง
2556 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3 แผนกวิชาการ ประถมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- Swis Report ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
- หลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงแรมแก่นอินท์ จังหวัดขอนแก่น 28 พ.ค. 2553 - 30 พ.ค. 2553 21

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานที่ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4   สังกัด 2561-แผนกปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)