[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2550007
ชื่อ: มิส  ชฎาพร    โฉมประเสริฐ
ฉายา: -
อายุงาน: 11 ปี 7 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


2 รูป

1 รูป

1 รูป

8 รูป

2 รูป

2 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2554  ปริญญาตรี  ใบรายงานผลการศึกษา
2    โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา 2549  ประกาศนียบัตนวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในรายงานผลการศึกษา
3    วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2545  มัธยมศึกษา  ใบรายงานผลการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานประชาสัมพันธ์ 2562-งานบริหารแผนกธุรการ
2562 งานประชาสัมพันธ์ 2562-งานประชาสัมพันธ์
2562 งานประชาสัมพันธ์ 2561-แผนกธุรการ/
2562 งานประชาสัมพันธ์ 2562-แผนกธุรการ/2562-ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 งานประชาสัมพันธ์ 2561-งานบริหารแผนกธุรการ
2561 งานประชาสัมพันธ์ 2561-งานประชาสัมพันธ์
2561 งานประชาสัมพันธ์ 2561-แผนกธุรการ/2561-ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ_ปีการศึกษา2560
2560 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560
2560 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน_ปีการศึกษา2560
2559 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2559
2559 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน_ปีการศึกษา2559
2558 งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2558 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน.
2558 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ./ฝ่ายธุรการ-การเงิน.
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2557 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2557 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2556 งานประชาสัมพันธ์
2556 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2555 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 งานประชาสัมพันธ์ 0
2560 งานประชาสัมพันธ์ 0
2559 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2558 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2557 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2556 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2555 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2554 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2553 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2552 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2551 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2550 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กฎหมายการศึกษาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 6
2561 การสัมมนาครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 Louis Marie Hall โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561 12
2561 คุณธรรมสำหรับครูมืออาชีพ Louis Marie Hall โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561 3
2561 Barista Courses โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561 12
2560 การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อไปสู่ศตวรรษที่ 21 (3Rs 8 Cs 2Ls) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 12
2560 การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 19 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 12
2559 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียน อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง 14 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 6
2559 เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน มุมมอง แนวคิด ในการถ่ายภาพของช่างภาพมืออาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 ก.ค. 2559 - 16 ก.ค. 2559 8
2559 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 เม.ย. 2559 - 03 เม.ย. 2559 12
2559 ก้าวต่อไปเพื่อรักษามรดก...มาตรฐานและคุณภาพของเรา ด้วยน้ำใจและความมุ่งมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 พ.ค. 2559 - 21 พ.ค. 2559 3
2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 08 ส.ค. 2559 - 09 ส.ค. 2559 13
2558 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 6
2558 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 24 ต.ค. 2558 - 25 ต.ค. 2558 9
2558 การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27 ต.ค. 2558 - 28 ต.ค. 2558 12
2557 การสัมมนาครูกลางปี ประจำปีการศึกษา 2557 ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 23 ต.ค. 2557 - 24 ต.ค. 2557 9
2557 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 12
2557 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 21 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 12
2543 จิตวิทยาวัยรุ่น โรงรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2.30
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- เทคนิคการให้บริการกับผู้รับบริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- อบรมถ่ายภาพ อำเภอวังน้ำเขียว 28 พ.ย. 2552 - 29 พ.ย. 2552 16
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- การพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SWIS) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มิ.ย. 2553 - 12 มิ.ย. 2553 12
- สร้างสรรค์งานกราฟิกให้สวยงาม อย่างมีสไตล์ (Computer Art & Graphic Design Coures) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 27 ส.ค. 2554 - 28 ส.ค. 2554 12
- จิตวิทยาการให้คำปรึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 - 22 ต.ค. 2554 6
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 23 ต.ค. 2554 - 23 ต.ค. 2554 3
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 มี.ค. 2555 - 16 มี.ค. 2555 12
- การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว 10 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12
- การบริการที่ประทับใจ (Service mind) โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล 26 มิ.ย. 2555 - 26 มิ.ย. 2555 6
- เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 ก.ค. 2555 - 14 ก.ค. 2555 3
- การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 21 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 6
- อบรมสัมนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 6
- ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ โรงแรมสบายโฮเทล 15 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2555 6
- เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Technique of Professional Presentation with Microsoft PowerPoint) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ก.ย. 2556 - 22 ก.ย. 2556 12
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2556 ค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ 07 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 18
- การเขียนรายงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 มี.ค. 2557 - 09 มี.ค. 2557

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 งานประชาสัมพันธ์, การจัดการเรียนการสอน เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น 27 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 24
2559 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 30 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 3
2559 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 16 ก.ย. 2559 - 16 ก.ย. 2559 3
2559 งานประชาสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 10 ม.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2560 3
2559 งานประชาสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนดอนบอสโก จ.อุดรธานี 09 ม.ค. 2560 - 09 ม.ค. 2560 3
2559 งานประชาสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลสายน้ำผื้ง จ.หนองคาย 10 ม.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2560 3
2558 งานประชาสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาด่านขุนทด 01 มี.ค. 2559 - 01 มี.ค. 2559 3
2557 งานประชาสัมพันธ์,งานเสียงตามสาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 ส.ค. 2557 - 26 ส.ค. 2557 3
2557 งานประชาสัมพันธ์,งานเสียงตามสาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 11 มี.ค. 2558 - 11 มี.ค. 2558 3
2557 งานประชาสัมพันธ์, งานเสียงตามสาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 11 มี.ค. 2558 - 11 มี.ค. 2558 3
2556 ระบบงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์ภายใน - ภายนอก/การให้บริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 0
2556 ระบบงานประชาสัมพันธ์ภายใน - ภายนอก / การให้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 12 ก.ย. 2555 - 12 ก.ย. 2556 0
- การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2017 ก.พ. 556  ครูเอกชนดีเด่น "Opec Teacher Award" ประจำปี 2560  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานประชาสัมพันธ์,   2561-งานประชาสัมพันธ์,   2561-งานประชาสัมพันธ์,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานประชาสัมพันธ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์   สังกัด 2561-แผนกธุรการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกธุรการ
     ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์   สังกัด 2561-งานประชาสัมพันธ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (4)
 สรุปการปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2561
 สรุปการปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2561
 สรุปการปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2561
 สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2560 23 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (355)
 เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 2 พ.ค. 2561
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" 2 พ.ค. 2561
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5" 2 พ.ค. 2561
 ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" 2 พ.ค. 2561
 ร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ มารดา มิสทิพย์วลัย ใหม่วงส์ 2 พ.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 5 2 พ.ค. 2561
 ผู้อำนวยการเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และ บาทหลวงประยูร นามวงษ์ 2 พ.ค. 2561
 ประชุมครู ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 6 พ.ค. 2561
 ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส" 6 พ.ค. 2561
 ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส" ระดับปฐมวัย 6 พ.ค. 2561
 พิธีแสดงกตเวทิตาจิตครูเกษียณ 6 พ.ค. 2561
 พิธีอำลา ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และภราดาคมสันต์ หมูนคำ 6 พ.ค. 2561
 เดินทางส่ง ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 6 พ.ค. 2561
 เดินทาง ส่ง ภราดาคมสันต์ หมูนคำ 8 พ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 17 พ.ค. 2561
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 20 พ.ค. 2561
 งานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ และภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ 20 พ.ค. 2561
 ประชุมครูฝ่ายปฐมวัยศึกษา ครั้งที่ 1 20 พ.ค. 2561
 Back to School 1/2561 ระดับปฐมวัย 21 พ.ค. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1 21 พ.ค. 2561
 การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 21 พ.ค. 2561
 Back to School 1/2561 ระดับประถมฯ - มัธยมฯ 22 พ.ค. 2561
 ชมรมครูเก่า ACN แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ 23 พ.ค. 2561
 สรุปการปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2561
 สรุปการปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2561
