[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2539011
ชื่อ: มิส  นภัสกรณ์    วงษ์ยี่หวา (ออกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (10)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2548  คบ.  ใบปริญญาบัตร
2    สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2545  ศศบ.  ทรานสคริป
3    โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 2530  สามัญ  ใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
4    โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 2527  ม.3  ใบกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 งานเอกสาร / สารบรรณ 2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม งานบริหารฝ่ายกิจกรรม_ปีการศึกษา2560
2559 เจ้าหน้าที่ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม งานบริหารฝ่ายกิจกรรม_ปีการศึกษา2559
2558 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 งานเอกสาร / งานสารบรรณ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 ครูประจำชั้น ปฐมวัย ๑/๓ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๑
2556 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 1/4 งานวิชาการ - ปฐมวัย
2555 ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 งานสายปฐมวัย 3
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/1
2551 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายกิจกรรม 0
2555 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/3 78 คำสั้งโรงเรียน
2554 ครูประจำชั้น / หัวหน้าสายปฐมวัย ปีที่ 2 ปฐมวัย 2554 คำสั่งโรงเรียน
2553 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2553 คำสั่งโรงเรียน
2552 ครูผู้ช่วยชั้นปฐมวัย 1 / 1 ปฐมวัย 2552 คำสั่งโรงเรียน
2551 ครูผู้สอนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 / 2 ปฐมวัย 2551 คำสั่งโรงเรียน
2550 ครูผู้สอนชั้นปฐมวัยที่ 1/2 ปฐมวัย 1 คำสั่งโรงเรียน
2549 ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการ แผนก English Program / ครูผู้สอน English Program 317 คำสั่งโรงเรียน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(Technology in Teaching) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- การสัมมนาบุคคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2549 โรงเรียนที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2549 - 11 พ.ค. 2549 12
- คุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- พัฒนาวิชาชีพครูใช้การวิจัยแผนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามจิตตารมย์ของนักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การใช้ภาษาอังกฤษกับสื่อการเรียนการสอน โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล 3
- การเต้นลีลาศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- กาทำดอกไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2549 วิเคราะห์มาตราฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- เทคนิคการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สงบใจในพระธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- อนาคตของเด็กออทิสติก โรงพยาบาลจิตเวชนคราชสีมาราชนครินทร์ 3
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- คอมพิวเตอร์ ระบบ Swiss โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- คอมพิวเตอร์ระบบ swiss โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ก.พ. 2552 1
- เทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 3Q ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 01 ก.พ. 2552 6
- การเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มี.ค. 2552 3
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2.30
- การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ Swiss โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 ก.ค. 2552 1
- อบรมนาฏศิลป์ อาคารสุรสัมมนาคาร มทส. 12 ก.ย. 2552 - 13 ก.ย. 2552 14
- การให้บริการด้วยใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 ต.ค. 2552 1
- การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ต.ค. 2552 - 07 ต.ค. 2552 6
- การเขียนแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 ต.ค. 2552 - 08 ต.ค. 2552 6
- การศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ต.ค. 2552 - 09 ต.ค. 2552 6
- การอบรมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- Basic Phonics Spelling โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 2
- อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ swis ห้องคอม ฯ 1-2 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 1
- การรำศรีโคตรบูรณ์ และการห่มผ้าสไบแบบต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 02 ก.ย. 2553 - 03 ก.ย. 2553 12
- ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตำราภาษาอังกฤษ 4 รายวิชา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 17 ก.ย. 2553 - 17 ก.ย. 2553 6
- แนวทางการปฏิยัติงานตามรายมาตรฐานระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพในปี พ.ศ. 2554 โรงแรมดิไอยรานครราชสีมา - 13 ธ.ค. 2553 6
- การอบรมดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล อาคารหิรัญสมโภช แผนกปฐมวัย 09 มี.ค. 2554 - 09 มี.ค. 2554 6
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนสำหรับครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 3 รายวิชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 14 มี.ค. 2554 - 21 มี.ค. 2554 48
