[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2539018
ชื่อ: มิส  ปรีย์นันท์    ลองจำนงค์
ฉายา: niin
อายุงาน: 22 ปี 10 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2548  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) วิชาเอกการจัดการทั่วไป  ใบรายงานผลการศึกษา
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2539  ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการบัญชี  ใบรายงานผลการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานทะเบียนสถิติ 2562-งานบริหารแผนกธุรการ
2562 งานทะเบียนสถิติ 2562-งานทะเบียนสถิติ
2562 งานทะเบียนสถิติ 2561-แผนกธุรการ/
2562 งานทะเบียนสถิติ 2562-แผนกธุรการ/2562-ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 งานทะเบียนสถิติ 2561-งานบริหารแผนกธุรการ
2561 งานทะเบียนสถิติ 2561-งานทะเบียนสถิติ
2561 งานทะเบียนสถิติ 2561-แผนกธุรการ/2561-ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 งานทะเบียนสถิติ งานบริหารแผนกธุรการ_ปีการศึกษา2560
2560 งานทะเบียนสถิติ งานทะเบียนสถิติ_ปีการศึกษา2560
2559 งานทะเบียนสถิติ งานทะเบียนสถิติ_ปีการศึกษา2559
2558 งานทะเบียนสถิติ งานบริหารแผนกธุรการ
2558 งานทะเบียนสถิติ งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2558 งานทะเบียนสถิติ
2557 งานทะเบียนสถิติ งานบริหารแผนกธุรการ
2557 งานทะเบียนสถิติ งานทะเบียนสถิติ
2557 งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 งานทะเบียนสถิติ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 งานทะเบียน-สถิติ งานทะเบียน-สถิติ
2556 งานทะเบียน-สถิติ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 งานทะเบียน-สถิติ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 งานทะเบียน งานทะเบียนครู
2555 งานทะเบียน งานทะเบียนนักเรียน
2555 งานทะเบียน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 งานทะเบียน แผนกทะเบียน/ฝ่ายธุรการ - การเงิน
2555 เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 งานทะเบียน แผนกทะเบียน/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ปี 2552
2551 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน / ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ปี 2551
2550 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน / ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ปี 2550-2551

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 Technology in Teaching and Learningการใช้เทคโนโลยเพื่อการเรียนการสอน ห้อง Computer 2 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
2557 Technology in Teaching and Learningการใช้เทคโนโลยเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 28 มี.ค. 2558 - 29 มี.ค. 2558 14
- เข้าร่วมอบรมการวัดประเมินผล และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ศูนย์คุณภาพชีวิต อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 17 ต.ค. 2551 8
- การสมัครสอบ O-Net ,A-Net และ Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 26 พ.ย. 2550 8
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- เทคนิคการให้บริการกับผู้รับบริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2.30
- Service Mind โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 ต.ค. 2552 3
- อบรมการกรอกข้อมูลโครงการในเว็บไซด์หน่วยงาน ห้องคอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 ต.ค. 2552 1

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานทะเบียนสถิติ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 17 มี.ค. 2558 - 17 มี.ค. 2558 6
- ศึกษาดูงานระบบงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 543  ครูดีเด่น ประเภทครูสนับสนุนการสอน  เกียรติบัตร โครงการประกวดครูดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2551
2  16 543  ครูดีเด่น ประเภทครูสนับสนุนการสอน  เกียรติบัตรครูดีเด่นของชมรมการศึกษาเอกชน ปี 2550

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2549  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 5 1911 249 104 5 ธ.ค. 2549 ประกาศนียบัตร/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์/ภาพถ่าย

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานทะเบียน-สถิติ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานทะเบียนสถิติ,   2561-งานทะเบียนสถิติ,   2561-งานทะเบียนสถิติ,   2561-งานบริหารแผนกธุรการ,   2561-งานทะเบียนสถิติ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานทะเบียนสถิติ   สังกัด 2561-แผนกธุรการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานทะเบียนสถิติ   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกธุรการ
     ตำแหน่ง งานทะเบียนสถิติ   สังกัด 2561-งานทะเบียนสถิติ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561 19 ก.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561 19 ก.ค. 2561
• โพสต์ข่าว : (2)
 การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561 19 ก.ค. 2561
 กำหนดการรับเอกสาร ปพ.1 ระดับชั้น ป.6 ,ม.3 ,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 8 มี.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (1)
การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 256119 ก.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 256119 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)