 สรุปการปฏิบัติหน้าที่ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พ.ค. 2561
 สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2560 23 พ.ค. 2561
 ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 25 พ.ค. 2561
 กิจกรรมนั่งสมาธิ 25 พ.ค. 2561
 สวดพระอภิธรรม นางผ่องพิศ ปุสุรินทร์คำ 26 พ.ค. 2561
 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 อบรมนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2561 26 พ.ค. 2561
 พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 30 พ.ค. 2561
 พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 31 พ.ค. 2561
 คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา 31 พ.ค. 2561
 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนโครงการนักกีฬาช้างเผือกบาสเกตบอล 31 พ.ค. 2561
 กิจกรรมนั่งสมาธิ 1 มิ.ย. 2561
 แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาไทย ร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 1 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 1 มิ.ย. 2561
 ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1 มิ.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด 6 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 8 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2561 8 มิ.ย. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 8 มิ.ย. 2561
 แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ 8 มิ.ย. 2561
 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ต้อนรับ ภราดาสอาด และภราดาชาญณรงค์ 8 มิ.ย. 2561
 ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับประถมศึกษา 11 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1/2561 12 มิ.ย. 2561
 OBEC MONO CHAMPION CUP 2018 รอบชิงชนะเลิศรุ่น 18 ปีชาย 12 มิ.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด 12 มิ.ย. 2561
 ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 มิ.ย. 2561
 การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 13 มิ.ย. 2561
 จัดระเบียบที่จอดรถจักรยานยนต์ 14 มิ.ย. 2561
 ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 มิ.ย. 2561
 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ 14 มิ.ย. 2561
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 2561 15 มิ.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรลเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร และกระโดดเชือกสามัคคี (15 มิถุนายน 2561) 18 มิ.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท ฟุตซอลและแชร์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (15 มิถุนายน 2561) 18 มิ.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท ฟุตซอลและวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15 มิถุนายน 2561) 18 มิ.ย. 2561
 สวดพระอภิธรรม บิดา มิสจิณห์นิภา ชูใจ 18 มิ.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (18 มิถุนายน 2561) 18 มิ.ย. 2561
 สอนคำสอน นักเรียนคาทอลิก 19 มิ.ย. 2561
 การเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำและคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับปฐมวัย 19 มิ.ย. 2561
 ประชุมแนวทางการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (19 มิถุนายน 2561) 20 มิ.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด 20 มิ.ย. 2561
 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสกุล แพร่งสวัสดิ์ บิดา มิสจิณห์นิภา ชูใจ 20 มิ.ย. 2561
 คณะภราดา เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 21 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 43) 22 มิ.ย. 2561
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 23 มิ.ย. 2561
 งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 25 มิ.ย. 2561
 งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (ปฐมวัย) 25 มิ.ย. 2561
 งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (ประถมศึกษา) 25 มิ.ย. 2561
 งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 25 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 26 มิ.ย. 2561
  ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 26 มิ.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด 27 มิ.ย. 2561
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 27 มิ.ย. 2561
 ถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 2 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2561 2 ก.ค. 2561
 ประชุมครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2 ก.ค. 2561
 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 2 ก.ค. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนแปด 6 ก.ค. 2561
 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ให้ข้อมูลแนวทางการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และไข้หวัดใหญ่ 6 ก.ค. 2561
 พิธีฉลองอาคารเรียนศรีปัณณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา 6 ก.ค. 2561
 จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 9 ก.ค. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือนแปด 12 ก.ค. 2561
 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย พบคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 12 ก.ค. 2561
 อบรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน เงินอุดหนุนการศึกษา และระบบ PSIS 12 ก.ค. 2561
 สสจ.นครราชสีมา และทีมควบคุมโรคติดต่อ หาแนวทางร่วมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 12 ก.ค. 2561
 จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 (รอบรองชนะเลิศ) 13 ก.ค. 2561
 สโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช มอบหนังสือสารานุกรมไทย ให้กับโรงเรียน 13 ก.ค. 2561
 ประชุมครูระดับปฐมวัย และประถมศึกษา 13 ก.ค. 2561
 109 MAHARAJ RUN FOR LIFE 16 ก.ค. 2561
 จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 (รอบชนะเลิศ) 16 ก.ค. 2561
 วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 21 ก.ค. 2561
 อบรมกีฬาสแต็ค 21 ก.ค. 2561
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "Barista Courses" 21 ก.ค. 2561
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง 23 ก.ค. 2561
 เยาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารโรงเรียน 24 ก.ค. 2561
 ประชุมชี้แจงนโยบายการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ภายนอก 24 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 44) 25 ก.ค. 2561
 แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทนนิส" 25 ก.ค. 2561
 แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "แบดมินตัน" 25 ก.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "ศรีสะเกษเกมส์" ประเภทเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 25 ก.ค. 2561
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 26 ก.ค. 2561
 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 26 ก.ค. 2561
 เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ เข้าศึกษาดูงาน 26 ก.ค. 2561
 ประชุมการจำหน่ายคูปองโรงเรียน 26 ก.ค. 2561
 Big Cleaning Day 2018 26 ก.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 31 ก.ค. 2561
 ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 1 ส.ค. 2561
 งานแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดนครราชสีมา 1 ส.ค. 2561
 การประกวดชุดรีไซเคิล "โคราชบ้านเรา" 1 ส.ค. 2561
 แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "ยิงปืน" 1 ส.ค. 2561
 ทำบุญตักบาตรฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 51 ปี 2 ส.ค. 2561
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 51 ปี 2 ส.ค. 2561
 พิธีเปิดร้านกาแฟ "N cafe-Assumption" 2 ส.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ศรีสะเกษเกมส์ ประเภทกีฬา "เทควันโด" 6 ส.ค. 2561
 การประกวด "พานเทียนพรรษา" 6 ส.ค. 2561
 แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทนนิส" อายุไม่เกิน 8 ปี 6 ส.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการงานจัดซื้อโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 9 ส.ค. 2561
 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่มีผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และได้ 100 คะแนนเต็ม 9 ส.ค. 2561
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชขนจังหวัดนครราชสีมา 9 ส.ค. 2561
 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 9 ส.ค. 2561
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และเทิดพระคุณแม่ ระดับปฐมวัย 9 ส.ค. 2561
 พิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ 10 ส.ค. 2561
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณแม่ 10 ส.ค. 2561
 การสัมมนาด้านวิชาการแก่ ภราดารุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2561 16 ส.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ คณะภราดา พระสงฆ์ และคณะครู 16 ส.ค. 2561
 ประชุมติดตามการจำหน่ายคูปองโรงเรียน 16 ส.ค. 2561
 ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 17 ส.ค. 2561
 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 17 ส.ค. 2561
 การประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปี 2561 17 ส.ค. 2561
 แสดงความยินดีกับครอบครัว ม.อธิวัฒน์ และมิสนิรมล 20 ส.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2561 20 ส.ค. 2561
 อบรมการรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบ (E-Office) 23 ส.ค. 2561
 ประชุมการจัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย การจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน 23 ส.ค. 2561
 กิจกรรมธนาคารความดี (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) 23 ส.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ (กระโดดเชือกสามัคคี) 23 ส.ค. 2561
 ตรวจสอบหลักฐานนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16 27 ส.ค. 2561
 กีฬาธนาคารออมสิน ประเภทฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี 27 ส.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561 30 ส.ค. 2561
 ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 30 ส.ค. 2561
 พิธีเปิดค่ายภาษาไทย Thai Knowledge Camp 30 ส.ค. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า 4 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการงานจัดซื้อโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 4 ก.ย. 2561
 ประชุมครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
 แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "ว่ายน้ำ" 5 ก.ย. 2561
 ขวัญและกำลังใจ คุณแม่คำตา วาปีโส 6 ก.ย. 2561
 พิธีเปิด - วจนพิธีกรรมเสก หอประชุมยอแซฟ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 10 ก.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
 สวดพระอภิธรรม มารดา คุณพรพิชญ์ชา ยงค์กิจหิรัญกุล 10 ก.ย. 2561
 พิธีฌาปนกิจศพ มารดา คุณพรพิชญ์ชา ยงค์กิจหิรัญกุล 10 ก.ย. 2561
 พิธีฌาปนกิจศพ มารดา นางกัญญา สงหมื่นไวย 10 ก.ย. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "แบดมินตัน" 13 ก.ย. 2561
 ประชุมเตรียมความพร้อม "กรีฑาสี ACN Games" 13 ก.ย. 2561
  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 16 ก.ย. 2561
 การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียนเพื่อจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตด้านสุขภาพ 16 ก.ย. 2561
  พิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ "Math Entertainment Camp #2018" 16 ก.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ 17 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 19 ก.ย. 2561
 สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล 20 ก.ย. 2561
 วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 20 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 20 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2561 24 ก.ย. 2561
