[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2540010
ชื่อ: มิส  ปนัดดา    จิณวงศ์
ฉายา: น้อง
อายุงาน: 21 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548  นิเทศศาตรบัณฑิต  เกียรติบัตร
2    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  เกียรติบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกมัธยมศึกษา
2561 ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 2561-งานระดับชั้น
2560 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 งานระดับชั้น
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 -

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 12
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2552 เรื่องการวิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครรชสีมา 6
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2552 เรื่องจิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมสาระน่ารู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมคอมพิวเตอร์ Internet Security Awareness Training Course โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- สัมมนาก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2552และการอบรมการใช้ Mind mapping โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย ประเทศอินเดีย 40
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2553 อบรมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2553อบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  15 543  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดชุดรีไซเคิล  เกียรติบัตร
2  19 543  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดรูปการ์ตูนวิทยาศาสตร์  เกียรติบัตร , รูปถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)