[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2545012
ชื่อ: มิส  วารุณี    ไชยทวีวิวัฒน์กุล
ฉายา: -
อายุงาน: 16 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (5)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2545  วิชาชีพครู (ปว.ค.)  ใบวุฒิบัติ/ใบรายงานผลการเรียน
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2544  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ใบวุฒิบัติ/ใบรายงานผลการเรียน
3  อนุปริญญา  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 2542  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ใบวุฒิบัติ/ใบรายงานผลการเรียน
4  ม.6  โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 2540  สามัญ  ใบวุฒิบัติ/ใบรายงานผลการเรียน
5  ม.3  โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 2538  สามัญ  ใบวุฒิบัติ/ใบรายงานผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานทะเบียนสถิติ 2562-งานบริหารแผนกธุรการ
2562 งานทะเบียนสถิติ 2562-งานทะเบียนสถิติ
2562 งานทะเบียนสถิติ 2561-แผนกธุรการ/
2562 งานทะเบียนสถิติ 2562-แผนกธุรการ/2562-ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 งานทะเบียนสถิติ 2561-งานบริหารแผนกธุรการ
2561 งานทะเบียนสถิติ 2561-งานทะเบียนสถิติ
2561 งานทะเบียนสถิติ 2561-แผนกธุรการ/2561-ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 งานทะเบียนสถิติ งานบริหารแผนกธุรการ_ปีการศึกษา2560
2560 งานทะเบียนสถิติ งานทะเบียนสถิติ_ปีการศึกษา2560
2559 งานทะเบียนสถิติ งานทะเบียนสถิติ_ปีการศึกษา2559
2558 งานทะเบียนสถิติ งานบริหารแผนกธุรการ
2558 งานทะเบียนสถิติ งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2557 งานทะเบียนสถิติ งานบริหารแผนกธุรการ
2557 งานทะเบียนสถิติ งานทะเบียนสถิติ
2557 งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 งานทะเบียนสถิติ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 งานทะเบียน-สถิติ งานทะเบียน-สถิติ
2556 งานทะเบียน-สถิติ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 งานทะเบียน-สถิติ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
2555 งานทะเบียน งานทะเบียนครู
2555 งานทะเบียน งานทะเบียนนักเรียน
2555 งานทะเบียน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 งานทะเบียน แผนกทะเบียน/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 งานทะเบียน แผนกทะเบียน/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 0
2560 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 0
2559 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 0
2558 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 0
2557 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 0
2556 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 0
2555 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 / ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.5 0
2554 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 / ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.5 0
2553 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 / ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.5 0
2552 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 / ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ม.5 0
2551 เจ้าหน้าที่ แผนกทะเบียน / งาน GPA ม.6 / งานทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 2 0
2550 เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน /งานวัดผล /งาน GPA ปวช.3และม.6 0
2549 เจ้าหน้าที่วิชาการ ปวช. งานทะเบียน/ งานวัดผล / งาน GPA 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (Technology in Teaching and Learning ) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2557 Technology in Teaching and Learning โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
- การทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2550 3
- แนวทางการจัด การศึกษาของACN โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2550 2
- ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2550 1
- Every English Workshop (อบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18 พ.ย. 2549 1
- การจัดทำ Knowledge Management โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18 ธ.ค. 2549 8
- การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินภายนอก รอบที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ต.ค. 2549 - 22 ต.ค. 2549 18
- Every English Workshop (อบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ก.ค. 2550 1
- อบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 มิ.ย. 2550 1
- เข้าร่วมอบรมการวัดประเมินผล และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ศูนย์คุณภาพชีวิต อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 17 ต.ค. 2551 8
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2551 ST.Louis Meeting Room รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2551 - 16 พ.ค. 2551 18
- อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ ST.Louis Meeting Room รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 20 มิ.ย. 2551 1
- อบรมการใช้โปรแกรม School Web base Information System ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ก.ค. 2551 1
- อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ ST.Louis Meeting Room รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 07 พ.ย. 2551 1
- อบรมสัมมนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ST.Louis Meeting Room รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ธ.ค. 2551 4
- อบรมพระธรรม ST.Louis Meeting Room รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 19 ก.ย. 2551 1
- อบรมการใช้โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์ รร. อัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ก.พ. 2552 1
- อบรมเทคนิคการให้บริการกับผู้รับบริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- อบรมหลักสูตรจิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2.30
- อบรมหลักสูตรวิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- อบรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 ก.ค. 2552 1
- การใช้ระบบ E-Office โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 ส.ค. 2552 1
- ต้นแอโรบิค โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ส.ค. 2552 1
- การบริการด้วยใจ "Service Mind" โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 ต.ค. 2552 1
- Internet Security Awareness Training Course โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 ต.ค. 2552 2
- นโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 24 ต.ค. 2552 1
- การจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 24 ต.ค. 2552 1
- การประเมินคุณภาพการศึกษา BSG โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 24 ต.ค. 2552
- การเขียนวิสัยทัศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 24 ต.ค. 2552
- กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 พ.ย. 2552 1
- กิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ ลานเอนกประสงค์ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 19 ก.พ. 2553 1
- สัมมนาปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานรอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา การคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- อบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SWIS)" โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มิ.ย. 2553 - 12 มิ.ย. 2553 12
- อบรมการใช้งานโปรแกรม SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน " เป้าหมายการจัดการศึกษา " โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ (รุ่นอายุงาน 6 - 10 ปี) จัดโดยฝ่ายการศึกษา ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 24 มิ.ย. 2554 - 26 มิ.ย. 2554 18
- การใช้คอมพิวเตอร์แลอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (Internet Security Awareness & Maintenance Course ๒๐๑๑ ) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาร 06 ส.ค. 2554 - 07 มี.ค. 2554 12
- สัมมนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 - 23 ต.ค. 2554 6
- สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปิดปีการศึกษา2554 สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว 05 มี.ค. 2555 - 07 มี.ค. 2555 12
- อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 มิ.ย. 2555 - 03 มิ.ย. 2555 12
- จิตวิทยาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 ก.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555 2
- การเพิ่มศักยภาพการบริการฯ สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 6
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 03 พ.ย. 2555 - 03 พ.ย. 2555 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 17 มี.ค. 2558 - 17 มี.ค. 2558 3
2557 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 ส.ค. 2557 - 26 ส.ค. 2557 3
- vu Open House มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
- การเลี้ยงโคนม ฟาร์มโชคชัย
- การทำไวน์องุ่น ไร่องุ่น อ.ปากช่อง
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2555  ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2549  ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นเอกชน ประจำปีการศึกษา 2549  ภาพถ่าย/เกียรติบัตร
3  2014 มี.ค. 561  รางวัลครูดีเด่น Opec Teacher Award 2014  ภาพถ่าย / เกียรติบัตร
4  2015 ก.พ. 550  ครูนานปีโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา  ภาพถ่าย / เกียรติบัตร
5  2015 พ.ค. 564  หนึ่งแสนครูดี "ประจำปี 2557  ภาพถ่าย / เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานทะเบียน-สถิติ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานทะเบียนสถิติ,   2561-งานทะเบียนสถิติ,   2561-งานทะเบียนสถิติ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานทะเบียนสถิติ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานทะเบียนสถิติ   สังกัด 2561-แผนกธุรการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานทะเบียนสถิติ   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกธุรการ
     ตำแหน่ง งานทะเบียนสถิติ   สังกัด 2561-งานทะเบียนสถิติ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561 19 ก.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561 19 ก.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)