 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 27 ก.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 27 ก.ย. 2561
 ขวัญและกำลังใจ มิสวราภรณ์ เจริญวัฒนากุล 29 ก.ย. 2561
 จัดเตรียมสถานที่บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 29 ก.ย. 2561
 ประชุมครู ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 29 ก.ย. 2561
 พิธีปลงผมนาคสามเณร โครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 29 ก.ย. 2561
 พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 1 ต.ค. 2561
 การเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 1 ต.ค. 2561
 ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ สามเณร วัดต่างตา 3 ต.ค. 2561
 สามเณรจากโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ออกบิณฑบาตตามชุมชน 3 ต.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/2561 4 ต.ค. 2561
 บรรยากาศการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 5 ต.ค. 2561
 สามเณร ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10 5 ต.ค. 2561
 สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 8 ต.ค. 2561
 พิธีลาสิกขา สามเณรจากโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 10 ต.ค. 2561
 บรรยากาศการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 14 ต.ค. 2561
 โรงเรียน ร่วมกับ หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน สนับสนุนค่าใช้จ่าย การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ 15 ต.ค. 2561
 การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 25 ต.ค. 2561
 สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 25 ต.ค. 2561
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และประจำปีการศึกษา 2562 25 ต.ค. 2561
 พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ยอแซฟ อนุชา วาปีโส 25 ต.ค. 2561
 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และปีการศึกษา 2562 25 ต.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ยอแซฟ อนุชา วาปีโส 25 ต.ค. 2561
 ACN Back to School 2/2561 25 ต.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2561 25 ต.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 3/2561 25 ต.ค. 2561
 ผู้อำนวยการให้โอวาท พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 26 ต.ค. 2561
 วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ระดับปฐมวัย" 26 ต.ค. 2561
 วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ" 26 ต.ค. 2561
 ศึกษาดูงาน ณ OKINAWA, JAPAN 1 พ.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 1 พ.ย. 2561
 ขวัญและกำลังใจ มิสรัตน์ฐาภัทร ปานเกษม 5 พ.ย. 2561
 ขวัญและกำลังใจ คุณชนานารถ นาคพวง 5 พ.ย. 2561
 ACN BOARD GAME (ฝากไฟล์) 6 พ.ย. 2561
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท วอลเลย์บอลและบาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ 6 พ.ย. 2561
 ประชุมพิจารณาปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 6 พ.ย. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 7 พ.ย. 2561
 ทดสอบ/คัดเลือก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 7 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2561 7 พ.ย. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืน" 8 พ.ย. 2561
 เยี่ยมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 8 พ.ย. 2561
 CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner 15 พ.ย. 2561
 ประชุมครูแผนกปฐมวัยศึกษา 15 พ.ย. 2561
 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 15 พ.ย. 2561
 ปฏิทินโรงเรียน 2/2561 (ฝากไฟล์) 15 พ.ย. 2561
 ฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาอนุชา การุณย์ภรต 16 พ.ย. 2561
 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เฉลิมพระชนม์ 66 พรรษา 17 พ.ย. 2561
 การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พบกับ ทีม VIP โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2561
 Chang Soccer School on Tour 2018 19 พ.ย. 2561
 ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 19 พ.ย. 2561
 ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสีภายใน "ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย 20 พ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2561 20 พ.ย. 2561
 กีฬาอนุบาลเด็กเอกชนโคราช ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 21 พ.ย. 2561
 สวดพระอภิธรรม มิสนภัสกรณ์ วงษ์ยี่หวา 21 พ.ย. 2561
 ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสีภายใน "ACN GAMES 2018" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ 21 พ.ย. 2561
 พิธีฌาปนกิจศพ มิสนภัสกรณ์ วงษ์ยี่หวา 22 พ.ย. 2561
 ประดิษฐ์กระทง ระดับปฐมวัย 22 พ.ย. 2561
  "ACN GAMES 2018" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2561 23 พ.ย. 2561
 "ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 25 พ.ย. 2561
 พิธีวันมหาธีรราชเจ้า 26 พ.ย. 2561
 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562ฯ 26 พ.ย. 2561
 พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ คุณแม่แปร์เปตูอา เทพ สุทธินนท์ 28 พ.ย. 2561
 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ธ.ค. 2561
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง 3 ธ.ค. 2561
 ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 3 ธ.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่แปร์เปตูอา เทพ สุทธินนท์ 3 ธ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "กีฬาทางอากาศ" 3 ธ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "GBWC 2018 Thailand" 3 ธ.ค. 2561
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 4 ธ.ค. 2561
 ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University 4 ธ.ค. 2561
 พิธีเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2561 5 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ACN Board Game ครั้งที่ 7 7 ธ.ค. 2561
 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 7 ธ.ค. 2561
 ACN รวมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14 7 ธ.ค. 2561
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 7 ธ.ค. 2561
 ACN Board Game ครั้งที่ 7 13 ธ.ค. 2561
 วันวิชาการ (Academic Annual Days) 2018 13 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2561 13 ธ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "ACN Christmas Fair 2018" 13 ธ.ค. 2561
 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2561 13 ธ.ค. 2561
 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 14 ธ.ค. 2561
 พิธีมงคลสมรส "ปนัดดา ღ วีรยุทธ" 14 ธ.ค. 2561
 ส่งมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 17 ธ.ค. 2561
 การประชุมสามัญประจำปี 2561 โดย..สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา 17 ธ.ค. 2561
 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา 17 ธ.ค. 2561
 ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 19 ธ.ค. 2561
 ฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ 19 ธ.ค. 2561
 ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 19 ธ.ค. 2561
 ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 19 ธ.ค. 2561
 งานเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส 2018 สวัสดีปีใหม่ 2019 : ภายในห้องเรียน 24 ธ.ค. 2561
 สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา 24 ธ.ค. 2561
 ACN Christmas Fair 2018 24 ธ.ค. 2561
 การประกวด ACN Star kid 2018 31 ธ.ค. 2561
 การประกวดหนูน้อย ACN 2018 ระดับประถมศึกษา 31 ธ.ค. 2561
 การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 31 ธ.ค. 2561
 การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 ธ.ค. 2561
 พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันพระคริสตสมภพ 31 ธ.ค. 2561
  งานเลี้ยงสังสรรค์ครูและพนักงาน ACN ประจำปี 2561 31 ธ.ค. 2561
 พิธีฌาปนกิจศพ มารดา มิสพรชฎา ประมูลจักโก 4 ม.ค. 2562
 มอบรางวัลจากการจับรางวัลชิงโชค "ACN Christmas Fair 2018" 4 ม.ค. 2562
 ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้แก่ผู้อำนวยการ 8 ม.ค. 2562
 ธนาคารออมสิน มอบทุนสนับสนุนธนาคารโรงเรียน 9 ม.ค. 2562
 ร่วมพิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส 9 ม.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ พิเศษ/2561 9 ม.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส 10 ม.ค. 2562
 ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลปีใหม่ 2562 10 ม.ค. 2562
 พิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส 10 ม.ค. 2562
 สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 11 ม.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2562 11 ม.ค. 2562
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมงาน "ACN Night" 11 ม.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศแด่ ระลึกถึงผู้ล่วงลับ ม. ยอแซฟ สุขุม แก้วประสิทธิ์ 17 ม.ค. 2562
 พิธีสดุดีพระคุณครู ประจำปี 2562 17 ม.ค. 2562
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 21 ม.ค. 2562
 งานวันครู โรงเรียนเอกชนประจำปี 2562 21 ม.ค. 2562
 แนะแนวศึกษาต่อภายนอก 21 ม.ค. 2562
 ประชุมพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2562 21 ม.ค. 2562
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมงาน "ACN Night" ครั้งที่ 2 21 ม.ค. 2562
 พิธีฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ 22 ม.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืนแท็คติคอล" 23 ม.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืน" 23 ม.ค. 2562
 V6 MUSIC BACK TO SCHOOL 24 ม.ค. 2562
 บริษัท เอ็ดลิงค์ จำกัด ส่งความสุข เทศกาลปีใหม่ 2562 24 ม.ค. 2562
 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ส่งความสุข เทศกาลปีใหม่ 2562 24 ม.ค. 2562
 ACN สืบสาน อีสานม่วนซื่น Cultures of E-Sarn ระดับมัธยมศึกษา 27 ม.ค. 2562
 ACN สืบสาน อีสานม่วนซื่น Cultures of E-Sarn" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา 27 ม.ค. 2562
 เลี้ยงส่ง ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์ 29 ม.ค. 2562
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการแข่งขัน "แบดมินตัน" 29 ม.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 30 ม.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ และเชิดชูครูนานปี 31 ม.ค. 2562
 ประชุมครู ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 4 ก.พ. 2562
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 2 4 ก.พ. 2562
 แนะแนวศึกษาต่อภายนอก โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง 5 ก.พ. 2562
 ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ 5 ก.พ. 2562
 ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" ระดับปฐมวัย 5 ก.พ. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครบรอบ 99 ปี 7 ก.พ. 2562
 "รถรางเพื่อน้อง" บริการรับส่งนักเรียน-ผู้ปกครอง ลดปัญหาจราจร 8 ก.พ. 2562
 วันนักบวชสากล ปี 2019 11 ก.พ. 2562
 พิธีมอบรางวัลครูเอกชนดีเด่น (Private School Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562 11 ก.พ. 2562
 แสดงความยินดีกับครูได้รับรางวัลครูเอกชนดีเด่น และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 11 ก.พ. 2562
 ตรวจ นิเทศ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2561 11 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2561 12 ก.พ. 2562
 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับหนูน้อยคนเก่ง (แข่งขันทักษะวิชาการ) 13 ก.พ. 2562
 พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 13 ก.พ. 2562
 พิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่เอ็นดู จันทรมะโน 15 ก.พ. 2562
 พิธีฌาปนกิจศพ มารดา คุณแม่เอ็นดู จันทรมะโน 18 ก.พ. 2562
 "สดุดีครูเอกชน" ประจำปี พ.ศ. 2562 18 ก.พ. 2562
