[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2541001
ชื่อ: มิส  อุไรวรรณ    ทองไพบูลย์
ฉายา: มิสนน
อายุงาน: 21 ปี 1 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 2540  ปริญญาตรี  จบปริญญตรี

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกมัธยมศึกษา
2561 ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2561-งานระดับชั้น
2560 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 งานระดับชั้น
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔
2556 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2557 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2556 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2555 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2554 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2553 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2552 หัวหน้างานวัดผล 0 คำสั่งโรงเรียน
2551 หัวหน้างานวัดผล ช่วงชั้นที่ 3 0 คำสั่งโรงเรียน
2550 หัวหน้างานวัดผล ช่วงชั้นที่ 3 0 คำสั่งโรงเรียน
2549 หัวหน้างานวัดผล ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 3 0
2545 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2557 Technology in Teaching and Learning โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
2557 การสัมมนาครูกลางปี ประจำปีการศึกษา 2557 ศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 23 ต.ค. 2557 - 24 ต.ค. 2557 6
- การอบรมงานวัดผลประเมินผล 7
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2.30
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมอุบล 15
- การอบรม Internet Security Awareness Training Course โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2
- การอบรมสาระน่ารู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การอบรมหลักสูตรทางการศึกษาแผนพัฒนาปี 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2
- การอบรมหลักสูตรการวัดผลประเมินผลการเรียนของนักเรียน โรงแรมรายาแกลดน์ 14
- การอบรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 มิ.ย. 2555 - 03 มิ.ย. 2555 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดการเรียนการสอนแบบยูนิก โรงเรียนขอนแก่น 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 3
2557 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 11 มี.ค. 2558 - 11 มี.ค. 2558 3
- ศึกษาดูงานโรงเรียนสูงเนินเพื่อประกวดโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนสูงเนิน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  18 543  ได้รับรางวัล Scinec Show  เกียรติบัตร / เงินรางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)