[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2542003
ชื่อ: มิส  ปราณี    แนบพุดซา
ฉายา: -
อายุงาน: 16 ปี 9 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (76)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2550  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2538  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร
4  ม.3  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2535  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 งานระดับชั้น
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ.
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2556 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2554 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2553 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2552 ครูประจำชั้น ม.2/1 0 ใบคำสั่ง
2551 ครูประจำชั้น ม.2/5 0
2550 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2549 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2548 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2547 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2546 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2545 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2544 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2543 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง
2542 ครูประจำชั้น ป. 6/3 0 ใบคำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
543 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- ภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย 23 มี.ค. 2545 - 14 ม.ค. 2546 1,110
- เชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย อัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ต.ค. 2549 6
- English Training Seminar อัสสัมชัญนครราชสีมา 27 มี.ค. 2549 - 31 มี.ค. 2549 52
- ภาษาอังกฤษ ประเทศแคนาดา 04 พ.ย. 2550 - 30 มี.ค. 2551 630
- การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 มี.ค. 2552 - 21 มี.ค. 2552 12
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- จิตวิทยาวัยรู่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2.30
- การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 ก.ค. 2552 1
- โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 26 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 24
- วิทยาศาสตร์อากาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 19 ก.ย. 2552 - 20 ก.ย. 2552 6
- Computer (สาระน่ารู้ ,Internet Security Awareness Training Course) ห้อง คอม 4 12 ต.ค. 2552 2
- Lesson Planning and Teaching Techniques โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- Mind Mapping โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- อบรมโปรแกรม SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
- Basic Phonics and Spelling อัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 2
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ปากเกร็ด นนทบุรี 08 ต.ค. 2553 - 15 ต.ค. 2553 24
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ อัสสัมชัญศรีราชา 14 มี.ค. 2554 - 21 มี.ค. 2554 24
- การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพ อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
- Computer Art and Graphic Design อัสสัมชัญนครราชสีมา 27 ส.ค. 2554 - 28 ส.ค. 2554 12
- การจัดแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 16 ต.ค. 2554 - 18 ต.ค. 2554 15
- การพัฒนาศักยภาพครู “กิจกรรมแนะแนว” อัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนวารีเชียงใหม่
- การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Ehglish Program โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
- หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 ก.พ. 2554  ครูผู้สอนดีเด่นเอกชน ระดับเหรียญทอง  เกียรติบัตร
2  15 543  รางวัลชมเชยครูดีเด่น ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
3  16 ม.ค. 2550  ครูผู้สอนดีเด่น งานวันการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2550  ครูดีศรีโคราช  เกียรติบัตร
5  16 ม.ค. 2554  ครูดีศรีโคราช  เกียรติบัตร
6  20 ก.ค. 2553  ครูดืเด่นชมเชย มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบประกาศ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
17 ส.ค. 2553  เบญจมดิเรกคุณากรณ์ 126 17 88 5 ธ.ค. 2552 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒,   งานบริหารฝ่ายฯ,   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒,   งานบริหารฝ่ายฯ,   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒,   งานบริหารฝ่ายฯ,   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒,   งานบริหารฝ่ายฯ,   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒,   งานบริหารฝ่ายฯ,   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด ฝ่ายวิชาการ.
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3   สังกัด งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (7)
 คณิตศาสตร์ : การประชุม ครั้งที่ 1/2558 9 มิ.ย. 2558
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี 12 ก.ค. 2558
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันเอแม็ท 3-4 กรกฎาคม 2558 28 ก.ค. 2558
 คณิตศาสตร์ : การประชุม ครั้งที่ 2/2558 28 ก.ค. 2558
 ร่วมพิธีเปิดงานและศึกษาดูงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคอีสาน 11 ส.ค. 2558
 อบรมโครงการการจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 20 ส.ค. 2558
 การแข่งขันคณิตศาสตร์ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 22 พ.ย. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (6)
 คณิตศาสตร์ : การประชุม ครั้งที่ 1/2558 9 มิ.ย. 2558
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี 12 ก.ค. 2558
 คณิตศาสตร์ : การแข่งขันเอแม็ท 3-4 กรกฎาคม 2558 28 ก.ค. 2558
 คณิตศาสตร์ : การประชุม ครั้งที่ 2/2558 28 ก.ค. 2558
 การแข่งขันคณิตศาสตร์ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 22 พ.ย. 2558
 การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔ 25 ม.ค. 2559
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/25589 ก.พ. 2559
การเรียนการสอนบูรณาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1/255818 ส.ค. 2558

• แฟ้มผลงาน (30)  
   1. การสัมมนา/ฝึกอบรม
   2. การศึกษาดูงานด้านการศึกษา
   3. การสอน/การปฏิบัติงาน
   4. การพึ่งตนเอง ประหยัดและออม ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบและเสียสละ
   5. การรักษาระเบียบวินัยเคารพกฎหมายและการประพฤติตนเป็นคนดี
   6. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
   7. การสร้างความสัมพันธ์อันดี/ความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้มาติดต่อ
   8. ความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่มและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ
   9. ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อสังคมและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
   10. ผลงานด้านการเรียนการสอน/จัดทำแผนการสอน
   11. ผลงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
   12. ผลงานด้านการวัดและประเมินตามสภาพที่แท้จริงของนักเรียน
   13. ผลงานด้านการจัดหา/การผลิต/การใช้/การบำรุงรักษา สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
   14. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่สอน
   15. การดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม/งานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
   16. รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ
   17. รางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้รับ
   18. รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ
   19. ผลงาน/นวัตกรรม/สื่อ/บทความทางวิชาการที่เคยเผยแพร่
   20. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
   21. การเป็นวิทยากร
   22. การให้หรือได้รับความร่วมมือภายในโรงเรียน
   23. การให้หรือได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ
   24. การให้หรือได้รับความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียน
   25. การให้หรือได้รับความร่วมมือระดับอำเภอ/จังหวัด/ประเทศ
   26. ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรม
   27. วันเกิดครู58
   28. ประชุมครูประจำเดือน
   29. วันพบผู้ปกครองนักเรียนใหม่
   30. งานไหว้ครู