[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2546009
ชื่อ: มาสเตอร์  อธิวัฒน์    ปลอดนุ้ย
ฉายา: เอก
อายุงาน: 15 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 2541  ปริญญาตรี  ใบจบการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกประถมศึกษา
2561 ครูผู้ช่วยประชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 2561-งานระดับชั้น
2560 ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2 งานระดับชั้น
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ งานระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
2555 ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา MLP 2546009 *
2551 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา MLP 2546009 *
2550 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา MLP 2546009 *
2549 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา EP 2546009 *
2548 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา EP 2546009 *
2547 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา 2546009 *

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- Using a Learning Centered Approach for Teaching and Learning of English โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 ก.ค. 2547 - 22 ส.ค. 2547 18
- "ครูมีส่วนร่วมในการสร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างไร" โรงแรมราชพกฤษ์ แกรนด์ โฮเต็ล จ.นครราชสีมา 3
- กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนคราชสีมา 1
- อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์3,4 โรงเรียนอัสสัมชัญนคราชสีมา 1
- การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 8
- หลักสูตรจิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- ส่งเสริมสุขภาพ เต้นแอโรบิก สนามเอนกประสงค์ สระว่ายน้ำ 1
- service mind โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การแจ้งข่าวสาระน่ารู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงแรมบุษราคัม และ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 11 มิ.ย. 2553 - 13 มิ.ย. 2553 30
- Basic Phonics and Spelling โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา St.Charles Meeting Room 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 2

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การเรียนภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย เมือง Chandigarh
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 543  ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น2551  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)