[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 2542003
ชื่อ:  ปราณี    แนบพุดซา
ฉายา: -
อายุงาน: 14 ปี 11 เดือน 26 วัน
อีเมล: prani_sa@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ม.3  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2535  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศนียบัตร
2  ม.6  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2538  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร
3  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
4  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2550  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2542 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2543 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2544 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2545 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2546 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2547 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2548 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2549 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2550 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2551 ครูประจำชั้น ม.2/5 0
2552 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2553 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2554 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2555 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
Lesson Planning and Teaching Techniques โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา - 6
ภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย 23 มี.ค. 2545 - 14 ม.ค. 2546 1,110
English Training Seminar อัสสัมชัญนครราชสีมา 27 มี.ค. 2549 - 31 มี.ค. 2549 52
เชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย อัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ต.ค. 2549 - 6
ภาษาอังกฤษ ประเทศแคนาดา 04 พ.ย. 2550 - 30 มี.ค. 2551 630
การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 มี.ค. 2552 - 21 มี.ค. 2552 12
วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 - 3
เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 - 3
จิตวิทยาวัยรู่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 - 2.30
โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 26 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 24
การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 ก.ค. 2552 - 1
วิทยาศาสตร์อากาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 19 ก.ย. 2552 - 20 ก.ย. 2552 6
Computer (สาระน่ารู้ ,Internet Security Awareness Training Course) ห้อง คอม 4 12 ต.ค. 2552 - 2
Mind Mapping โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
Basic Phonics and Spelling อัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 - 2
อบรมโปรแกรม SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ปากเกร็ด นนทบุรี 08 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 24
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ อัสสัมชัญศรีราชา 14 มี.ค. 2554 - 21 มี.ค. 2554 24
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพ อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
Computer Art and Graphic Design อัสสัมชัญนครราชสีมา 27 ส.ค. 2554 - 28 ส.ค. 2554 12
การจัดแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 16 ต.ค. 2554 - 18 ต.ค. 2554 15
การพัฒนาศักยภาพครู “กิจกรรมแนะแนว” อัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 - 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 543 - 543
หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย 2010 ถึง 15 เม.ย. 554 - 543
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Ehglish Program โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 2009 ถึง 11 ธ.ค. 554 - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.พ. 552  ครูผู้สอนดีเด่นเอกชน ระดับเหรียญทอง  เกียรติบัตร
2  0 558  รางวัลชมเชยครูดีเด่น ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
3  2007 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่น งานวันการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
4  2007 ม.ค. 559  ครูดีศรีโคราช  เกียรติบัตร
5  2011 ม.ค. 559  ครูดีศรีโคราช  เกียรติบัตร
6  2010 ก.ค. 563  ครูดืเด่นชมเชย มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบประกาศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
17 ส.ค. 2010  เบญจมดิเรกคุณากรณ์ 126 17 88 5 ธ.ค. 2009 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1   สังกัด แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 การแข่งขัน "เรียงเลข" ช่วงชั้นที่ ๓ นิทรรศการ ๑๒ เดือน 22 ก.ย. 2556
 การแข่งขัน "เรียงเลข" ช่วงชั้นที่ ๓ นิทรรศการ ๑๒ เดือน 22 ก.ย. 2556
 สัมมนาการพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชา ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 28 มี.ค. 2557
• โพสต์ข่าว : (18)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 1/2556 2 ก.ค. 2556
 การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 3 ก.ค. 2556
 การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 28 ก.ค. 2556
 ผลการแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 28 ก.ค. 2556
 การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 1 ก.ย. 2556
 การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 1 ก.ย. 2556
 การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว 1 ก.ย. 2556
 ผลการแข่งขันภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 16 ก.ย. 2556
 ผลการแข่งขันภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 16 ก.ย. 2556
 การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 22 ก.ย. 2556
 การประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 22 ก.ย. 2556
 การแข่งขัน "เรียงเลข" ช่วงชั้นที่ ๓ นิทรรศการ ๑๒ เดือน 22 ก.ย. 2556
 การแข่งขัน "เรียงเลข" ช่วงชั้นที่ ๒ นิทรรศการ ๑๒ เดือน 22 ก.ย. 2556
 การแข่งขัน "เรียงเลข" ช่วงชั้นที่ ๓ นิทรรศการ ๑๒ เดือน 22 ก.ย. 2556
 การแข่งขัน "เรียงเลข" ช่วงชั้นที่ ๓ นิทรรศการ ๑๒ เดือน 22 ก.ย. 2556
 ผลการแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2556
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 21 ม.ค. 2557
 ผลการแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 มี.ค. 2557
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
การเรียนบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 225 ก.พ. 2557
การจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมฯ10 ธ.ค. 2556
การเรียนการสอนบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 225 พ.ย. 2556

• แฟ้มผลงาน (0)