[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2539014
ชื่อ: มาสเตอร์  นพปฏล    เปียเมือง
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2527  การศึกษาบัณฑิต  ใบประกาศนียบัตร กศบ.
2    วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดชลบุรี 2523  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2521  ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย  ใบประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2518  ประกาศนียบัตรมัธยมต้น  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 วัดผลฯ 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 งานวัดผลและประเมินผล 2561-งานวัดผลและประเมินผล
2561 ครูผู้ช่วยประชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 2561-งานระดับชั้น
2561 วัดผลฯ 2561-ฝ่ายวิชาการ
2560 งานวัดผลฯ งานบริหารฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2560
2560 ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2560
2560 งานวัดผลและประเมินผล งานวัดผลและประเมินผล_ปีการศึกษา2560
2559 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้_ปีการศึกษา2559
2559 งานวัดผลประเมินผล ประถมศึกษา งานวัดผลและประเมินผล_ปีการศึกษา2559
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2 งานระดับชั้น_ปีการศึกษา2559
2558 งานวัดผลและประเมินผล งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 งานวัดผลและประเมินผล งานวัดผลและประเมินผล
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 งานระดับชั้น
2557 งานวัดผล งานวัดผล
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ งานระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย
2556 ครูพิเศษปฐมวัย งานวิชาการ - ปฐมวัย
2556 หัวหน้างานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย
2556 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาปลาย
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย แผนกวิชาการ ประถมศึกษา/
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/3 แผนกวิชาการ ประถมศึกษา/
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2556 งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย แผนกวิชาการ ประถมศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
2555 ครูผู้สอนปฐยวัยปที่ 2 งานสายปฐมวัย 2
2555 หัวหน้างานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย
2555 ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
2555 หัวหน้างานวัดและประเมินผล ประถมศึกษาตอนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2555 หัวหน้างานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย ฝ่ายวิชาการ
2555 หัวหน้างานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย แผนกวิชาการประถมศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูผู้สอนสายป.6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา 34 6/2558
2557 ครูผู้สอนสายป.6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา 0 82/2557
2556 ครูผู้สอนสายป.5-6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย ประถม 5-6 0 5/2556
2555 ครูผู้สอนสายป.5-6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย อนุบาล2,ประถม5-6 0
2554 ครูผู้สอนสายป.5-6,หัวหน้างานวัดผลประถมศึกษาตอนปลาย อนุบาล2,ประถม5-6 0
2553 ครูผู้สอนสายป.5-6,หัวหน้างานวัดผลป.4-6 อนุบาล 2 ประถมศึกษา 5-6 6 คำสั่งที่ 74/2553
2552 ครูผุสอน,หัวหน้างานวัดผลช่วงชั้นที่ 2 อนุบาล 2 ประถม 5-6 0 สลิปเงินเดือน
2539 ครูผู้สอน ประถมและอนุบาล 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2551 อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2551 - 16 พ.ค. 2551 14
- การสร้างข้อสอบปรนัย การประเมินผลตามสภาพจริง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 ต.ค. 2551 4
- หลักสูตรแกนกลาง อาคาร ณ.มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 11 พ.ย. 2551 - 12 พ.ย. 2551 14
- การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 อสช.อุบลราชธานี 20 มี.ค. 2551 - 21 มี.ค. 2551 14
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2551 อัสสัมชัญนครราชสีมา 23 ต.ค. 2551 - 24 ต.ค. 2551 14
- สัมมนาปิดภาคเรียนที่2/2551 อัสสัมชัญนครราชสีมา 15 มี.ค. 2551 3
- วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง 21 ต.ค. 2551 - 27 ต.ค. 2551 168
- การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์34 โรงเรียนอัสสัมชัญนคราชสีมา 31 ก.ค. 2551 1
- การวิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2551 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2551 3
- จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2551 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2551 3
- การจัดการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการกับการกำจัดไวรัส ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 ต.ค. 2551 2
- การอบรม Service Mind ชั้น 5 ตึกสัพพัญญู 02 ต.ค. 2551 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2552 “การทำวิจัยในสถานศึกษา” ST.Louis Meeting Room 15 พ.ค. 2552 - 16 พ.ค. 2552 18
- ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ST.Louis Meeting Room 12 มิ.ย. 2552 1
- อบรม Internet security awareness training course ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนฯ 12 ต.ค. 2552 1
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง ST.Louis Meeting Room 14 พ.ค. 2552 3
- วิจัยเพื่อการพัฒนา ST.Louis Meeting Room 14 พ.ค. 2552 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น ST.Louis Meeting Room 15 พ.ค. 2552 2.30
- สัมมนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 ST.Louis Meeting Room 20 ธ.ค. 2552 4
- อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2552 1
- การให้บริการด้วยใจ (Service Mind) ST.Louis Meeting Room 02 ต.ค. 2552 1
- อบรมระบบ E-Office ห้องคอมพิเตอร์โรงเรียนฯ 14 ส.ค. 2552 1
- การใช้ ActiveBoard สำหรับการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนฯ 18 ธ.ค. 2552 1
- สัมมนาเรื่อง Mind map ST.Louis Meeting Room 11 มี.ค. 2553 - 12 มี.ค. 2553 12
- การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ST.Louis Meeting Room 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม ST.Louis Meeting Room 12 พ.ค. 2553 3
- การอบรมSWIS ห้องComputer 1 09 ก.ค. 2553 1
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม อัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- การผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ อัสสัมชัญนครราชสีมา 17 มี.ค. 2554 - 18 มี.ค. 2554 12
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12
- หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และเทคนิกการสอน/การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ณ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา 23 ก.ค. 2554 - 24 ก.ค. 2554 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2554  ครูดีเด่น ระดับเหรียญทอง การศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2554  ครูดีศรีโคราช บุคคลตัวอย่างประเภทครูผู้สอน  เกียรติบัตร
3  30 ก.ค. 2551  มีส่วนร่วมให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2549  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 19 24 79 25 543 ประกาศนียบัตร เล่ม 19N ตอนที่24N 25 ธค.49

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้,   2561-งานวัดผลและประเมินผล,   2561-งานวัดผลและประเมินผล,   2561-งานวัดผลและประเมินผล,   2561-งานระดับชั้น,   2561-งานระดับชั้น,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย,   2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   2561-งานวัดผลและประเมินผล,   2561-งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง วัดผลฯ   สังกัด 2561-ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง วัดผลฯ   สังกัด 2561-งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล   สังกัด 2561-งานวัดผลและประเมินผล
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   สังกัด 2561-งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 18 พ.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 12 ก.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 7 ก.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (5)
 ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 18 พ.ค. 2561
 ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18 พ.ค. 2561
 ประกาศผลการสอบปลายปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 พ.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 12 ก.ค. 2561
 กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 7 ก.ย. 2561
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(8)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษา 17 ต.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม .620 ส.ค. 2561
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 256120 ส.ค. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 25612 ส.ค. 2561
การดำเนินการสอบเลื่อนตำแหน่ง ระดับ 8-9-10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.)23 ก.ค. 2561
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256126 พ.ค. 2561
ตลาดนัด Summer 2018 "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส"4 พ.ค. 2561
ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"2 พ.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)