[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2550007
ชื่อ: มิส  ชฎาพร    โฉมประเสริฐ
ฉายา: -
อายุงาน: 11 ปี 11 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


2 รูป

1 รูป

1 รูป

8 รูป

2 รูป

2 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2554  ปริญญาตรี  ใบรายงานผลการศึกษา
2    โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา 2549  ประกาศนียบัตนวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ในรายงานผลการศึกษา
3    วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2545  มัธยมศึกษา  ใบรายงานผลการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานประชาสัมพันธ์ 2562-งานบริหารแผนกธุรการ
2562 งานประชาสัมพันธ์ 2562-งานประชาสัมพันธ์
2562 งานประชาสัมพันธ์ 2561-แผนกธุรการ/
2562 งานประชาสัมพันธ์ 2562-แผนกธุรการ/2562-ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 งานประชาสัมพันธ์ 2561-งานบริหารแผนกธุรการ
2561 งานประชาสัมพันธ์ 2561-งานประชาสัมพันธ์
2561 งานประชาสัมพันธ์ 2561-แผนกธุรการ/2561-ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ_ปีการศึกษา2560
2560 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560
2560 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน_ปีการศึกษา2560
2559 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2559
2559 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน_ปีการศึกษา2559
2558 งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2558 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์
2558 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน.
2558 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ./ฝ่ายธุรการ-การเงิน.
2557 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2557 งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนกธุรการ
2557 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2557 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2556 งานประชาสัมพันธ์
2556 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
2555 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 งานประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 งานประชาสัมพันธ์ 0
2560 งานประชาสัมพันธ์ 0
2559 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2558 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2557 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2556 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2555 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2554 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2553 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2552 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2551 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
2550 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กฎหมายการศึกษาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 6
2561 การสัมมนาครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 Louis Marie Hall โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561 12
2561 คุณธรรมสำหรับครูมืออาชีพ Louis Marie Hall โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561 3
2561 Barista Courses โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ก.ค. 2561 - 21 ก.ค. 2561 12
2560 การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อไปสู่ศตวรรษที่ 21 (3Rs 8 Cs 2Ls) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 12
2560 การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 19 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 12
2559 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียน อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง 14 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 6
2559 เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน มุมมอง แนวคิด ในการถ่ายภาพของช่างภาพมืออาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 ก.ค. 2559 - 16 ก.ค. 2559 8
2559 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 เม.ย. 2559 - 03 เม.ย. 2559 12
2559 ก้าวต่อไปเพื่อรักษามรดก...มาตรฐานและคุณภาพของเรา ด้วยน้ำใจและความมุ่งมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 พ.ค. 2559 - 21 พ.ค. 2559 3
2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 08 ส.ค. 2559 - 09 ส.ค. 2559 13
2558 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 6
2558 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 24 ต.ค. 2558 - 25 ต.ค. 2558 9
2558 การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 27 ต.ค. 2558 - 28 ต.ค. 2558 12
2557 การสัมมนาครูกลางปี ประจำปีการศึกษา 2557 ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 23 ต.ค. 2557 - 24 ต.ค. 2557 9
2557 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 12
2557 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 21 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 12
2543 จิตวิทยาวัยรุ่น โรงรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2.30
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- เทคนิคการให้บริการกับผู้รับบริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- อบรมถ่ายภาพ อำเภอวังน้ำเขียว 28 พ.ย. 2552 - 29 พ.ย. 2552 16
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- การพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SWIS) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มิ.ย. 2553 - 12 มิ.ย. 2553 12
- สร้างสรรค์งานกราฟิกให้สวยงาม อย่างมีสไตล์ (Computer Art & Graphic Design Coures) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 27 ส.ค. 2554 - 28 ส.ค. 2554 12
- จิตวิทยาการให้คำปรึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 - 22 ต.ค. 2554 6
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 23 ต.ค. 2554 - 23 ต.ค. 2554 3
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 มี.ค. 2555 - 16 มี.ค. 2555 12
- การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว 10 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12
- การบริการที่ประทับใจ (Service mind) โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล 26 มิ.ย. 2555 - 26 มิ.ย. 2555 6
- เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 ก.ค. 2555 - 14 ก.ค. 2555 3
- การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 21 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 6
- อบรมสัมนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 6
- ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ โรงแรมสบายโฮเทล 15 ธ.ค. 2555 - 15 ธ.ค. 2555 6
- เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Technique of Professional Presentation with Microsoft PowerPoint) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ก.ย. 2556 - 22 ก.ย. 2556 12
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2556 ค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ 07 ต.ค. 2556 - 09 ต.ค. 2556 18
- การเขียนรายงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 มี.ค. 2557 - 09 มี.ค. 2557

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 งานประชาสัมพันธ์, การจัดการเรียนการสอน เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น 27 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 24
2559 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 30 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 3
2559 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 16 ก.ย. 2559 - 16 ก.ย. 2559 3
2559 งานประชาสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 10 ม.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2560 3
2559 งานประชาสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนดอนบอสโก จ.อุดรธานี 09 ม.ค. 2560 - 09 ม.ค. 2560 3
2559 งานประชาสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลสายน้ำผื้ง จ.หนองคาย 10 ม.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2560 3
2558 งานประชาสัมพันธ์,การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาด่านขุนทด 01 มี.ค. 2559 - 01 มี.ค. 2559 3
2557 งานประชาสัมพันธ์,งานเสียงตามสาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 ส.ค. 2557 - 26 ส.ค. 2557 3
2557 งานประชาสัมพันธ์,งานเสียงตามสาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 11 มี.ค. 2558 - 11 มี.ค. 2558 3
2557 งานประชาสัมพันธ์, งานเสียงตามสาย โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 11 มี.ค. 2558 - 11 มี.ค. 2558 3
2556 ระบบงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์ภายใน - ภายนอก/การให้บริการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 0
2556 ระบบงานประชาสัมพันธ์ภายใน - ภายนอก / การให้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 12 ก.ย. 2555 - 12 ก.ย. 2556 0
- การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2017 ก.พ. 556  ครูเอกชนดีเด่น "Opec Teacher Award" ประจำปี 2560  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานประชาสัมพันธ์,   2561-งานประชาสัมพันธ์,   2561-งานประชาสัมพันธ์,   2561-งานประชาสัมพันธ์,   2562-งานบริหารแผนกธุรการ,   2562-งานประชาสัมพันธ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์   สังกัด 2561-แผนกธุรการ
     ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์   สังกัด 2562-แผนกธุรการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์   สังกัด 2562-งานบริหารแผนกธุรการ
     ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์   สังกัด 2562-งานประชาสัมพันธ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 11 ก.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
  ถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 11 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (97)
 การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 6 3 พ.ค. 2562
 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 3 พ.ค. 2562
 งานเลี้ยงสังสรรค์ “Thank you Party” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 พ.ค. 2562
 พิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ม.ชวลิต เอนกเวียง 10 พ.ค. 2562
 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 18 พ.ค. 2562
 ทัศนศึกษาครูและบุคลากรฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น 18 พ.ค. 2562
 การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 18 พ.ค. 2562
 ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 18 พ.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 27 พ.ค. 2562
 พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 29 พ.ค. 2562
 กิจกรรมสัมพันธ์พี่รับน้อง ปีการศึกษา 2562 29 พ.ค. 2562
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 29 พ.ค. 2562
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ 30 พ.ค. 2562
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 48) 31 พ.ค. 2562
 นักเรียนแลกเปลี่ยน ขอบคุณ คณะภราดา คณะผู้บริหาร ในโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 31 พ.ค. 2562
 ร่วมงานต้อนรับและอำลาตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 4 มิ.ย. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณครบรอบ 46 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์เมรี่" 5 มิ.ย. 2562
 พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 5 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 5 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 6 มิ.ย. 2562
 พิธีขอบคุณและต้อนรับภราดา 6 มิ.ย. 2562
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 10 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1/2562 10 มิ.ย. 2562
  ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 12 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการพิธีเสกอาคารเซนต์แอนนา (หอพักนักเรียนประจำหญิง) 12 มิ.ย. 2562
 พิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกร นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี 12 มิ.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทควันโด" 12 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการพิธีเสกอาคารเซนต์แอนนา (หอพักนักเรียนประจำหญิง) 12 มิ.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทนนิส" 12 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 14 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 14 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 14 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร-คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2562 14 มิ.ย. 2562
 ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 มิ.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปี 2562 17 มิ.ย. 2562
