[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2547006
ชื่อ: มาสเตอร์  อดิศักดิ์    สลางสิงห์
ฉายา: เคน
อายุงาน: 15 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network: facebook
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (4)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2544  ฟิสิกส์  วทบ.(ฟิสิกส์)
2    โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 2540  วิทย์-คณิต  วุฒิ ม.6
3    โรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์ 2537  วิทย์  วุฒิ ม.3
4  ม.3  โรงเรียนชุมชนหนองแวงน้อย 2534  ป.6  วุฒิ ป.6

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกมัธยมศึกษา
2562 งานระดับชั้น ม.4/งานสวัสดิภาพ ความปลอดภัย 2562-งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 งานสวัสดิภาพ และความปลอดภัย 2562-งานสวัสดิภาพ และความปลอดภัย
2562 งานระดับชั้น ม.4 2562-งานระดับชั้น ประถมต้น/ประถมปลาย/มัธยมฯ
2562 งานรักษาความปลอดภัย 2561-แผนกปกครอง/
2562 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 2561-แผนกปกครอง/
2562 งานระดับชั้น ม.4/งานสวัสดิภาพ ความปลอดภัย 2562-ฝ่ายปกครอง
2561 งานรักษาความปลอดภัย 2561-งานบริหารแผนกปกครอง
2561 ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 2561-งานระดับชั้น
2561 งานรักษาความปลอดภัย 2561-งานรักษาความปลอดภัย
2561 งานรักษาความปลอดภัย 2561-แผนกปกครอง/2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 2561-แผนกปกครอง/2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2560 งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 งานระดับชั้น
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2547 ครูผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อ.เมือง จ. นครราชสีมา ม.4 , ปวช 0 -
2546 ครูผู้สอน / วิชาการ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล อ.เมือง จ. นครราชสีมา ม.ต้น 0 -
2545 ครูผู้สอน โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ม.ปลาย 0 -

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน อาคารสิรินธร ชั้น 4 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60
- การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงงานโดยอาศัยการวิจัยในชั้นเรียนเป็นรากฐานการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยแผนการสอน ( Lesson Study ) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนที่พึงประสงค์ในสมันโลกาภิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- อบรมการวิจัยเพื่อการพัฒนา ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- อบรมจิตวิทยาวัยรุ่น ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 2.30
- สนทนาภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมเทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การอบรมเรื่อง service mind โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมสาระน่ารู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมคอมพิวเตอร์ internet security Awareness training Course โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การใช้งานระบบ swiss ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4 อัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
- การ key ข้อมูลโครงการของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องคอม 2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 มิ.ย. 2553 - 21 มิ.ย. 2553 1
- การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและปฏิบัติการเพื่อกันคุณภาพ โรงเรียนอัญสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
- การพัฒนาศักยภาพครู : กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 6
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 23 ต.ค. 2554 3
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 มี.ค. 2555 - 16 มี.ค. 2555 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- มวลพฤกษานานาพันธุ์ท่ามกลางสายลมหนาวดอยอินทนนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 543  ครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2551  ใบประกาศเกียรติคุณบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานรักษาความปลอดภัย,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานรักษาความปลอดภัย   สังกัด 2561-แผนกปกครอง
     ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4   สังกัด 2561-แผนกปกครอง
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง งานรักษาความปลอดภัย   สังกัด 2561-งานรักษาความปลอดภัย
     ตำแหน่ง งานรักษาความปลอดภัย   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปกครอง
     ตำแหน่ง ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
โครงการติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 415 ก.พ. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)