[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2541003
ชื่อ: มิส  กัญจน์ณิช    วีระพันธ์กุล
ฉายา: -
อายุงาน: 20 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (37)


4 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2540  ปริญญาตรี  ทรานสคิป
2    สถานบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ 2538  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ทรานสคิป
3    โรงเรียนเพาะช่างเชียงใหม่ 2536  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
4    โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 2532  สามัญ  ใบ รบ.

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2562 งานสื่อการสอน 2562-แผนกปฐมวัย/
2561 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 2/3 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 งานสื่อการสอน 2561-งานสื่อการสอน
2561 งานสื่อการสอน 2561-แผนกปฐมวัย/2561-สำนักผู้อำนวยการ
2560 งานสื่อการสอน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2560 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2560 งานสื่อการสอน งานสื่อการสอน_ปีการศึกษา2560
2560 งานสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 งานสื่อการสอน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2559 งานสื่อการสอน งานสื่อการสอน_ปีการศึกษา2559
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 2/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 ครูผู้ช่วย ปฐมวัย ๑/๕ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๑
2557 รองประธานกรรมการ งานสื่อการสอน
2556 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 1/4 งานวิชาการ - ปฐมวัย
2555 ครูผู้ช่วยปฐมชั้นวัยปีที่ 1/4 งานสายปฐมวัย 1
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/3
2551 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูผู้ช่วยปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 3/1 0
2559 ครูผู้ช่วยชั้นปฐมวัย 3/4 ปฐมวัย 0
2558 ครูผู้ช่วยชั้นปฐมวัย 2/2 ปฐมวัย 0
2557 ครูผู้ช่วยชั้นปฐมวัย1/5 ปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2556 ครูผู้ช่วยชั้นปฐมวัย1/4 ปฐมวัย 0
2555 ครูผู้ช่วยชั้นปฐมวัย1/4 0 สลิปเงินเดือน
2554 ครูประจำชั้นปฐมวัย 2/4 ปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2553 ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3 ปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2552 ครูประจำชั้นปฐมวัย 1/3 ปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2551 ครูประจำชั้นปฐมวัย1/3 ปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2550 ครูประจำชั้นปฐมวัย1/3 ปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน
2549 ครูประจำชั้นปฐมวัย1/2 ปฐมวัย 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมหลักสูตรเทคนิคการผลิตสื่อสร้างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 01 ก.ค. 2559 - 03 ก.ค. 2559 20 4393.jpg
2559 อบรมเรื่องก้าวต่อไปเพื่อรักษามรดก..มาตรฐานและคุณภาพของเราด้วยน้ำใจและความมุ่งมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 พ.ค. 2559 - 21 พ.ค. 2559 3 4394.jpg
2558 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการผลิตสื่อที่มีชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพในใิติปฐมวัย โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 12
2558 สัมมนาทางวิชาการ "ทางออกการปฏิรูปการศึกษาไทย" ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล 13 ก.ย. 2558 - 13 ก.ย. 2558 6
2558 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 06 มี.ค. 2559 - 06 มี.ค. 2559 6
2557 การอบรมหัวข้อ ครูพันธ์ุใหม่ยุคดิจิตอล โรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา 06 ก.ค. 2557 - 06 ก.ค. 2557 3
2557 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพกระบวนการคิดของครูผู้สอนระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 23 ส.ค. 2557 - 24 ส.ค. 2557 12
2557 การสัมมนาครูกลางปี ประจำปีการศึกษา 2557 ศุภลัย ป่าสัก รีสอร์ทแอนส์สปา อ.แก่งคอย สระบุรี 23 ต.ค. 2557 - 24 ต.ค. 2558 6
2557 การฝึกอบรมและพัฒนาเทคนิคและศักยภาพการสอนระบบ B.E.S.L โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558 8
2555 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ห้อง computer ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 02 มิ.ย. 2555 - 03 มิ.ย. 2555 12
2555 การวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 10 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12
2555 English for kids โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 01 มี.ค. 2556 - 01 มี.ค. 2556 6
2553 อบรมการใช้งานระบบ Swiss ห้องcom 2 ตึกสัพพัญูญ 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
2553 อบรมภาษาอังกฤษ basic phonic and spelling 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 1
2553 การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยเชิงปฎิบัติการ และการจัดกิจกรรมภาษษอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โรงแรมสบาย 21 เม.ย. 2554 - 21 เม.ย. 2554 ุ6
2553 Basic Phonnics and Speling โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 2
2552 วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
2552 จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2
2552 เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 - 14 พ.ค. 2552 3
2552 เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ห้องประชุมชั้น 4 อาคารมูลนิธิฯ 26 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 18
2552 อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ ตึกสัพพัญญู 10 ก.ค. 2552 - 10 ก.ค. 2552 1
2552 เต้นแอโรบิค งานอภิบาล 21 ส.ค. 2552 - 21 ส.ค. 2552 1
2552 Service Mind St.Louis Meeting Room 02 ต.ค. 2552 - 02 ต.ค. 2552 1
2552 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ต.ค. 2552 - 08 ต.ค. 2552 12
2552 การศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ต.ค. 2552 - 09 ต.ค. 2552 6
2551 อบรมเทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการผลิตสื่อสำหรับปฐมวัย โรงแรมปัญจดารา 07 มี.ค. 2552 - 08 มี.ค. 2552 12
2550 ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 01 มิ.ย. 2549 - 28 ก.พ. 2550
2550 การสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2550 - 11 พ.ค. 2550 12
2550 การสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 ต.ค. 2550 - 13 ต.ค. 2550 12
2550 การอบรมครูปฐมวัยเชิงปฏิบัติการสู่คุณภาพผู้เรียน โรงแรมดิไอยรา จ.นครราชสีมา 23 มิ.ย. 2550 - 24 มิ.ย. 2550 12
2550 การอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยแผนการสอน(lesson study) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มิ.ย. 2550 6
2549 การสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2549 - 11 พ.ค. 2549 12
2549 การอบรมการสร้าง blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 06 มิ.ย. 2549 6
2549 การสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ต.ค. 2549 - 21 ต.ค. 2549 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอน Project approch โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 17 ธ.ค. 2559 - 17 ธ.ค. 2559 3
2559 ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559 3
2558 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนเกษมพิทยา 04 ก.ย. 2558 - 04 ก.ย. 2558 3
2557 เยี่ยมชมสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน 29 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557 3
2557 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 3
- การฝึกโยคะเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
- กีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2552  ครูดีเด่นเอกชนปี 2550  เกียรติบัตร
2  2013 มี.ค. 559  รองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดสื่อการเรียนการสอนครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  เกียรติบัตร
3  2015 ก.พ. 550  รางวัล "ครูนานปีโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา" ประจำปี 2558 ระดับเข็มทองแดง อายุงาน 12-16 ปี  เกียรติบัตร
4  2015 ส.ค. 546  ครูนานปี 15 ปี  ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 3096  5 128 11 91 16 มี.ค. 3097 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรดคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานสื่อการสอน,   2561-งานสื่อการสอน,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานสื่อการสอน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานสื่อการสอน   สังกัด 2561-แผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 2/3   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง งานสื่อการสอน   สังกัด 2561-งานสื่อการสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (5)
 กรอบรูปของหนู 7 ก.ค. 2561
 นิทานแสนสนุก (ผู้ปกครองช่วยสอนอ.2/3) 5 ส.ค. 2561
 ของดีโคราช"ขนมจีนประโดก" 18 ส.ค. 2561
  10 ม.ค. 2562
 ผู้ปกครองช่วยสอนผัดหมี่โคราช 10 ม.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)