[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2540004
ชื่อ: มิส  ธิดารัตน์    พึ่งทอง
ฉายา: -
อายุงาน: 21 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (7)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2542  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานเอกสาร/สารบรรณ 2562-งานบริหารฝ่ายปกครอง
2562 งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 งานเอกสาร / สารบรรณ 2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 งานบริหารแผนกกิจกรรม 2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม งานบริหารฝ่ายกิจกรรม_ปีการศึกษา2560
2559 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม งานบริหารฝ่ายกิจกรรม_ปีการศึกษา2559
2558 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 งานเอกสาร / งานสารบรรณ
2558 งานเอกสาร / งานสารบรรณ
2558 งานเอกสาร / งานสารบรรณ
2558 งานเอกสาร / งานสารบรรณ
2558 งานเอกสาร / งานสารบรรณ
2557 งานเอกสาร / งานสารบรรณ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 งานเอกสาร / งานสารบรรณ ฝ่ายกิจกรรม
2556 เจ้าหน้าที่กิจกรรม / งานสารบรรณ งานกิจกรรมเพื่อสังคม
2556 เจ้าหน้าที่กิจกรรม / งานสารบรรณ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2556 เจ้าหน้าที่กิจกรรม / งานสารบรรณ งานกีฬา
2556 หัวหน้างานดนตรี งานดนตรี
2556 เจ้าหน้าที่กิจกรรม / งานสารบรรณ งานลูกเสือ
2556 เจ้าหน้าที่กิจกรรม / งานสารบรรณ ฝ่ายกิจกรรม
2556 เจ้าหน้าที่กิจกรรม / งานสารบรรณ แผนกกิจกรรม ประถมศึกษา/ฝ่ายกิจกรรม
2556 เจ้าหน้าที่กิจกรรม / งานสารบรรณ แผนกกิจกรรม มัธยมศึกษา/ฝ่ายกิจกรรม
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานชุมนุม ประถมศึกษา
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานลูกเสือ ประถมศึกษา
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานกีฬาภายนอก
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานดนตรี
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานกีฬาช้างเผือก
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานลูกเสือ มัธยมศึกษา
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานชุมชนุม มัธยมศึกษา
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานนักศึกษาวิชาทหาร
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม งานกิจกรรมเพื่อสังคม
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม
2555 เจ้าหน้าที่กิจกรรม แผนกกิจกรรม ประถมศึกษา/ฝ่ายกิจกรรม
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม แผนกกิจกรรมมัธยมศึกษา/ฝ่ายกิจกรรม
2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม แผนกกิจกรรมประถมศึกษา/ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายกิจกรรม 0
2554 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจกรรม 0
2553 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจกรรม 0
2552 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจกรรม 0
2551 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจกรรม 0
2550 เจ้าหน้าที่ ธุรการ 0
2549 เจ้าหน้าที่ ธุรการ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (Teahnology in Teachicg acd Learning) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2557 Teahnology in Teachicg acd Learning ห้องคอมพิวเตอร์ 2 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
- การจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ St.Louis Meeting Room 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- เทคนิคการให้บริการกับผู้รับบริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2.30
- โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPFF For Windows (ขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- การพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SWIS) St.charles Meeting Room 11 มิ.ย. 2553 - 12 มิ.ย. 2553 12
- โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 09 ก.ค. 2553 - 10 ก.ค. 2553
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม St.Louis Meeting Room 12 พ.ค. 2553 - 12 ก.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ St.Louis Meeting Room 13 ก.ค. 2553 - 14 ก.ค. 2553 12
- การพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา (swis) St.Charles Meeting Room 11 มิ.ย. 2553 - 12 มิ.ย. 2553 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานด้านธุรการ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
- ศึกษาดูงานด้านธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
- ศึกษาดูงานด้านกิจกรรม โรงเรียนสุรนารีวิทยา
- ร่วมกับนักเรียนชุมนุมอาสาสมัครสาธารณในโรงเรียน โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
- ร่วมกับนักเรียนชุมนุมศิลปะ มัธยมศึกษา หออัครศิลป์ จ.ปทุมธานี
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2015 ก.พ. 550  ครูนานปีโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา  
2  30 543  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร
3  30 มี.ค. 3098  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา มาสาย ปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
4  0 543  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา และไม่มาสาย ปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร
