[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2551018
ชื่อ: มาสเตอร์  ศราวุธ    ชนะบำรุง
ฉายา: โอ๊ตคุง
อายุงาน: 10 ปี 5 เดือน 20 วัน
Social Network: LINE ID: sarawut_1985
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2556  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใบรับรอง
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2551  ปริญญาตรี  
3  อนุปริญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2549  ปวส.  
4  ม.6  ราชสีมาวิทยาลัย 2547  ม.6  
5  ป.6  อนุบาลนครราชสีมา 2541  วุฒิ ป.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกมัธยมศึกษา
2562 งานร้านสวัสดิการ 2562-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 งานร้านสวัสดิการ 2562-งานบริหารแผนกโภชนาการ
2562 งานร้านสวัสดิการ 2562-งานร้านสวัสดิการ
2562 งานร้านสวัสดิการ 2562-ฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 งานร้านสวัสดิการ 2562-แผนกโภชนาการ/2562-ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 Graphic Design 2561-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 ครูพิเศษ 2561-งานระดับชั้น
2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ_ปีการศึกษา2560
2560 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2560
2560 เลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา_ปีการศึกษา2560
2560 ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2559 งาน Graphic Design งานเทคโนโลยีสารสนเทศ_ปีการศึกษา2559
2559 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 ครูพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 Graphic Design งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 ครูพิเศษ งานระดับชั้น
2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 งาน Graphic Design งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 ครูพิเศษ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
2556 งาน Graphic Design งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556 งาน Graphic Design สำนักผู้อำนวยการ
2555 งาน Graphic Design งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555 งาน Graphic Design / งานบัตรนักเรียน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 0
2557 ครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษ 0
2557 ผู้ช่วยงานวิจัย เจ้าหน้าที่ 0
2556 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 0
2555 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 0
2554 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 0
2553 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 0
2552 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 0
2551 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 อบรมครูใหม่ ศูนย์ว่าการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 19 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 3
2557 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ swis โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 12
2557 SMEs ก้าวไกลใช้ซอฟต์แวร์ไทยก้าวหน้า ห้องวีวัน 2 โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา 29 ก.ย. 2557 - 29 ก.ย. 2557 6
2557 ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ 26 ส.ค. 2557 - 26 ส.ค. 2557 6
2543 แกนนำพัฒนาเครือข่ายและแกนนำพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา SWIS ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 11 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557 16
2543 อบรมภาษาอังกฤษ St.Louis Meeting Room 12 มิ.ย. 2552 - 12 มิ.ย. 2552 1
- โปรแกรมสำเร็จรูป spss ห้องปฎิบัตการตึกอัสสัมชัญ 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- อบรม OpenSouce โรงเรียนกัลยาณมิตร 06 ก.พ. 2553 - 07 ก.พ. 2553 12
- การประเมินคุณภาพภายนอกระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปอลดภัย โรงเรีนยอัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12
- Internet Security Awareness & Maintenance Course ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารสิรินธร 07 ก.ย. 2556 - 08 ก.ย. 2556 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ 26 ส.ค. 2557 - 26 ส.ค. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   2561-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   2561-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,   2561-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,   2561-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,   2561-งานวิจัยและพัฒนา,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   2561-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   สังกัด 2561-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง Graphic Design   สังกัด 2561-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ตำแหน่ง ครูพิเศษ   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/256128 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)