- วิธีการใช้ตำรากลางในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 จ.นนทบุรี 21 เม.ย. 2554 - 21 เม.ย. 2554 6
- การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (การสอนแบบโฟนิคส์ Phonics Instruction) ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 22 เม.ย. 2554 - 22 เม.ย. 2554 6
- การสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2554 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 14 พ.ค. 2554 6
- การจัดทำเครื่องมือการประเมินที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกรอบ 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
- การประกันคุณภาพภายในและภายนอกรอบ 3 หอประชุมโรงเรียนวัดสุทธจินดา 09 ก.ค. 2554 - 10 ก.ค. 2554 12
- Internet Security Awareness & Maintenance Course อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12
- Computer Art & Graphic Desing Course อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 27 ส.ค. 2554 - 28 ส.ค. 2554 12
- เทคนิคการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการสู่เด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 25 ก.ย. 2554 - 25 ก.ย. 2554 6
- การจัดทำแผนการสอนตำรากลาง วิชา คณิตศาตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 17 ต.ค. 2554 - 19 ต.ค. 2554 18
- จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2554 - 22 ต.ค. 2554 6
- E - Learning System Computer 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 23 ต.ค. 2554 - 23 ต.ค. 2554 3
- การสัมมนาบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2554 อาคารศูยน์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2554 - 14 พ.ค. 2554 6
- การจัดทำเครื่องมือการประเมินที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกรอบ 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
- การประกันคุณภาพภายในระดับก่อนประถมศึกษา หอประชุมวัดสุทธิจินดา 18 มิ.ย. 2554 - 18 มิ.ย. 2554 6
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ชั้น 3 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12
- Computer Art and Graphic Design ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 27 ส.ค. 2554 - 28 ส.ค. 2554 12
- เทคนิคการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการสู่เด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 25 ก.ย. 2554 - 25 ก.ย. 2554 6
- การเขียนและพัฒนาแผนการสอน ตำรากลาง 5 รายวิชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 17 ต.ค. 2554 - 18 ต.ค. 2554 12
- การพัฒนาศักยภาพครู/กิจกรรมแนะแนว อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 22 ต.ค. 2554 - 22 ต.ค. 2554 6
- ศิลปะอนุบาล แสนสนุก อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 02 มี.ค. 2555 - 02 มี.ค. 2555 6
- วิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤา 5 รายวิชา ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด 2000 22 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 6
- การวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง สวนสุชาดาวังน้ำเขียว นครราชสีมา 10 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12
- ASEAN-Ready for School Administrators and Teachers โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 26 ก.ค. 2555 - 15 ก.ย. 2555 90
- อังกฤษในชั้นเรียน อาคารศูนย์การเรียนรู้ 01 มี.ค. 2556 - 01 มี.ค. 2556 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 3
- ศึกษาต่อต่างประเทศอินเดีย ประเทศอินเดีย
- ด้านการเรียนการสอน Yadrawindra School ประเทศอินเดีย
- งานธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
- งานธุรการ / การเรียนการสอนแผนก English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- กิจกรรมโยคะ / การเรียนการสอนแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
- นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 14 M.C.C. Hall เดอะมอล์ล นครราชสีมา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง
- การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 ก.พ. 2554  ครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวัย ประจำปี 2554  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
2  15 543  รางวัลชมเชย ระดับการศึกษาปฐมวัย การประกวดครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ใบเกียรติบัตร /ภาพถ่าย
3  16 543  ครูดีเด่นคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ใบเกียรติบัตร
4  16 ม.ค. 2554  ครูดีศรีโคราช ประจำปี 2554  ใบเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
5  20 ก.ค. 2553  ครูผู้สอนดีเด่นของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย  ใบเกียรติบัตร/โล่รางวัล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม,   2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม,   2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานเอกสาร / สารบรรณ   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกกิจกรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบรองชนะเลิศ)13 ก.ค. 2561
จับฉลากบัตรความดี ทายผลฟุตบอลโลก 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น9 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)