5  0 543  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา และไม่มาสาย ปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
6  0 543  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา และไม่มาสาย ปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม,   2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม,   2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม,   2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานบริหารแผนกกิจกรรม   สังกัด 2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานเอกสาร / สารบรรณ   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (64)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 1/2561 21 พ.ค. 2561
 รางวัลเชิดชูเกียรติด้านกีฬาบาสเกตบอล 29 พ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพิธีประดับเข็มนักเรียน 29 พ.ค. 2561
 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 29 พ.ค. 2561
 สำรวจค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 29 พ.ค. 2561
 อบรมโครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการสอนบาสเกตบอลสู่เยาวชน 29 พ.ค. 2561
 ตรวจสุขภาพสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 5 มิ.ย. 2561
 ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 5 มิ.ย. 2561
 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครู 5 มิ.ย. 2561
  วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2561 5 มิ.ย. 2561
 ทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1/2561 11 มิ.ย. 2561
 เลือกแบบเสื้อกีฬาประจำปี 2561 11 มิ.ย. 2561
 ประชุมฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 2/2561 19 มิ.ย. 2561
 พบประธานสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า 23 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 27 มิ.ย. 2561
 กิจกรรม "บัตรความดีทายผลฟุตบอลโลก2018" 28 มิ.ย. 2561
 ประชุมเตรียมค่ายผู้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 6 ก.ค. 2561
 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561 9 ก.ค. 2561
 ประชุมกรรมการสำรวจนักกีฬาร่วมกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิฯ 12 ก.ค. 2561
 คัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลแข่งขันกีฬานักเรียน ในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16 18 ก.ค. 2561
 แข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 20 ก.ค. 2561
 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติ 24 ก.ค. 2561
 ชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 บาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 25 ก.ค. 2561
 ชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี บาสเกตบอล"กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561" 25 ก.ค. 2561
 ถวายพุ่มพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2561 31 ก.ค. 2561
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 2 ส.ค. 2561
 ตัวแทนนักกีฬาไทย บาสเกตบอล กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 สหพันธรัฐมาเลเซีย 2 ส.ค. 2561
 รองชนะเลิศอันดับ 1 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคฯ "OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018" 2 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14 3 ส.ค. 2561
 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 2561 20 ส.ค. 2561
 ชนะเลิศ SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018 22 ส.ค. 2561
 มอบความสุขแด่คุณตา คุณยาย 28 ส.ค. 2561
 กีฬาธนาคารออมสิน ประเภทวอลเลย์บอล หญิง 29 ส.ค. 2561
 บาสเกตบอล ธนาคารออมสิน รุ่น 18 ปี 29 ส.ค. 2561
 บาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 30 ส.ค. 2561
 ประชุมกรรมการพ่อสี แม่สี กีฬาดอกคูนเกมส์ 5 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาดอกคูนเกมส์ ปี 2561 6 ก.ย. 2561
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 6 ก.ย. 2561
 สำรวจสถานที่เตรียมกีฬาสีดอกคูนเกมส์ 7 ก.ย. 2561
 ประชุมประธาน รองประธานสี กรีฑาสี ACN GAMES 21 ก.ย. 2561
 เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา ปี 2561 24 ก.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ 27 ก.ย. 2561
 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการแข่งขันกีฬา 27 ก.ย. 2561
 รองชนะเลิศอันดับ 2 "SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018" ระดับประเทศ 9 ต.ค. 2561
 รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอล 3x3 เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาคที่ 3 3 พ.ย. 2561
 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 3 พ.ย. 2561
 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2561 3 พ.ย. 2561
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 5 พ.ย. 2561
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 20 พ.ย. 2561
 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน "ACN GAMES 2018" 20 พ.ย. 2561
 ตัวแทนนักกีฬาประเทศไทย บาสเกตบอล ทีม "ออมสินช้างชมพู" สาธารณรัฐสิงคโปร์ 28 พ.ย. 2561
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 7 ธ.ค. 2561
 ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นอายุ 18 ปี สพฐ.เกมส์ 2561 7 ธ.ค. 2561
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 7 ธ.ค. 2561