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 17 มิ.ย. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการแข่งขัน "โรลเลอร์สเก็ต" 17 มิ.ย. 2562
 พิธีแต่งตั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ระดับปฐมวัย 19 มิ.ย. 2562
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 2562 21 มิ.ย. 2562
 ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเซนต์แอนนา (หอพักนักเรียนประจำหญิง) 21 มิ.ย. 2562
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทกระโดดเชือกสามัคคี และฟุตซอล 25 มิ.ย. 2562
 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรลเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร 25 มิ.ย. 2562
 การแข่งขันกีฬาประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์สายวิทย์-สายศิลป์ 25 มิ.ย. 2562
 "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 26 มิ.ย. 2562
 งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 26 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ พิเศษ/2562 29 มิ.ย. 2562
 ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1 ก.ค. 2562
 พิธีเสกหอพักนักเรียนประจำหญิง "St. Anna Dormitory" 1 ก.ค. 2562
 ฉลองศาสนนามนักบุญปีเตอร์ ให้กับ ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ และภราดาวินธกร ป้องศรี 1 ก.ค. 2562
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 1 ก.ค. 2562
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ก.ค. 2562
 การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2 ก.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 2 ก.ค. 2562
 ประชุมครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2562
 แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครอบครัว มิสปนัดดา คล้องกาญ 4 ก.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬาประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์สายวิทย์-สายศิลป์ 9 ก.ค. 2562
 พิธีบวชพระสงฆ์ คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์ 9 ก.ค. 2562
 OBEC- MONO CHAMPION CUP 2019 รอบชิงชนะเลิศรุ่น 18 ปีชาย 9 ก.ค. 2562
 ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 9 ก.ค. 2562
 พิธีมงคลสมรส "พิมลพิมพ์ ღ สิริ" 18 ก.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 18 ก.ค. 2562
 ACN รวมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 15 18 ก.ค. 2562
 พิธีโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองนักบุญคามิลโล 18 ก.ค. 2562
 อบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ "Digital Leadership ผู้นำทางการศึกษายุคดิจิตัล" 23 ก.ค. 2562
 พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 23 ก.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองอารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ 23 ก.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562 23 ก.ค. 2562
 Big Cleaning Day 2019 23 ก.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 23 ก.ค. 2562
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ 23 ก.ค. 2562
 Welcome, Rev. Bro. Pratap Reddy, the Assistant General from Rome to visit ACN 24 ก.ค. 2562
 อบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ "Brand Building กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาในยุคดิจิทัล" 24 ก.ค. 2562
 ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 ก.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุ 16 ปี "รอบชิงชนะเลิศ" 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี "รอบชิงชนะเลิศ" 31 ก.ค. 2562
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชน" 2 ส.ค. 2562
 ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 2 ส.ค. 2562
 พิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ ม.สรรเสริญ วงศ์ชาวนา ครูเกษียณ 6 ส.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วิรัญชนา พิศเกาะ ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬา "เทควันโด" 6 ส.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.มินกุก ลี ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬา "เทควันโด" 6 ส.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.แดฮัน ลี ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬา "เทควันโด" 6 ส.ค. 2562
 บริษัท สมาร์ท โปรซีเคียว จำกัด สนับสนันกล้องวงจรปิด 6 ส.ค. 2562
 พิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ ร้อยตรี ชูศักดิ์ สุวรรณมณี 7 ส.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณแม่ ระดับปฐมวัย 8 ส.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณแม่ ระดับประถมฯ-มัธยมฯ 9 ส.ค. 2562
 พิธีเสกบ้านพักพระสงฆ์ วัดคาทอลิกหนองพลวง 11 ส.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ACN & SG 16 ส.ค. 2562
 ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 16 ส.ค. 2562
 วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกชึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ "วันอัสสัมชัญ" 16 ส.ค. 2562
 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 16 ส.ค. 2562
 ผู้อำนวยการให้โอวาท พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 16 ส.ค. 2562
 มอบไอศกรีมให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาส "วันอัสสัมชัญ" 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 19 ส.ค. 2562
 เยี่ยมค่ายทักษะชีวิต และเสริมสร้างคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 19 ส.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (101)
เยี่ยมค่ายทักษะชีวิต และเสริมสร้างคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-219 ส.ค. 2562
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562
มอบไอศกรีมให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาส "วันอัสสัมชัญ"16 ส.ค. 2562
ผู้อำนวยการให้โอวาท พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน16 ส.ค. 2562
พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่14 ส.ค. 2562
วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกชึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ "วันอัสสัมชัญ"14 ส.ค. 2562
ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ACN & SG13 ส.ค. 2562
พิธีเสกบ้านพักพระสงฆ์ วัดคาทอลิกหนองพลวง 11 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณแม่ ระดับประถมฯ-มัธยมฯ9 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณแม่ ระดับปฐมวัย8 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน"วันอัสสัมชัญ"7 ส.ค. 2562
พิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ ร้อยตรี ชูศักดิ์ สุวรรณมณี7 ส.ค. 2562
บริษัท สมาร์ท โปรซีเคียว จำกัด สนับสนันกล้องวงจรปิด6 ส.ค. 2562
พิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ ม.สรรเสริญ วงศ์ชาวนา ครูเกษียณ6 ส.ค. 2562
พิธีทำบุญ ตักบาตรฉลอง 52 ปี วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา5 ส.ค. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 25622 ส.ค. 2562
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ โครงการธนาคารโรงรียน31 ก.ค. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี "รอบชิงชนะเลิศ"31 ก.ค. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุ 16 ปี "รอบชิงชนะเลิศ"31 ก.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว26 ก.ค. 2562
ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 2562
Welcome, Rev. Bro. Pratap Reddy, the Assistant General from Rome to visit ACN 23 ก.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ "Brand Building กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาในยุคดิจิทัล"23 ก.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ "Digital Leadership ผู้นำทางการศึกษายุคดิจิตัล" 23 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ22 ก.ค. 2562
Big Cleaning Day 201922 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/256222 ก.ค. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "ปลงศพ" ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์22 ก.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองอารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่22 ก.ค. 2562
พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต22 ก.ค. 2562
พิธีโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองนักบุญคามิลโล18 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 18 ก.ค. 2562
พิธีมงคลสมรส "พิมลพิมพ์ ღ สิริ"18 ก.ค. 2562
โครงการบริการคัดกรองภาวะโลหิตจางในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 256218 ก.ค. 2562
ACN รวมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1512 ก.ค. 2562
อบรม "ควรทำอย่างไร เมื่อบาดเจ็บจากการกีฬา"9 ก.ค. 2562
พิธีบวชพระสงฆ์ คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์ 9 ก.ค. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 89 ก.ค. 2562
OBEC- MONO CHAMPION CUP 2019 รอบชิงชนะเลิศรุ่น 18 ปีชาย9 ก.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์สายวิทย์-สายศิลป์ 9 ก.ค. 2562
แสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครอบครัว มิสปนัดดา คล้องกาญ4 ก.ค. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 25623 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย2 ก.ค. 2562
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์2 ก.ค. 2562
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 25621 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 256129 มิ.ย. 2562
ฉลองศาสนนามนักบุญปีเตอร์ ให้กับ ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ และภราดาวินธกร ป้องศรี29 มิ.ย. 2562
พิธีเสกหอพักนักเรียนประจำหญิง "St. Anna Dormitory"29 มิ.ย. 2562
ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา29 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ พิเศษ/256229 มิ.ย. 2562
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562
การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 256225 มิ.ย. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 25 มิ.ย. 2562
ถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256224 มิ.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์สายวิทย์-สายศิลป์24 มิ.ย. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทกระโดดเชือกสามัคคี และฟุตซอล24 มิ.ย. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรลเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร 24 มิ.ย. 2562
ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเซนต์แอนนา (หอพักนักเรียนประจำหญิง)21 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 256221 มิ.ย. 2562
พิธีแต่งตั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ระดับปฐมวัย19 มิ.ย. 2562
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการแข่งขัน "โรลเลอร์สเก็ต"17 มิ.ย. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 17 มิ.ย. 2562
ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปี 256217 มิ.ย. 2562
ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหาร-คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการพิธีเสกอาคารเซนต์แอนนา (หอพักนักเรียนประจำหญิง)12 มิ.ย. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทควันโด" 12 มิ.ย. 2562
พิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกร นิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี10 มิ.ย. 2562
ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1/256210 มิ.ย. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 710 มิ.ย. 2562
พิธีขอบคุณและต้อนรับภราดา6 มิ.ย. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา "เทนนิส" 6 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี6 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 5 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 25625 มิ.ย. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณครบรอบ 46 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์เมรี่"4 มิ.ย. 2562
ร่วมงานต้อนรับและอำลาตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่4 มิ.ย. 2562
นักเรียนแลกเปลี่ยน ขอบคุณ คณะภราดา คณะผู้บริหาร ในโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม31 พ.ค. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 48)30 พ.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ30 พ.ค. 2562
ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 2562
ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 256229 พ.ค. 2562
กิจกรรมสัมพันธ์พี่รับน้อง ปีการศึกษา 256228 พ.ค. 2562
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256228 พ.ค. 2562
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256227 พ.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256224 พ.ค. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562
ศึกษาดูงาน Jiyu Gakuen College, Japan18 พ.ค. 2562
ทัศนศึกษาครูและบุคลากรฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Group 2)18 พ.ค. 2562
ทัศนศึกษาครูและบุคลากรฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Group 1)18 พ.ค. 2562
พิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ม.ชวลิต เอนกเวียง9 พ.ค. 2562
งานเลี้ยงสังสรรค์ “Thank you Party” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา3 พ.ค. 2562
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 25623 พ.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 63 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(78)
เยี่ยมค่ายทักษะชีวิต และเสริมสร้างคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-219 ส.ค. 2562
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256219 ส.ค. 2562
มอบไอศกรีมให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาส "วันอัสสัมชัญ"16 ส.ค. 2562
ผู้อำนวยการให้โอวาท พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน16 ส.ค. 2562
พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่14 ส.ค. 2562
วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกชึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ "วันอัสสัมชัญ"14 ส.ค. 2562
ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ACN & SG13 ส.ค. 2562
พิธีเสกบ้านพักพระสงฆ์ วัดคาทอลิกหนองพลวง 11 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณแม่ ระดับประถมฯ-มัธยมฯ9 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณแม่ ระดับปฐมวัย8 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน"วันอัสสัมชัญ"7 ส.ค. 2562
พิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ ร้อยตรี ชูศักดิ์ สุวรรณมณี7 ส.ค. 2562
บริษัท สมาร์ท โปรซีเคียว จำกัด สนับสนันกล้องวงจรปิด6 ส.ค. 2562
พิธีทำบุญ ตักบาตรฉลอง 52 ปี วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา5 ส.ค. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 25622 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี "รอบชิงชนะเลิศ"31 ก.ค. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุ 16 ปี "รอบชิงชนะเลิศ"31 ก.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว26 ก.ค. 2562
ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 2562
Welcome, Rev. Bro. Pratap Reddy, the Assistant General from Rome to visit ACN 23 ก.ค. 2562
Big Cleaning Day 201922 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/256222 ก.ค. 2562
พิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต22 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 18 ก.ค. 2562
พิธีมงคลสมรส "พิมลพิมพ์ ღ สิริ"18 ก.ค. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 89 ก.ค. 2562
OBEC- MONO CHAMPION CUP 2019 รอบชิงชนะเลิศรุ่น 18 ปีชาย9 ก.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์สายวิทย์-สายศิลป์ 9 ก.ค. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 25623 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย2 ก.ค. 2562
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 25621 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 256129 มิ.ย. 2562
ฉลองศาสนนามนักบุญปีเตอร์ ให้กับ ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ และภราดาวินธกร ป้องศรี29 มิ.ย. 2562
พิธีเสกหอพักนักเรียนประจำหญิง "St. Anna Dormitory"29 มิ.ย. 2562
ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา29 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ พิเศษ/256229 มิ.ย. 2562
งานสดุดีวันสุนทรภู่ ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562
การตรวจติดตามพิจารณาการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 256225 มิ.ย. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 25 มิ.ย. 2562
ถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256224 มิ.ย. 2562
การแข่งขันกีฬาประเพณี เชื่อมความสัมพันธ์สายวิทย์-สายศิลป์24 มิ.ย. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทกระโดดเชือกสามัคคี และฟุตซอล24 มิ.ย. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทโรลเลอร์สเก็ตทางตรง ระยะ 50 เมตร 24 มิ.ย. 2562
ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเซนต์แอนนา (หอพักนักเรียนประจำหญิง)21 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES" ประจำปีการศึกษา 256221 มิ.ย. 2562
พิธีแต่งตั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ระดับปฐมวัย19 มิ.ย. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 17 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหาร-คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการพิธีเสกอาคารเซนต์แอนนา (หอพักนักเรียนประจำหญิง)12 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 1/256210 มิ.ย. 2562
ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 710 มิ.ย. 2562
พิธีขอบคุณและต้อนรับภราดา6 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี6 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 5 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 25625 มิ.ย. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณครบรอบ 46 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์เมรี่"4 มิ.ย. 2562
ร่วมงานต้อนรับและอำลาตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่4 มิ.ย. 2562
นักเรียนแลกเปลี่ยน ขอบคุณ คณะภราดา คณะผู้บริหาร ในโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม31 พ.ค. 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 48)30 พ.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรฯ30 พ.ค. 2562
ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 2562
ทดสอบ/สัมภาษณ์ ครูเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 256229 พ.ค. 2562
กิจกรรมสัมพันธ์พี่รับน้อง ปีการศึกษา 256228 พ.ค. 2562
พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256228 พ.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256224 พ.ค. 2562
ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562
ศึกษาดูงาน Jiyu Gakuen College, Japan18 พ.ค. 2562
ทัศนศึกษาครูและบุคลากรฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Group 2)18 พ.ค. 2562
พิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ม.ชวลิต เอนกเวียง9 พ.ค. 2562
งานเลี้ยงสังสรรค์ “Thank you Party” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา3 พ.ค. 2562
สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 25623 พ.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาพนักงาน (Staff Sport Day) ครั้งที่ 63 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)