 แสดงความยินดีกับ ม.ละเอียด พุ่มพู รับรางรางวัลสดุดีครูเอกชน ประจำปี 2562 18 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/2561 18 ก.พ. 2562
 ขวัญและกำลังใจ ด.ช. ปวีณวัชร์ ถึงหมื่นไวย 20 ก.พ. 2562
 ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/2561 20 ก.พ. 2562
 บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา 2561 20 ก.พ. 2562
 ประชุมทัศนศึกษาครู ประจำปี 2561 20 ก.พ. 2562
 แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครอบครัว มิสวรนุช แนบพุดซา 21 ก.พ. 2562
 การประกวดสื่อการเรียนการสอนครูผู้สอนระดับปฐมวัย 21 ก.พ. 2562
 เปิดบ้านหนูน้อยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 11 22 ก.พ. 2562
 มอบรางวัลให้กับหนูน้อยฟันสวย 22 ก.พ. 2562
 มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 22 ก.พ. 2562
 PEA HAPPY RUN 2019 วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ ครั้งที่ 2 25 ก.พ. 2562
 ประชุมผู้ร่วมบริหารโรงเรียนฯ 25 ก.พ. 2562
 พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 3 มี.ค. 2562
 ปัจฉิมนิเทศและพิธีกราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 36 4 มี.ค. 2562
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2561 6 มี.ค. 2562
 งานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 36 6 มี.ค. 2562
 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 23 มี.ค. 2562
 ต้อนรับนักเรียนเข้าสู่หอพักนักเรียนประจำโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 25 มี.ค. 2562
 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ประจำปีการศึกษา 2562 25 มี.ค. 2562
 บรรยากาศการเลือกกิจกรรมชมรม ACN Summer Course 2019 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 25 มี.ค. 2562
 บรรยากาศการเรียนภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ระดับปฐมวัย 26 มี.ค. 2562
 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ฟุตซอล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 27 มี.ค. 2562
 ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 28 มี.ค. 2562
 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ว่ายน้ำ 28 มี.ค. 2562
 ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 5 เม.ย. 2562
 ทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 เม.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันเกิด "ภราดาสอาด สัญญลักษณ์" 5 เม.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2561 5 เม.ย. 2562
 ประชุมเตรียมความพร้อมทัศนศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2561 5 เม.ย. 2562
 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "Dance For Kids" 5 เม.ย. 2562
 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "Math Art Project" 5 เม.ย. 2562
 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "อาหารว่าง" 8 เม.ย. 2562
 พิธีทำบุญตักบาตร " ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ " 11 เม.ย. 2562
 ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 13 เม.ย. 2562
 งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 19 เม.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืน" 19 เม.ย. 2562
 บรรยากาศการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 เม.ย. 2562
 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "อูคูเลเล่" 19 เม.ย. 2562
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 19 เม.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (386)
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 519 เม.ย. 2562
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืน"13 เม.ย. 2562
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 256213 เม.ย. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "อูคูเลเล่"13 เม.ย. 2562
ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 256211 เม.ย. 2562
พิธีทำบุญตักบาตร " ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ "11 เม.ย. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "อาหารว่าง"8 เม.ย. 2562
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 เม.ย. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "Math Art Project"5 เม.ย. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "Dance For Kids"5 เม.ย. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมทัศนศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 25612 เม.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/25612 เม.ย. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันเกิด "ภราดาสอาด สัญญลักษณ์"1 เม.ย. 2562
ทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน1 เม.ย. 2562
ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์1 เม.ย. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ว่ายน้ำ28 มี.ค. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 28 มี.ค. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ฟุตซอล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์27 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเรียนภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ระดับปฐมวัย26 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเลือกกิจกรรมชมรม ACN Summer Course 2019 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น25 มี.ค. 2562
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ประจำปีการศึกษา 256225 มี.ค. 2562
ต้อนรับนักเรียนเข้าสู่หอพักนักเรียนประจำโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา25 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256123 มี.ค. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 256111 มี.ค. 2562
แนะแนวศึกษาต่อภายนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร11 มี.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืนแท็คติคอล"7 มี.ค. 2562
งานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 364 มี.ค. 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 25614 มี.ค. 2562
ปัจฉิมนิเทศและพิธีกราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 364 มี.ค. 2562
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25613 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ร่วมบริหารโรงเรียนฯ25 ก.พ. 2562
PEA HAPPY RUN 2019 วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ ครั้งที่ 225 ก.พ. 2562
แนะแนวศึกษาต่อภายนอก โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา22 ก.พ. 2562
มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน ปีการศึกษา 256122 ก.พ. 2562
มอบรางวัลให้กับหนูน้อยฟันสวย22 ก.พ. 2562
แนะแนวศึกษาต่อภายนอก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา22 ก.พ. 2562
เปิดบ้านหนูน้อยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1122 ก.พ. 2562
แนะแนวศึกษาต่อภายนอก โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์22 ก.พ. 2562
การประกวดสื่อการเรียนการสอนครูผู้สอนระดับปฐมวัย21 ก.พ. 2562
แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครอบครัว มิสวรนุช แนบพุดซา21 ก.พ. 2562
ประชุมทัศนศึกษาครู ประจำปี 256120 ก.พ. 2562
บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา 256120 ก.พ. 2562
ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/256120 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/256118 ก.พ. 2562
แสดงความยินดีกับ ม.ละเอียด พุ่มพู รับรางรางวัลสดุดีครูเอกชน ประจำปี 256218 ก.พ. 2562
"สดุดีครูเอกชน" ประจำปี พ.ศ. 256218 ก.พ. 2562
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา คุณแม่เอ็นดู จันทรมะโน18 ก.พ. 2562
พิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่เอ็นดู จันทรมะโน15 ก.พ. 2562
พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 256113 ก.พ. 2562
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับหนูน้อยคนเก่ง (แข่งขันทักษะวิชาการ)13 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/256112 ก.พ. 2562
ตรวจ นิเทศ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 256111 ก.พ. 2562
แสดงความยินดีกับครูได้รับรางวัลครูเอกชนดีเด่น และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน11 ก.พ. 2562
พิธีมอบรางวัลครูเอกชนดีเด่น (Private School Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 256211 ก.พ. 2562
วันนักบวชสากล ปี 20198 ก.พ. 2562
"รถรางเพื่อน้อง" บริการรับส่งนักเรียน-ผู้ปกครอง ลดปัญหาจราจร8 ก.พ. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครบรอบ 99 ปี7 ก.พ. 2562
ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" ระดับปฐมวัย5 ก.พ. 2562
ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ5 ก.พ. 2562
แนะแนวศึกษาต่อภายนอก โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง4 ก.พ. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 24 ก.พ. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 4 ก.พ. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ และเชิดชูครูนานปี31 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย30 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการแข่งขัน "แบดมินตัน"29 ม.ค. 2562
เลี้ยงส่ง ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์29 ม.ค. 2562
ACN สืบสาน อีสานม่วนซื่น Cultures of E-Sarn" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา27 ม.ค. 2562
ACN สืบสาน อีสานม่วนซื่น Cultures of E-Sarn ระดับมัธยมศึกษา27 ม.ค. 2562
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 256225 ม.ค. 2562
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ส่งความสุข เทศกาลปีใหม่ 256224 ม.ค. 2562
บริษัท เอ็ดลิงค์ จำกัด ส่งความสุข เทศกาลปีใหม่ 256224 ม.ค. 2562
V6 MUSIC BACK TO SCHOOL 23 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืน" 23 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืนแท็คติคอล" 23 ม.ค. 2562
พิธีฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ 22 ม.ค. 2562
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมงาน "ACN Night" ครั้งที่ 221 ม.ค. 2562
ประชุมพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 256221 ม.ค. 2562
แนะแนวศึกษาต่อภายนอก19 ม.ค. 2562
งานวันครู โรงเรียนเอกชนประจำปี 256219 ม.ค. 2562
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)19 ม.ค. 2562
พิธีสดุดีพระคุณครู ประจำปี 256217 ม.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศแด่ ระลึกถึงผู้ล่วงลับ ม. ยอแซฟ สุขุม แก้วประสิทธิ์ 17 ม.ค. 2562
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมงาน "ACN Night"11 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 256211 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย ประจำปี 256211 ม.ค. 2562
สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 256211 ม.ค. 2562
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลปีใหม่ 256210 ม.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส10 ม.ค. 2562
พิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส10 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ พิเศษ/25619 ม.ค. 2562
ร่วมพิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส9 ม.ค. 2562
ธนาคารออมสิน มอบทุนสนับสนุนธนาคารโรงเรียน9 ม.ค. 2562
ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้แก่ผู้อำนวยการ8 ม.ค. 2562
มอบรางวัลจากการจับรางวัลชิงโชค "ACN Christmas Fair 2018" 4 ม.ค. 2562
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา มิสพรชฎา ประมูลจักโก4 ม.ค. 2562
งานเลี้ยงสังสรรค์ครูและพนักงาน ACN ประจำปี 256124 ธ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันพระคริสตสมภพ24 ธ.ค. 2561
การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย24 ธ.ค. 2561
การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น24 ธ.ค. 2561
การประกวดหนูน้อย ACN 2018 ระดับประถมศึกษา24 ธ.ค. 2561
