[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2547001
ชื่อ: มิส  ช่อลดา    ปานแจ้ง
ฉายา: บุ๋ม
อายุงาน: 15 ปี 8 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 2546  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ประกาศนียบัตร
2    โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 2542  ม.6  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 2539  ม.3  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานกิจกรรม English Program 2562-งานบริหารแผนก English Program
2562 งานประสานงานครูต่างชาติ 2562-งานประสานงานครูต่างชาติ English Program
2562 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2562 งานประสานงานครูต่างชาติ 2562-ฝ่ายวิชาการ
2562 งานประสานงานครูต่างชาติ 2562-แผนก English Program/2562-ฝ่ายวิชาการ
2561 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ 2561-งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2561 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 2561-ฝ่ายวิชาการ
2560 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ งานบริหารฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2560
2560 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ_ปีการศึกษา2560
2560 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2560
2559 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ งานบริหารฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2559
2559 งานศูนย์ภาษาต่งประเทศ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ_ปีการศึกษา2559
2559 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2559
2558 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2558 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2558 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2558 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2558 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2558 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2558 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ.
2557 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2557 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
2556 ครูสังกัด ป.2 งานวิชาการ - English Program
2556 งานธุรการ English Program งานธุรการ - English Program
2556 งานธุรการ - English Program แผนก English Program/
2555 Head of Administrative Affairs EP งานธุรการ English Program
2555 หัวหน้างานธุรการ แผนก English Program/ฝ่ายวิชาการ
2555 Head of Administrative Affairs EP แผนก English Program/ฝ่ายวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 หัวหน้างานธุรการแผนก English Program 0
2554 หัวหน้างานธุรการแผนก English Program 0 คำสั่ง
2553 หัวหน้างานธุรการแผนก English Program 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ห้องประชุมอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท โคราช 16
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2.30
- การอบรมคอมพิวเตอร์ (SWIS) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- Internet Security Awareness Training Course ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 2
- Service Mind โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- การเปิดศูนย์สอบ Cambridge Center โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 06 พ.ย. 2552 - 08 พ.ย. 2552 16
- การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 ก.ย. 2552 - 18 ก.ย. 2552 3
- การจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ม.ค. 2553 - 18 ม.ค. 2553 3
- การพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา (swis) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มิ.ย. 2553 - 12 มิ.ย. 2553 12
- ระเบียบการประเมินคุณภาพบุคลากรมูลนิธิฯและการเตรียมการประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 3
- การอบรมระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
- Basic Phonics and Spelling โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 2
- Internet Security Awareness & Maintenance Course Assumption College Nakhonratchasima 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12
- การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา 23 ก.ค. 2554 - 24 ก.ค. 2554 12
- พัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียน อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 มิ.ย. 2554 - 02 ก.ค. 2554 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานศูนย์สอบ Cambridge ESOL โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
- การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2549 543  ครูดีเด่น  เกียรติบัตร
2  28 ส.ค. 2552  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - English Program,   งานธุรการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานธุรการ - English Program,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ,   2561-งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ,   2561-งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ,   งานวิชาการ - English Program,   งานธุรการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานธุรการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานธุรการ - English Program,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ศูนย์ภาษาต่างประเทศ   สังกัด 2561-ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง ศูนย์ภาษาต่างประเทศ   สังกัด 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ   สังกัด 2561-งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)