 ชนะเลิศ รุ่น 15 ปี ตัวแทนภาคฯ บาสเกตบอล 3x3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 12 ธ.ค. 2561
 ชนะเลิศ รุ่น 18 ปี ตัวแทนภาคฯ บาสเกตบอล 3x3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 12 ธ.ค. 2561
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 14 ม.ค. 2562
 กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง" 18 ม.ค. 2562
 คัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2562 18 ม.ค. 2562
 รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 5 ก.พ. 2562
 การปฏิบัติการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย 5 ก.พ. 2562
 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หญิง 5 ก.พ. 2562
 แข่งขันฟุตบอล THAILAND PRIMEMINISTER CUP 2019 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา 7 ก.พ. 2562
 ประชุมเตรียมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปี 2561 12 ก.พ. 2562
• โพสต์ภาพ : (64)
ประชุมเตรียมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปี 256112 ก.พ. 2562
แข่งขันฟุตบอล THAILAND PRIMEMINISTER CUP 2019 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา 7 ก.พ. 2562
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หญิง5 ก.พ. 2562
การปฏิบัติการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย5 ก.พ. 2562
รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 405 ก.พ. 2562
คัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 256218 ม.ค. 2562
กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง"18 ม.ค. 2562
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 256114 ม.ค. 2562
ชนะเลิศ รุ่น 18 ปี ตัวแทนภาคฯ บาสเกตบอล 3x3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ12 ธ.ค. 2561
ชนะเลิศ รุ่น 15 ปี ตัวแทนภาคฯ บาสเกตบอล 3x3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 12 ธ.ค. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 25617 ธ.ค. 2561
ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นอายุ 18 ปี สพฐ.เกมส์ 25617 ธ.ค. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25617 ธ.ค. 2561
ตัวแทนนักกีฬาประเทศไทย บาสเกตบอล ทีม "ออมสินช้างชมพู" สาธารณรัฐสิงคโปร์28 พ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน "ACN GAMES 2018"20 พ.ย. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 256120 พ.ย. 2561
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 25615 พ.ย. 2561
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 25613 พ.ย. 2561
กิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 25613 พ.ย. 2561
รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอล 3x3 เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาคที่ 33 พ.ย. 2561
รองชนะเลิศอันดับ 2 "SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018" ระดับประเทศ9 ต.ค. 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการแข่งขันกีฬา27 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ27 ก.ย. 2561
เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา ปี 256121 ก.ย. 2561
ประชุมประธาน รองประธานสี กรีฑาสี ACN GAMES21 ก.ย. 2561
สำรวจสถานที่เตรียมกีฬาสีดอกคูนเกมส์7 ก.ย. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25616 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาดอกคูนเกมส์ ปี 25616 ก.ย. 2561
ประชุมกรรมการพ่อสี แม่สี กีฬาดอกคูนเกมส์5 ก.ย. 2561
บาสเกตบอล กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน30 ส.ค. 2561
บาสเกตบอล ธนาคารออมสิน รุ่น 18 ปี29 ส.ค. 2561
กีฬาธนาคารออมสิน ประเภทวอลเลย์บอล หญิง 29 ส.ค. 2561
ขวัญและกำลังใจผู้สูงอายุ28 ส.ค. 2561
ชนะเลิศ SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 201822 ส.ค. 2561
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 256120 ส.ค. 2561
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14 3 ส.ค. 2561
รองชนะเลิศอันดับ 1 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคฯ "OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018"2 ส.ค. 2561
ตัวแทนนักกีฬาไทย บาสเกตบอล กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 สหพันธรัฐมาเลเซีย2 ส.ค. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 25612 ส.ค. 2561
ถวายพุ่มพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 256131 ก.ค. 2561
ชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี บาสเกตบอล"กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561"25 ก.ค. 2561
ชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 บาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 256125 ก.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติ24 ก.ค. 2561
แข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 256120 ก.ค. 2561
คัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลแข่งขันกีฬานักเรียน ในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1618 ก.ค. 2561
ประชุมกรรมการสำรวจนักกีฬาร่วมกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิฯ12 ก.ค. 2561
ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 25619 ก.ค. 2561
ประชุมเตรียมค่ายผู้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่6 ก.ค. 2561
กิจกรรม "บัตรความดีทายผลฟุตบอลโลก2018"28 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด27 มิ.ย. 2561
พบประธานสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า23 มิ.ย. 2561
ประชุมฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 2/256119 มิ.ย. 2561
เลือกแบบเสื้อกีฬาประจำปี 256111 มิ.ย. 2561
ทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2561 11 มิ.ย. 2561
วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 25615 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครู5 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 15 มิ.ย. 2561
อบรมโครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการสอนบาสเกตบอลสู่เยาวชน29 พ.ค. 2561
สำรวจค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี29 พ.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้29 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการเตรียมพิธีประดับเข็มนักเรียน29 พ.ค. 2561
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านกีฬาบาสเกตบอล29 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 1/256121 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(51)
มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน ปีการศึกษา 256122 ก.พ. 2562
ประชุมเตรียมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปี 256112 ก.พ. 2562
คัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 256218 ม.ค. 2562
กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง"18 ม.ค. 2562
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 256114 ม.ค. 2562
ชนะเลิศ รุ่น 18 ปี ตัวแทนภาคฯ บาสเกตบอล 3x3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ12 ธ.ค. 2561
ชนะเลิศ รุ่น 15 ปี ตัวแทนภาคฯ บาสเกตบอล 3x3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 12 ธ.ค. 2561
ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นอายุ 18 ปี สพฐ.เกมส์ 25617 ธ.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน "ACN GAMES 2018"20 พ.ย. 2561
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 25615 พ.ย. 2561
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 25613 พ.ย. 2561
กิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 25613 พ.ย. 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการแข่งขันกีฬา27 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ27 ก.ย. 2561
เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา ปี 256121 ก.ย. 2561
ประชุมประธาน รองประธานสี กรีฑาสี ACN GAMES21 ก.ย. 2561
สำรวจสถานที่เตรียมกีฬาสีดอกคูนเกมส์7 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาดอกคูนเกมส์ ปี 25616 ก.ย. 2561
ประชุมกรรมการพ่อสี แม่สี กีฬาดอกคูนเกมส์5 ก.ย. 2561
บาสเกตบอล กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน30 ส.ค. 2561
บาสเกตบอล ธนาคารออมสิน รุ่น 18 ปี29 ส.ค. 2561
กีฬาธนาคารออมสิน ประเภทวอลเลย์บอล หญิง 29 ส.ค. 2561
ขวัญและกำลังใจผู้สูงอายุ28 ส.ค. 2561
ชนะเลิศ SINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 201822 ส.ค. 2561
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14 3 ส.ค. 2561
ถวายพุ่มพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 256131 ก.ค. 2561
ชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี บาสเกตบอล"กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561"25 ก.ค. 2561
ชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 บาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 256125 ก.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติ24 ก.ค. 2561
แข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 256120 ก.ค. 2561
คัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลแข่งขันกีฬานักเรียน ในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1618 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบรองชนะเลิศ)13 ก.ค. 2561
ประชุมกรรมการสำรวจนักกีฬาร่วมกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิฯ12 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นประถมศึกษา9 ก.ค. 2561
ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 25619 ก.ค. 2561
ประชุมเตรียมค่ายผู้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่6 ก.ค. 2561
กิจกรรม "บัตรความดีทายผลฟุตบอลโลก2018"28 มิ.ย. 2561
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด27 มิ.ย. 2561
พบประธานสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า23 มิ.ย. 2561
ประชุมฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 2/256119 มิ.ย. 2561
เลือกแบบเสื้อกีฬาประจำปี 256111 มิ.ย. 2561
วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 25615 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครู5 มิ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 25615 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 15 มิ.ย. 2561
สำรวจค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี29 พ.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้29 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการเตรียมพิธีประดับเข็มนักเรียน29 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 1/256121 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5"2 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" 2 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)