การประกวด ACN Star kid 201824 ธ.ค. 2561
ACN Christmas Fair 201824 ธ.ค. 2561
สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา24 ธ.ค. 2561
งานเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส 2018 สวัสดีปีใหม่ 2019 : ภายในห้องเรียน24 ธ.ค. 2561
งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ ACN ประจำปี 256120 ธ.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 256119 ธ.ค. 2561
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 256219 ธ.ค. 2561
ฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์19 ธ.ค. 2561
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 18 ธ.ค. 2561
การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา17 ธ.ค. 2561
การประชุมสามัญประจำปี 2561 โดย..สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา17 ธ.ค. 2561
ส่งมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 256217 ธ.ค. 2561
พิธีมงคลสมรส "ปนัดดา ღ วีรยุทธ"14 ธ.ค. 2561
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ14 ธ.ค. 2561
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/256112 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "ACN Christmas Fair 2018"12 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/256112 ธ.ค. 2561
วันวิชาการ (Academic Annual Days) 201812 ธ.ค. 2561
ACN Board Game ครั้งที่ 712 ธ.ค. 2561
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร7 ธ.ค. 2561
ACN รวมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 147 ธ.ค. 2561
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช7 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ACN Board Game ครั้งที่ 77 ธ.ค. 2561
พิธีเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 25614 ธ.ค. 2561
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University4 ธ.ค. 2561
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 25614 ธ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "GBWC 2018 Thailand"3 ธ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่แปร์เปตูอา เทพ สุทธินนท์ 3 ธ.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 25613 ธ.ค. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง3 ธ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "กีฬาทางอากาศ" 3 ธ.ค. 2561
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 33 ธ.ค. 2561
พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ คุณแม่แปร์เปตูอา เทพ สุทธินนท์28 พ.ย. 2561
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562ฯ26 พ.ย. 2561
พิธีวันมหาธีรราชเจ้า26 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 (การแข่งขันกรีฑา ชุดที่ 2-พิธีปิด)25 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 (การแข่งขันกรีฑา ชุดที่ 1)25 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 (พิธีเปิด)25 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2561 (เชียร์ลีดเดอร์-พิธีปิด)23 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2561 (แข่งขันกรีฑา)23 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2561 (พิธีเปิด)23 พ.ย. 2561
ประดิษฐ์กระทง ระดับปฐมวัย22 พ.ย. 2561
พิธีฌาปนกิจศพ มิสนภัสกรณ์ วงษ์ยี่หวา21 พ.ย. 2561
ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสีภายใน "ACN GAMES 2018" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ21 พ.ย. 2561
สวดพระอภิธรรม มิสนภัสกรณ์ วงษ์ยี่หวา21 พ.ย. 2561
กีฬาอนุบาลเด็กเอกชนโคราช ครั้งที่ 2 ประจำปี 256120 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2561 20 พ.ย. 2561
ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสีภายใน "ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย20 พ.ย. 2561
ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 19 พ.ย. 2561
Chang Soccer School on Tour 201819 พ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พบกับ ทีม VIP โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี19 พ.ย. 2561
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เฉลิมพระชนม์ 66 พรรษา16 พ.ย. 2561
ฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาอนุชา การุณย์ภรต16 พ.ย. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ15 พ.ย. 2561
ประชุมครูแผนกปฐมวัยศึกษา15 พ.ย. 2561
CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner13 พ.ย. 2561
เยี่ยมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 38 พ.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืน"8 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/25617 พ.ย. 2561
ทดสอบ/คัดเลือก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25617 พ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด7 พ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/25616 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท วอลเลย์บอลและบาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ6 พ.ย. 2561
CPF KORAT RUN FOR CHARITY 20185 พ.ย. 2561
การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ (Drone For Firefighting)5 พ.ย. 2561
ส่งนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน เข้าฝึกสอนกับโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา5 พ.ย. 2561
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน5 พ.ย. 2561
พิธีหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของ "ภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์"5 พ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด1 พ.ย. 2561
ศึกษาดูงาน ณ OKINAWA, JAPAN1 พ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาท พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 26 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 3/2561 25 ต.ค. 2561
มุทิตาคารวะ คุณครูศิริอร (กุสุมภ์) คณากูล โรงเรียนเรืองศรีวิทยา25 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2561 25 ต.ค. 2561
ACN Back to School 2/256125 ต.ค. 2561
ตรวจงานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา25 ต.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ยอแซฟ อนุชา วาปีโส25 ต.ค. 2561
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ"23 ต.ค. 2561
วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ระดับปฐมวัย"23 ต.ค. 2561
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และปีการศึกษา 256223 ต.ค. 2561
พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ยอแซฟ อนุชา วาปีโส23 ต.ค. 2561
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และประจำปีการศึกษา 256223 ต.ค. 2561
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 23 ต.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 และพิธีปิด (20 ตุลาคม 2561)23 ต.ค. 2561
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1623 ต.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (19 ตุลาคม 2561)23 ต.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (18 ตุลาคม 2561)23 ต.ค. 2561
โรงเรียน ร่วมกับ หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน สนับสนุนค่าใช้จ่าย การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ15 ต.ค. 2561
บรรยากาศการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 14 ต.ค. 2561
พิธีลาสิกขา สามเณรจากโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 10 ต.ค. 2561
สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา8 ต.ค. 2561
สามเณร ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.105 ต.ค. 2561
บรรยากาศการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 165 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/25614 ต.ค. 2561
สามเณรจากโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ออกบิณฑบาตตามชุมชน3 ต.ค. 2561
ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ สามเณร วัดต่างตา3 ต.ค. 2561
การเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 161 ต.ค. 2561
พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 25611 ต.ค. 2561
พิธีปลงผมนาคสามเณร โครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ29 ก.ย. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 256129 ก.ย. 2561
จัดเตรียมสถานที่บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ29 ก.ย. 2561
ขวัญและกำลังใจ มิสวราภรณ์ เจริญวัฒนากุล28 ก.ย. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256127 ก.ย. 2561
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 256027 ก.ย. 2561
ขวัญและกำลังใจ คุณสายัณห์ โกลาตี26 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/256124 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1621 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256220 ก.ย. 2561
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 256120 ก.ย. 2561
สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล 20 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/256119 ก.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ17 ก.ย. 2561
พิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ "Math Entertainment Camp #2018"16 ก.ย. 2561
การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียนเพื่อจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตด้านสุขภาพ16 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 16 ก.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อม "กรีฑาสี ACN Games"13 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "แบดมินตัน"13 ก.ย. 2561
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืน" 12 ก.ย. 2561
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา นางกัญญา สงหมื่นไวย10 ก.ย. 2561
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา คุณพรพิชญ์ชา ยงค์กิจหิรัญกุล10 ก.ย. 2561
สวดพระอภิธรรม มารดา คุณพรพิชญ์ชา ยงค์กิจหิรัญกุล10 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25617 ก.ย. 2561
พิธีเปิด - วจนพิธีกรรมเสก หอประชุมยอแซฟ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ7 ก.ย. 2561
ขวัญและกำลังใจ คุณแม่คำตา วาปีโส6 ก.ย. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "กล่าวสุนทรพจน์"6 ก.ย. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "ว่ายน้ำ"5 ก.ย. 2561
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 25615 ก.ย. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการงานจัดซื้อโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 4 ก.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า4 ก.ย. 2561
พิธีเปิดค่ายภาษาไทย Thai Knowledge Camp30 ส.ค. 2561
ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา30 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/256130 ส.ค. 2561
กีฬาธนาคารออมสิน ประเภทฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี27 ส.ค. 2561
ตรวจสอบหลักฐานนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 1627 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ (กระโดดเชือกสามัคคี)23 ส.ค. 2561
กิจกรรมธนาคารความดี (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)23 ส.ค. 2561
ประชุมการจัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย การจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน23 ส.ค. 2561
อบรมการรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบ (E-Office)23 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2561 20 ส.ค. 2561
แสดงความยินดีกับครอบครัว ม.อธิวัฒน์ และมิสนิรมล20 ส.ค. 2561
การประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปี 256117 ส.ค. 2561
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 256117 ส.ค. 2561
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา17 ส.ค. 2561
