[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2539014
ชื่อ: มาสเตอร์  นพปฏล    เปียเมือง
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2527  การศึกษาบัณฑิต  ใบประกาศนียบัตร กศบ.
2    วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดชลบุรี 2523  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2521  ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย  ใบประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2518  ประกาศนียบัตรมัธยมต้น  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 วัดผลฯ
2561 วัดผลฯ 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 งานวัดผลและประเมินผล 2561-งานวัดผลและประเมินผล
2561 ครูผู้ช่วยประชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 2561-งานระดับชั้น
2561 วัดผลฯ 2561-ฝ่ายวิชาการ
2560 งานวัดผลฯ งานบริหารฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2560
2560 ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2560 งานวัดผลและประเมินผล งานวัดผลและประเมินผล_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 งานวัดผลประเมินผล ประถมศึกษา งานวัดผลและประเมินผล_ปีการศึกษา2559
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 งานวัดผลและประเมินผล งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 งานวัดผลและประเมินผล งานวัดผลและประเมินผล
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 งานระดับชั้น
2557 งานวัดผล งานวัดผล
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ งานระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย
2556 ครูพิเศษปฐมวัย งานวิชาการ - ปฐมวัย
2556 หัวหน้างานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย
2556 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาปลาย
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย แผนกวิชาการ ประถมศึกษา/
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/3 แผนกวิชาการ ประถมศึกษา/
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย แผนกวิชาการ ประถมศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
2555 ครูผู้สอนปฐยวัยปที่ 2 งานสายปฐมวัย 2
2555 หัวหน้างานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย
2555 ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
2555 หัวหน้างานวัดและประเมินผล ประถมศึกษาตอนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2555 หัวหน้างานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2555 หัวหน้างานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย แผนกวิชาการประถมศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูผู้สอนสายป.6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา 34 6/2558
2557 ครูผู้สอนสายป.6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา 0 82/2557
2556 ครูผู้สอนสายป.5-6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย ประถม 5-6 0 5/2556
2555 ครูผู้สอนสายป.5-6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย อนุบาล2,ประถม5-6 0
2554 ครูผู้สอนสายป.5-6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย อนุบาล2,ประถม5-6 0
2553 ครูผู้สอนสายป.5-6,หัวหน้างานวัดผลป.4-6 อนุบาล 2 ประถมศึกษา 5-6 6 คำสั่งที่ 74/2553
2552 ครูผุสอน,หัวหน้างานวัดผลช่วงชั้นที่ 2 อนุบาล 2 ประถม 5-6 0 สลิปเงินเดือน
2539 ครูผู้สอน ประถมและอนุบาล 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2551 อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2551 - 16 พ.ค. 2551 14
- การสร้างข้อสอบปรนัย การประเมินผลตามสภาพจริง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 ต.ค. 2551 4
- หลักสูตรแกนกลาง อาคาร ณ.มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2551 - 12 พ.ย. 2551 14
- การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 อสช.อุบลราชธานี 20 มี.ค. 2551 - 21 มี.ค. 2551 14
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2551 อัสสัมชัญนครราชสีมา 23 ต.ค. 2551 - 24 ต.ค. 2551 14
- สัมมนาปิดภาคเรียนที่2/2551 อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 มี.ค. 2551 3
- วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง 21 ต.ค. 2551 - 27 ต.ค. 2551 168
- การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์34 โรงเรียนอัสสัมชัญนคราชสีมา 31 ก.ค. 2551 1
- การวิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2551 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2551 3
- จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2551 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2551 3
- การจัดการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการกับการกำจัดไวรัส ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 ต.ค. 2551 2
- การอบรม Service Mind ชั้น 5 ตึกสัพพัญญู 02 ต.ค. 2551 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2552 “การทำวิจัยในสถานศึกษา” ST.Louis Meeting Room 15 พ.ค. 2552 - 16 พ.ค. 2552 18
- ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ST.Louis Meeting Room 12 มิ.ย. 2552 1
- อบรม Internet security awareness training course ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฯ 12 ต.ค. 2552 1
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง ST.Louis Meeting Room 14 พ.ค. 2552 3
