[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2552010
ชื่อ: มาสเตอร์  ขาน    ปุราเต
ฉายา: -ขาน
อายุงาน: 9 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2561  Master of Management In Organization Development and Management  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2547  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3    โรงเรียนวังไม้แดงวิทยาคม 2543  ประกาศณียบัตร  ประกาศณียบัตร
4    โรงเรียนวังไม้แดงวิทยาคม 2540  ประกาศณียบัตร  ประกาศณียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกมัธยมศึกษา
2562 งานระดับชั้น ม.6/งานระเบียบวินัยนักเรียน 2562-งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 งานระเบียบวินัยนักเรียน 2562-งานระเบียบวินัยนักเรียน
2562 งานระดับชั้น ม.6 2562-งานระดับชั้น ประถมต้น/ประถมปลาย/มัธยมฯ
2562 งานระเบียบวินัย
2562 งานระเบียบวินัย 2561-แผนกปกครอง/
2562 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 2561-แผนกปกครอง/
2562 งานระดับชั้น ม.6/งานระเบียบวินัยนักเรียน 2562-ฝ่ายปกครอง
2561 งานระเบียบวินัย 2561-งานบริหารแผนกปกครอง
2561 ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 2561-งานระดับชั้น
2561 งานระเบียบวินัย 2561-งานระเบียบวินัย
2561 งานระเบียบวินัย 2561-แผนกปกครอง/2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 2561-แผนกปกครอง/2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 งานระเบียบวินัย 2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2560 งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2560
2560 หัวหน้าระดับชั้น ม.6/งานสภานักเรียน ฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/งานสภานักเรียน งานบริหารฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2559 งานสภานักเรียน งานสภานักเรียน_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าระดับชั้น ม.6/งานสภานักเรียน ฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2559
2558 หัวหน้าระดับชั้น ม.6/งานสภานักเรียน งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 หัวหน้าระดับชั้น ม.6 งานระดับชั้น
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 งานระดับชั้น
2558 งานสภานักเรียน งานสภานักเรียน
2558 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน
2558 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน
2558 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน
2558 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน
2558 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน
2558 หัวหน้าระดับชั้น ม.6/งานสภานักเรียน ฝ่ายปกครอง.
2557 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน
2557 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / งานสภานักเรียน ฝ่ายปกครอง
2556 หัวหน้าสาย ม.5 หัวหน้าสายชั้น ม.5
2556 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2556 หัวหน้าสาย ม.5 ฝ่ายปกครอง
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
2555 หัวหน้าสาย ม.5 งานสาย มัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 หัวหน้าสาย ม.5 ฝ่ายปกครอง
2555 หัวหน้าสาย ม.5 ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 ครูสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 0 คำสั่งโรงเรียน
2547 ครูผู้สอน มัธยมศึกษา 0 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ส่งเริมสุขภาพ โดยการเต้นแอโรบิก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมสวิสคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การบริการด้วยใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สาระน่ารู้กับคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 1
- Internet security Awareness Training course ห้องคอมพิวเตอร์ 4 1
- การอบรมหลัก Mind Mapping โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- อบรมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18
- อบรม Swis โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานโรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานสภานักเรียน,   2561-งานสภานักเรียน,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานระเบียบวินัย,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง งานระเบียบวินัย   สังกัด 2561-แผนกปกครอง
     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6   สังกัด 2561-แผนกปกครอง
     ตำแหน่ง งานระเบียบวินัย   สังกัด 2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง งานระเบียบวินัย   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปกครอง
     ตำแหน่ง งานระเบียบวินัย   สังกัด 2561-งานระเบียบวินัย
     ตำแหน่ง ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-525 ก.พ. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 612 ก.พ. 2562
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 256120 พ.ย. 2561
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ม.6 ก่อนสอบ GAT-PAT9 พ.ย. 2561
โครงการติววิชาการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย "THE HIGHLIGHT CAMP"3 ก.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)