ประชุมติดตามการจำหน่ายคูปองโรงเรียน16 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ คณะภราดา พระสงฆ์ และคณะครู16 ส.ค. 2561
Junior's Brother Academic Training 16 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณแม่10 ส.ค. 2561
พิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ10 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณแม่9 ส.ค. 2561
พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 8 ส.ค. 2561
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชขนจังหวัดนครราชสีมา 8 ส.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่มีผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และได้ 100 คะแนนเต็ม8 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการงานจัดซื้อโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา7 ส.ค. 2561
การประกวด "พานเทียนพรรษา"6 ส.ค. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทนนิส" อายุไม่เกิน 8 ปี6 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ศรีสะเกษเกมส์ ประเภทกีฬา "เทควันโด"6 ส.ค. 2561
พิธีเปิดร้านกาแฟ "N cafe-Assumption"2 ส.ค. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 51 ปี2 ส.ค. 2561
ทำบุญตักบาตรฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 51 ปี2 ส.ค. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "ยิงปืน" 1 ส.ค. 2561
การประกวดชุดรีไซเคิล "โคราชบ้านเรา"1 ส.ค. 2561
งานแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดนครราชสีมา1 ส.ค. 2561
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 25611 ส.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 256131 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 31 ก.ค. 2561
Big Cleaning Day 201826 ก.ค. 2561
ประชุมการจำหน่ายคูปองโรงเรียน26 ก.ค. 2561
เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ เข้าศึกษาดูงาน26 ก.ค. 2561
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา26 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร26 ก.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "ศรีสะเกษเกมส์" ประเภทเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ25 ก.ค. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "แบดมินตัน"25 ก.ค. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทนนิส" 25 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 44)25 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงนโยบายการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ภายนอก24 ก.ค. 2561
เยาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารโรงเรียน24 ก.ค. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง23 ก.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Barista Courses"21 ก.ค. 2561
อบรมกีฬาสแต็ค20 ก.ค. 2561
วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต20 ก.ค. 2561
บริษัท นิวแฮมพ์เซอร์ อินชัวรันส์/AIG ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินและรถยนต์18 ก.ค. 2561
สงบนิ่ง ไว้อาลัย แด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง18 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 (รอบชนะเลิศ)16 ก.ค. 2561
109 MAHARAJ RUN FOR LIFE16 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับปฐมวัย และประถมศึกษา13 ก.ค. 2561
สโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช มอบหนังสือสารานุกรมไทย ให้กับโรงเรียน13 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบรองชนะเลิศ)13 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบรองชนะเลิศ)13 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นประถมศึกษา (รอบรองชนะเลิศ)13 ก.ค. 2561
สสจ.นครราชสีมา และทีมควบคุมโรคติดต่อ หาแนวทางร่วมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก12 ก.ค. 2561
อบรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน เงินอุดหนุนการศึกษา และระบบ PSIS12 ก.ค. 2561
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย พบคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ12 ก.ค. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือนแปด 12 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย9 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น9 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นประถมศึกษา9 ก.ค. 2561
พิธีฉลองอาคารเรียนศรีปัณณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา6 ก.ค. 2561
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ให้ข้อมูลแนวทางการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และไข้หวัดใหญ่5 ก.ค. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนแปด 5 ก.ค. 2561
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 25612 ก.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/25612 ก.ค. 2561
ถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25612 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/256127 มิ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด27 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/256126 มิ.ย. 2561
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 256126 มิ.ย. 2561
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (มัธยมศึกษาตอนต้น)25 มิ.ย. 2561
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (ประถมศึกษา)25 มิ.ย. 2561
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (ปฐมวัย)25 มิ.ย. 2561
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)25 มิ.ย. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 256023 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 43) 22 มิ.ย. 2561
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน ครั้งที่ 12 (17 มิถุนายน 2561)22 มิ.ย. 2561
การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน ครั้งที่ 12 (16 มิถุนายน 2561)22 มิ.ย. 2561
คณะภราดา เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 21 มิ.ย. 2561
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสกุล แพร่งสวัสดิ์ บิดา มิสจิณห์นิภา ชูใจ20 มิ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด20 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (19 มิถุนายน 2561)19 มิ.ย. 2561
ประชุมแนวทางการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 256219 มิ.ย. 2561
การเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำและคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับปฐมวัย19 มิ.ย. 2561
สอนคำสอน นักเรียนคาทอลิก19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (18 มิถุนายน 2561) 18 มิ.ย. 2561
สวดพระอภิธรรม บิดา มิสจิณห์นิภา ชูใจ16 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท ฟุตซอลและวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15 มิถุนายน 2561)16 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท ฟุตซอลและแชร์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (15 มิถุนายน 2561)16 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรลเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร และกระโดดเชือกสามัคคี (15 มิถุนายน 2561) 16 มิ.ย. 2561
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 256115 มิ.ย. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ14 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย14 มิ.ย. 2561
จัดระเบียบที่จอดรถจักรยานยนต์14 มิ.ย. 2561
การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 256113 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น13 มิ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด 12 มิ.ย. 2561
OBEC MONO CHAMPION CUP 2018 รอบชิงชนะเลิศรุ่น 18 ปีชาย12 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1/256112 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับประถมศึกษา11 มิ.ย. 2561
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ หจก.มิตรภาพการพิมพ์ 1995 แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ8 มิ.ย. 2561
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ต้อนรับ ภราดาสอาด และภราดาชาญณรงค์8 มิ.ย. 2561
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนนครราชสีมา เครือข่ายที่ 2 แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ 8 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2561 7 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัยศึกษา ปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด6 มิ.ย. 2561
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน6 มิ.ย. 2561
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 4 มิ.ย. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25611 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25611 มิ.ย. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาไทย ร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย1 มิ.ย. 2561
กิจกรรมนั่งสมาธิ 1 มิ.ย. 2561
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนโครงการนักกีฬาช้างเผือกบาสเกตบอล31 พ.ค. 2561
คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา31 พ.ค. 2561
พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256130 พ.ค. 2561
อบรมนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561
สวดพระอภิธรรม นางผ่องพิศ ปุสุรินทร์คำ 26 พ.ค. 2561
กิจกรรมนั่งสมาธิ 25 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 256124 พ.ค. 2561
ชมรมครูเก่า ACN แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ23 พ.ค. 2561
Back to School 1/2561 ระดับประถมฯ - มัธยมฯ22 พ.ค. 2561
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน21 พ.ค. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 121 พ.ค. 2561
Back to School 1/2561 ระดับปฐมวัย 21 พ.ค. 2561
ประชุมครูฝ่ายปฐมวัยศึกษา ครั้งที่ 120 พ.ค. 2561
งานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ และภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์20 พ.ค. 2561
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256119 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/256117 พ.ค. 2561
เดินทาง ส่ง ภราดาคมสันต์ หมูนคำ8 พ.ค. 2561
เดินทางส่ง ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล6 พ.ค. 2561
พิธีอำลา ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และภราดาคมสันต์ หมูนคำ6 พ.ค. 2561
พิธีแสดงกตเวทิตาจิตครูเกษียณ6 พ.ค. 2561
ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส" ระดับปฐมวัย4 พ.ค. 2561
ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส"4 พ.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 25603 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และ บาทหลวงประยูร นามวงษ์ 2 พ.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 5 (1 พฤษภาคม 2561)2 พ.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 5 (30 เมษายน 2561)2 พ.ค. 2561
ร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ มารดา มิสทิพย์วลัย ใหม่วงส์2 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"2 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5"2 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" 2 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(293)
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 519 เม.ย. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 "อูคูเลเล่"13 เม.ย. 2562
ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 256211 เม.ย. 2562
พิธีทำบุญตักบาตร " ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ "11 เม.ย. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมทัศนศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 25612 เม.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/25612 เม.ย. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันเกิด "ภราดาสอาด สัญญลักษณ์"1 เม.ย. 2562
ทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน1 เม.ย. 2562
ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์1 เม.ย. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ว่ายน้ำ28 มี.ค. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 28 มี.ค. 2562
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ฟุตซอล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์27 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเรียนภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2019 ระดับปฐมวัย26 มี.ค. 2562
บรรยากาศการเลือกกิจกรรมชมรม ACN Summer Course 2019 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น25 มี.ค. 2562
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ประจำปีการศึกษา 256225 มี.ค. 2562
ต้อนรับนักเรียนเข้าสู่หอพักนักเรียนประจำโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา25 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256123 มี.ค. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 256111 มี.ค. 2562
งานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 364 มี.ค. 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 25614 มี.ค. 2562
ปัจฉิมนิเทศและพิธีกราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 364 มี.ค. 2562
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25613 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ร่วมบริหารโรงเรียนฯ25 ก.พ. 2562
แนะแนวศึกษาต่อภายนอก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา22 ก.พ. 2562
เปิดบ้านหนูน้อยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1122 ก.พ. 2562
การประกวดสื่อการเรียนการสอนครูผู้สอนระดับปฐมวัย21 ก.พ. 2562
ประชุมทัศนศึกษาครู ประจำปี 256120 ก.พ. 2562
บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา 256120 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4/256118 ก.พ. 2562
แสดงความยินดีกับ ม.ละเอียด พุ่มพู รับรางรางวัลสดุดีครูเอกชน ประจำปี 256218 ก.พ. 2562
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา คุณแม่เอ็นดู จันทรมะโน18 ก.พ. 2562
พิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่เอ็นดู จันทรมะโน15 ก.พ. 2562
พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 256113 ก.พ. 2562
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับหนูน้อยคนเก่ง (แข่งขันทักษะวิชาการ)13 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/256112 ก.พ. 2562
ตรวจ นิเทศ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 256111 ก.พ. 2562
แสดงความยินดีกับครูได้รับรางวัลครูเอกชนดีเด่น และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน11 ก.พ. 2562
พิธีมอบรางวัลครูเอกชนดีเด่น (Private School Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 256211 ก.พ. 2562
"รถรางเพื่อน้อง" บริการรับส่งนักเรียน-ผู้ปกครอง ลดปัญหาจราจร8 ก.พ. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครบรอบ 99 ปี7 ก.พ. 2562
แนะแนวศึกษาต่อภายนอก โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง4 ก.พ. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 24 ก.พ. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 4 ก.พ. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ และเชิดชูครูนานปี31 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย30 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการแข่งขัน "แบดมินตัน"29 ม.ค. 2562
เลี้ยงส่ง ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์29 ม.ค. 2562
ACN สืบสาน อีสานม่วนซื่น Cultures of E-Sarn" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา27 ม.ค. 2562
ACN สืบสาน อีสานม่วนซื่น Cultures of E-Sarn ระดับมัธยมศึกษา27 ม.ค. 2562
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 256225 ม.ค. 2562
บริษัท เอ็ดลิงค์ จำกัด ส่งความสุข เทศกาลปีใหม่ 256224 ม.ค. 2562
V6 MUSIC BACK TO SCHOOL 23 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืน" 23 ม.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "ยิงปืนแท็คติคอล" 23 ม.ค. 2562
พิธีฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ 22 ม.ค. 2562
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมงาน "ACN Night" ครั้งที่ 221 ม.ค. 2562
ประชุมพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 256221 ม.ค. 2562
งานวันครู โรงเรียนเอกชนประจำปี 256219 ม.ค. 2562
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)19 ม.ค. 2562
พิธีสดุดีพระคุณครู ประจำปี 256217 ม.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศแด่ ระลึกถึงผู้ล่วงลับ ม. ยอแซฟ สุขุม แก้วประสิทธิ์ 17 ม.ค. 2562
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมงาน "ACN Night"11 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็ก ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 256211 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย ประจำปี 256211 ม.ค. 2562
สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 256211 ม.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส10 ม.ค. 2562
พิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส10 ม.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ พิเศษ/25619 ม.ค. 2562
ร่วมพิธีสวดภาวนาแด่ผู่ล่วงลับ คุณแม่เทเรซา คำตา วาปีโส9 ม.ค. 2562
ธนาคารออมสิน มอบทุนสนับสนุนธนาคารโรงเรียน9 ม.ค. 2562
ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้แก่ผู้อำนวยการ8 ม.ค. 2562
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา มิสพรชฎา ประมูลจักโก4 ม.ค. 2562
งานเลี้ยงสังสรรค์ครูและพนักงาน ACN ประจำปี 256124 ธ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันพระคริสตสมภพ24 ธ.ค. 2561
การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย24 ธ.ค. 2561
การประกวด Mr.ACN & Miss ACN 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น24 ธ.ค. 2561
การประกวดหนูน้อย ACN 2018 ระดับประถมศึกษา24 ธ.ค. 2561
การประกวด ACN Star kid 201824 ธ.ค. 2561
ACN Christmas Fair 201824 ธ.ค. 2561
สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา24 ธ.ค. 2561
งานเลี้ยงเทศกาลคริสต์มาส 2018 สวัสดีปีใหม่ 2019 : ภายในห้องเรียน24 ธ.ค. 2561
งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ ACN ประจำปี 256120 ธ.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 256119 ธ.ค. 2561
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 256219 ธ.ค. 2561
ส่งความสุข - รับมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562 18 ธ.ค. 2561
ส่งมอบความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 256217 ธ.ค. 2561
พิธีมงคลสมรส "ปนัดดา ღ วีรยุทธ"14 ธ.ค. 2561
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ14 ธ.ค. 2561
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/256112 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "ACN Christmas Fair 2018"12 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/256112 ธ.ค. 2561
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร7 ธ.ค. 2561
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช7 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ACN Board Game ครั้งที่ 77 ธ.ค. 2561
พิธีเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 25614 ธ.ค. 2561
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University4 ธ.ค. 2561
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 25614 ธ.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่แปร์เปตูอา เทพ สุทธินนท์ 3 ธ.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 25613 ธ.ค. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง3 ธ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขัน "กีฬาทางอากาศ" 3 ธ.ค. 2561
พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ คุณแม่แปร์เปตูอา เทพ สุทธินนท์28 พ.ย. 2561
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562ฯ26 พ.ย. 2561
พิธีวันมหาธีรราชเจ้า26 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 (การแข่งขันกรีฑา ชุดที่ 2-พิธีปิด)25 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 (การแข่งขันกรีฑา ชุดที่ 1)25 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 (พิธีเปิด)25 พ.ย. 2561
"ACN GAMES 2018" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2561 (เชียร์ลีดเดอร์-พิธีปิด)23 พ.ย. 2561
ประดิษฐ์กระทง ระดับปฐมวัย22 พ.ย. 2561
พิธีฌาปนกิจศพ มิสนภัสกรณ์ วงษ์ยี่หวา21 พ.ย. 2561
ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสีภายใน "ACN GAMES 2018" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ21 พ.ย. 2561
สวดพระอภิธรรม มิสนภัสกรณ์ วงษ์ยี่หวา21 พ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2561 20 พ.ย. 2561
ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสีภายใน "ACN GAMES 2018" ระดับปฐมวัย20 พ.ย. 2561
ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 19 พ.ย. 2561
Chang Soccer School on Tour 201819 พ.ย. 2561
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พบกับ ทีม VIP โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี19 พ.ย. 2561
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เฉลิมพระชนม์ 66 พรรษา16 พ.ย. 2561
ฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาอนุชา การุณย์ภรต16 พ.ย. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ15 พ.ย. 2561
ประชุมครูแผนกปฐมวัยศึกษา15 พ.ย. 2561
CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner13 พ.ย. 2561
เยี่ยมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 38 พ.ย. 2561
ทดสอบ/คัดเลือก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25617 พ.ย. 2561
ประชุมพิจารณาปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/25616 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท วอลเลย์บอลและบาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ6 พ.ย. 2561
ส่งนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน เข้าฝึกสอนกับโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา5 พ.ย. 2561
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน5 พ.ย. 2561
พิธีหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของ "ภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์"5 พ.ย. 2561
ศึกษาดูงาน ณ OKINAWA, JAPAN1 พ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาท พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 26 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 3/2561 25 ต.ค. 2561
มุทิตาคารวะ คุณครูศิริอร (กุสุมภ์) คณากูล โรงเรียนเรืองศรีวิทยา25 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2561 25 ต.ค. 2561
ACN Back to School 2/256125 ต.ค. 2561
ตรวจงานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา25 ต.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ยอแซฟ อนุชา วาปีโส25 ต.ค. 2561
พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ยอแซฟ อนุชา วาปีโส23 ต.ค. 2561
สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 23 ต.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 และพิธีปิด (20 ตุลาคม 2561)23 ต.ค. 2561
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1623 ต.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (19 ตุลาคม 2561)23 ต.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (18 ตุลาคม 2561)23 ต.ค. 2561
โรงเรียน ร่วมกับ หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน สนับสนุนค่าใช้จ่าย การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ15 ต.ค. 2561
สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา8 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/25614 ต.ค. 2561
ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ สามเณร วัดต่างตา3 ต.ค. 2561
การเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 161 ต.ค. 2561
พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 25611 ต.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 256129 ก.ย. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256127 ก.ย. 2561
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 256027 ก.ย. 2561
ขวัญและกำลังใจ คุณสายัณห์ โกลาตี26 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/256124 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1621 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256220 ก.ย. 2561
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 256120 ก.ย. 2561
สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล 20 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/256119 ก.ย. 2561
พิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ "Math Entertainment Camp #2018"16 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 16 ก.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อม "กรีฑาสี ACN Games"13 ก.ย. 2561
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา นางกัญญา สงหมื่นไวย10 ก.ย. 2561
พิธีฌาปนกิจศพ มารดา คุณพรพิชญ์ชา ยงค์กิจหิรัญกุล10 ก.ย. 2561
สวดพระอภิธรรม มารดา คุณพรพิชญ์ชา ยงค์กิจหิรัญกุล10 ก.ย. 2561
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25617 ก.ย. 2561
พิธีเปิด - วจนพิธีกรรมเสก หอประชุมยอแซฟ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ7 ก.ย. 2561
ขวัญและกำลังใจ คุณแม่คำตา วาปีโส6 ก.ย. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "ว่ายน้ำ"5 ก.ย. 2561
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 25615 ก.ย. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
พิธีเปิดค่ายภาษาไทย Thai Knowledge Camp30 ส.ค. 2561
ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 70 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา30 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/256130 ส.ค. 2561
กีฬาธนาคารออมสิน ประเภทฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี27 ส.ค. 2561
ตรวจสอบหลักฐานนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 1627 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ (กระโดดเชือกสามัคคี)23 ส.ค. 2561
กิจกรรมธนาคารความดี (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)23 ส.ค. 2561
ประชุมการจัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย การจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน23 ส.ค. 2561
อบรมการรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบ (E-Office)23 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2561 20 ส.ค. 2561
การประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปี 256117 ส.ค. 2561
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 256117 ส.ค. 2561
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา17 ส.ค. 2561
ประชุมติดตามการจำหน่ายคูปองโรงเรียน16 ส.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ คณะภราดา พระสงฆ์ และคณะครู16 ส.ค. 2561
Junior's Brother Academic Training 16 ส.ค. 2561
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณแม่10 ส.ค. 2561
พิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ10 ส.ค. 2561
พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 8 ส.ค. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่มีผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และได้ 100 คะแนนเต็ม8 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการงานจัดซื้อโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา7 ส.ค. 2561
พิธีเปิดร้านกาแฟ "N cafe-Assumption"2 ส.ค. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 51 ปี2 ส.ค. 2561
ทำบุญตักบาตรฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 51 ปี2 ส.ค. 2561
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 25611 ส.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 256131 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 31 ก.ค. 2561
Big Cleaning Day 201826 ก.ค. 2561
ประชุมการจำหน่ายคูปองโรงเรียน26 ก.ค. 2561
เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ เข้าศึกษาดูงาน26 ก.ค. 2561
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา26 ก.ค. 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร26 ก.ค. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "แบดมินตัน"25 ก.ค. 2561
ประชุมชี้แจงนโยบายการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ภายนอก24 ก.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Barista Courses"21 ก.ค. 2561
อบรมกีฬาสแต็ค20 ก.ค. 2561
วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต20 ก.ค. 2561
บริษัท นิวแฮมพ์เซอร์ อินชัวรันส์/AIG ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินและรถยนต์18 ก.ค. 2561
สงบนิ่ง ไว้อาลัย แด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง18 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 (รอบชนะเลิศ)16 ก.ค. 2561
109 MAHARAJ RUN FOR LIFE16 ก.ค. 2561
ประชุมครูระดับปฐมวัย และประถมศึกษา13 ก.ค. 2561
สโมสรไลออนส์มิตรภาพโคราช มอบหนังสือสารานุกรมไทย ให้กับโรงเรียน13 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นประถมศึกษา (รอบรองชนะเลิศ)13 ก.ค. 2561
สสจ.นครราชสีมา และทีมควบคุมโรคติดต่อ หาแนวทางร่วมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก12 ก.ค. 2561
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย พบคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ12 ก.ค. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือนแปด 12 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย9 ก.ค. 2561
พิธีฉลองอาคารเรียนศรีปัณณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา6 ก.ค. 2561
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ให้ข้อมูลแนวทางการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และไข้หวัดใหญ่5 ก.ค. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนแปด 5 ก.ค. 2561
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 25612 ก.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/25612 ก.ค. 2561
ถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25612 ก.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/256127 มิ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด27 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/256126 มิ.ย. 2561
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 256126 มิ.ย. 2561
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (มัธยมศึกษาตอนต้น)25 มิ.ย. 2561
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (ประถมศึกษา)25 มิ.ย. 2561
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (ปฐมวัย)25 มิ.ย. 2561
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)25 มิ.ย. 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 256023 มิ.ย. 2561
คณะภราดา เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 21 มิ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด20 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (19 มิถุนายน 2561)19 มิ.ย. 2561
ประชุมแนวทางการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 256219 มิ.ย. 2561
การเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำและคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับปฐมวัย19 มิ.ย. 2561
สอนคำสอน นักเรียนคาทอลิก19 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (18 มิถุนายน 2561) 18 มิ.ย. 2561
สวดพระอภิธรรม บิดา มิสจิณห์นิภา ชูใจ16 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภท ฟุตซอลและแชร์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (15 มิถุนายน 2561)16 มิ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรลเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร และกระโดดเชือกสามัคคี (15 มิถุนายน 2561) 16 มิ.ย. 2561
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 256115 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย14 มิ.ย. 2561
จัดระเบียบที่จอดรถจักรยานยนต์14 มิ.ย. 2561
การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 256113 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น13 มิ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด 12 มิ.ย. 2561
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนระดับประถมศึกษา11 มิ.ย. 2561
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ หจก.มิตรภาพการพิมพ์ 1995 แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ8 มิ.ย. 2561
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนนครราชสีมา เครือข่ายที่ 2 แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ 8 มิ.ย. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 25618 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2561 7 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 25617 มิ.ย. 2561
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด6 มิ.ย. 2561
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน6 มิ.ย. 2561
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 4 มิ.ย. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25611 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25611 มิ.ย. 2561
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาไทย ร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย1 มิ.ย. 2561
กิจกรรมนั่งสมาธิ 1 มิ.ย. 2561
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนโครงการนักกีฬาช้างเผือกบาสเกตบอล31 พ.ค. 2561
คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา31 พ.ค. 2561
พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 256131 พ.ค. 2561
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256130 พ.ค. 2561
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561
สวดพระอภิธรรม นางผ่องพิศ ปุสุรินทร์คำ 26 พ.ค. 2561
กิจกรรมนั่งสมาธิ 25 พ.ค. 2561
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 256124 พ.ค. 2561
ชมรมครูเก่า ACN แสดงความยินดีกับภราดาสอาด เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ23 พ.ค. 2561
Back to School 1/2561 ระดับประถมฯ - มัธยมฯ22 พ.ค. 2561
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน21 พ.ค. 2561
ประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 121 พ.ค. 2561
Back to School 1/2561 ระดับปฐมวัย 21 พ.ค. 2561
ประชุมครูฝ่ายปฐมวัยศึกษา ครั้งที่ 120 พ.ค. 2561
งานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ และภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์20 พ.ค. 2561
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256119 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/256117 พ.ค. 2561
เดินทาง ส่ง ภราดาคมสันต์ หมูนคำ8 พ.ค. 2561
เดินทางส่ง ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล6 พ.ค. 2561
พิธีอำลา ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช และภราดาคมสันต์ หมูนคำ6 พ.ค. 2561
พิธีแสดงกตเวทิตาจิตครูเกษียณ6 พ.ค. 2561
ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส" ระดับปฐมวัย4 พ.ค. 2561
ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส"4 พ.ค. 2561
ประชุมครู ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 25603 พ.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 5 (1 พฤษภาคม 2561)2 พ.ค. 2561
การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 5 (30 เมษายน 2561)2 พ.ค. 2561
ร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ มารดา มิสทิพย์วลัย ใหม่วงส์2 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)