- วิจัยเพื่อการพัฒนา ST.Louis Meeting Room 14 พ.ค. 2552 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น ST.Louis Meeting Room 15 พ.ค. 2552 2.30
- สัมมนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 ST.Louis Meeting Room 20 ธ.ค. 2552 4
- อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2552 1
- การให้บริการด้วยใจ (Service Mind) ST.Louis Meeting Room 02 ต.ค. 2552 1
- อบรมระบบ E-Office ห้องคอมพิเตอร์โรงเรียนฯ 14 ส.ค. 2552 1
- การใช้ ActiveBoard สำหรับการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนฯ 18 ธ.ค. 2552 1
- สัมมนาเรื่อง Mind map ST.Louis Meeting Room 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ST.Louis Meeting Room 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม ST.Louis Meeting Room 12 พ.ค. 2553 3
- การอบรมSWIS ห้องComputer 1 09 ก.ค. 2553 1
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม อัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- การผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ อัสสัมชัญนครราชสีมา 17 มี.ค. 2554 - 18 มี.ค. 2554 12
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12
- หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และเทคนิกการสอน/การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ณ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา 23 ก.ค. 2554 - 24 ก.ค. 2554 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2554  ครูดีเด่น ระดับเหรียญทอง การศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2554  ครูดีศรีโคราช บุคคลตัวอย่างประเภทครูผู้สอน  เกียรติบัตร
3  30 ก.ค. 2551  มีส่วนร่วมให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2549  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 19 24 79 25 543 ประกาศนียบัตร เล่ม 19N ตอนที่24N 25 ธค.49

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานวัดผลและประเมินผล,   2561-งานวัดผลและประเมินผล,   2561-งานวัดผลและประเมินผล,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานวัดผลและประเมินผล,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง วัดผลฯ   สังกัด 2561-ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง วัดผลฯ   สังกัด 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล   สังกัด 2561-งานวัดผลและประเมินผล
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (4)
 ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 18 พ.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 12 ก.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 7 ก.ย. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 7 ธ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (7)
 ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 18 พ.ค. 2561
 ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18 พ.ค. 2561
 ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 พ.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 12 ก.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 7 ก.ย. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 7 ธ.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 14 ก.พ. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(26)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256123 มี.ค. 2562
บรรยากาศการติดตามผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25618 มี.ค. 2562
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.38 มี.ค. 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 25614 มี.ค. 2562
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 25613 มี.ค. 2562
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.327 ก.พ. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 3/256115 ก.พ. 2562
ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" ระดับปฐมวัย5 ก.พ. 2562
ส่งความสุข ในเทศกาล "วันตรุษจีน" ระดับประถมฯ - มัธยมฯ5 ก.พ. 2562
ACN สืบสาน อีสานม่วนซื่น Cultures of E-Sarn" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา27 ม.ค. 2562
ACN สืบสาน อีสานม่วนซื่น Cultures of E-Sarn ระดับมัธยมศึกษา27 ม.ค. 2562
ACN Christmas Fair 201824 ธ.ค. 2561
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256118 ธ.ค. 2561
การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา17 ธ.ค. 2561
การประชุมสามัญประจำปี 2561 โดย..สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา17 ธ.ค. 2561
วันวิชาการ (Academic Annual Days) 201812 ธ.ค. 2561
ACN Board Game ครั้งที่ 712 ธ.ค. 2561
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)20 พ.ย. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษา 17 ต.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .620 ส.ค. 2561
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 256120 ส.ค. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 25612 ส.ค. 2561
การดำเนินการสอบเลื่อนตำแหน่ง ระดับ 8-9-10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.)23 ก.ค. 2561
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561
ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส"4 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"2 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)