[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2540001
ชื่อ: มิส  สุภาวดี    ตระกูลวงษ์
ฉายา: MissPick
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (8)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2552  ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  บัตรนักศึกษามหาบัณฑิต
2    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2545  วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2538  ปริญญาตรี  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา 2562-งานบริหารแผนกมัธยมศึกษา
2561 ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 Gifted 2561-งานระดับชั้น
2560 ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 ครูพิเศษ งานระดับชั้น
2557 ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ งานระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
2556 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 แผนกวิชาการ มัธยมศึกษา/
2555 ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ครูประจำชั้น ม.3/3, ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์, ครูประจำชุมนุม Cover Dance ม. 2/1-5, ม. 3/1-5 2540001 สลิปเงินเดือน
2552 ครูประจำชั้น ม.6/4(EP), ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์, ครูประจำชุมนุม Cover Dance ม. 3 , ม.6 2540001 สลิปเงินเดือน
2551 ครูประจำชั้น ม.6/5, ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์, ครูประจำชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม. 3 , ม.6 2540001 สลิปเงินเดือน
2550 ครูประจำชั้น ม.3/4, ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์, ครูประจำชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม. 3, ม.6 2540001 สลิปเงินเดือน
2549 ครูประจำชั้น ม.4/3, ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์, ครูประจำชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม. 3 , ม.6 2540001 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยแผนการสอน ( Lesson Study ) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 8
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 48
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 48
- อบรมการใช้โปรแกรม Swis โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 8
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 8
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 48
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2.30
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- วิจัยเพื่อพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- การให้บริการด้วยใจ (Service Mind) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1.30
- Internet Security Awareness Training Course โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อบรมสาระสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การสอนโดยใช้ Mind Map โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- อบรม swis โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
- Interner Security Awareness & Maintenance Course (การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ห้องคอมพิวเตอร์ 1) 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 มิ.ย. 2555 - 03 มิ.ย. 2555 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานโรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 Gifted   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. พิธีปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี