[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2542003
ชื่อ: มิส  ปราณี    แนบพุดซา
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 9 เดือน 4 วัน
อีเมล: prani_sa@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2550  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2538  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร
4  ม.3  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2535  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ งานบริหารฝ่ายฯ
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2556 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2556 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2555 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2554 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ มัธยมฯ
2553 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ มัธยมฯ
2551 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ มัธยมฯ
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2542 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2543 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2544 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2545 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2546 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2547 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2548 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2549 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2550 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2551 ครูประจำชั้น ม.2/5 0
2552 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2553 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2554 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2555 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การพัฒนาศักยภาพครู “กิจกรรมแนะแนว” อัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 - 6
การจัดแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 16 ต.ค. 2554 - 18 ต.ค. 2554 15
Computer Art and Graphic Design อัสสัมชัญนครราชสีมา 27 ส.ค. 2554 - 28 ส.ค. 2554 12
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพ อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ อัสสัมชัญศรีราชา 14 มี.ค. 2554 - 21 มี.ค. 2554 24
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ปากเกร็ด นนทบุรี 08 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 24
อบรมโปรแกรม SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
Basic Phonics and Spelling อัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 - 2
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
Mind Mapping โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
Computer (สาระน่ารู้ ,Internet Security Awareness Training Course) ห้อง คอม 4 12 ต.ค. 2552 - 2
วิทยาศาสตร์อากาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 19 ก.ย. 2552 - 20 ก.ย. 2552 6
การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 ก.ค. 2552 - 1
โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 26 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 24
จิตวิทยาวัยรู่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 - 2.30
วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 - 3
เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 - 3
การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 มี.ค. 2552 - 21 มี.ค. 2552 12
ภาษาอังกฤษ ประเทศแคนาดา 04 พ.ย. 2550 - 30 มี.ค. 2551 630
เชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย อัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ต.ค. 2549 - 6
English Training Seminar อัสสัมชัญนครราชสีมา 27 มี.ค. 2549 - 31 มี.ค. 2549 52
ภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย 23 มี.ค. 2545 - 14 ม.ค. 2546 1,110
Lesson Planning and Teaching Techniques โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา - 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ - 543
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Ehglish Program โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม - 543
หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ก.พ. 552  ครูผู้สอนดีเด่นเอกชน ระดับเหรียญทอง  เกียรติบัตร
2  0 558  รางวัลชมเชยครูดีเด่น ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
3  2007 ม.ค. 559  ครูผู้สอนดีเด่น งานวันการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
4  2007 ม.ค. 559  ครูดีศรีโคราช  เกียรติบัตร
5  2011 ม.ค. 559  ครูดีศรีโคราช  เกียรติบัตร
6  2010 ก.ค. 563  ครูดืเด่นชมเชย มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบประกาศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
17 ส.ค. 2010  เบญจมดิเรกคุณากรณ์ 126 17 88 5 ธ.ค. 2009 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานบริหารฝ่ายฯ,   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด งานบริหารฝ่ายฯ
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒   สังกัด งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2557
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 21 ก.ค. 2557
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 29 ก.ค. 2557
 ประชุมนำเสนอแก้ไขต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 27 ส.ค. 2557
 อบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนการสอน "กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด" 5 ก.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (6)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 2 มิ.ย. 2557
 ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2557
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 21 ก.ค. 2557
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 29 ก.ค. 2557
 คณิตศาสตร์ : การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 29 ก.ค. 2557
 คณิตศาสตร์ : การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 29 ก.ค. 2557
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
จุดเทียนชัยถวายพระพร "วันพ่อแห่งชาติ 2557"6 ธ.ค. 2557
การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเอกชน10 ก.ย. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)