[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2542003
ชื่อ: มิส  ปราณี    แนบพุดซา
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 10 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2550  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2538  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร
4  ม.3  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2535  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ งานบริหารฝ่ายฯ
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2556 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2554 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2553 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2552 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2551 ครูประจำชั้น ม.2/5 0
2550 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2549 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2548 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2547 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2546 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2545 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2544 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2543 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2542 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย 23 มี.ค. 2545 - 14 ม.ค. 2546 1,110
- เชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย อัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ต.ค. 2549 6
- English Training Seminar อัสสัมชัญนครราชสีมา 27 มี.ค. 2549 - 31 มี.ค. 2549 52
- ภาษาอังกฤษ ประเทศแคนาดา 04 พ.ย. 2550 - 30 มี.ค. 2551 630
- การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 มี.ค. 2552 - 21 มี.ค. 2552 12
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- จิตวิทยาวัยรู่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2.30
- การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 ก.ค. 2552 1
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 26 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 24
- วิทยาศาสตร์อากาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 19 ก.ย. 2552 - 20 ก.ย. 2552 6
- Computer (สาระน่ารู้ ,Internet Security Awareness Training Course) ห้อง คอม 4 12 ต.ค. 2552 2
- Lesson Planning and Teaching Techniques โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- Mind Mapping โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- อบรมโปรแกรม SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
- Basic Phonics and Spelling อัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 2
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ปากเกร็ด นนทบุรี 08 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 24
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ อัสสัมชัญศรีราชา 14 มี.ค. 2554 - 21 มี.ค. 2554 24
- การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพ อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
- Computer Art and Graphic Design อัสสัมชัญนครราชสีมา 27 ส.ค. 2554 - 28 ส.ค. 2554 12
- การจัดแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 16 ต.ค. 2554 - 18 ต.ค. 2554 15
- การพัฒนาศักยภาพครู “กิจกรรมแนะแนว” อัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนวารีเชียงใหม่
- การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Ehglish Program โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
- หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 ก.พ. 2554  ครูผู้สอนดีเด่นเอกชน ระดับเหรียญทอง  เกียรติบัตร
2  15 543  รางวัลชมเชยครูดีเด่น ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
3  16 ม.ค. 2550  ครูผู้สอนดีเด่น งานวันการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2550  ครูดีศรีโคราช  เกียรติบัตร
5  16 ม.ค. 2554  ครูดีศรีโคราช  เกียรติบัตร
6  20 ก.ค. 2553  ครูดืเด่นชมเชย มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบประกาศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
17 ส.ค. 2553  เบญจมดิเรกคุณากรณ์ 126 17 88 5 ธ.ค. 2552 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานบริหารฝ่ายฯ,   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด งานบริหารฝ่ายฯ
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒   สังกัด งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2557
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 21 ก.ค. 2557
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 29 ก.ค. 2557
 ประชุมนำเสนอแก้ไขต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 27 ส.ค. 2557
 อบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนการสอน "กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด" 5 ก.ย. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (6)
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 2 มิ.ย. 2557
 ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2557
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 21 ก.ค. 2557
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 29 ก.ค. 2557
 คณิตศาสตร์ : การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 29 ก.ค. 2557
 คณิตศาสตร์ : การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 29 ก.ค. 2557
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
จุดเทียนชัยถวายพระพร "วันพ่อแห่งชาติ 2557"6 ธ.ค. 2557
การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเอกชน10 ก.ย. 2557

• แฟ้มผลงาน (0)