[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2539008
ชื่อ: มิส  อุมาสวรรค์    จันทรมะโน
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (10)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ราชภัฏนครราชสีมา 2536  ครุศาสตร์บัณฑิต  
2    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 2534  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 หัวหน้าแผนกโภชนาการ/งานโภชนาการ/งานเบเกอรี่ 2562-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 หัวหน้าแผนกโภชนาการ/งานโภชนาการ/งานเบเกอรี่ 2562-งานบริหารแผนกโภชนาการ
2562 งานโภชนาการ 2562-งานโภชนาการ
2562 งานเบเกอรี่ 2562-งานเบเกอรี่
2562 หัวหน้าแผนกโภชนาการ/งานโภชนาการ/งานเบเกอรี่ 2562-ฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 หัวหน้าแผนกโภชนาการ/งานโภชนาการ/งานเบเกอรี่ 2562-แผนกโภชนาการ/2562-ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 English Program 2561-งาน English Program
2561 งานเอกสาร / สารบรรณ 2561-งานบริหารแผนกปกครอง
2560 EP งานบริหารฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2560
2559 ครูประจำชั้น EP ป.6 งาน English Program_ปีการศึกษา2559
2559 งานปกครอง English Program งานบริหารฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2559
2558 งานประกันคุณภาพ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 งานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ
2558 ครูประจำชั้น ป.6 EP งานระดับชั้น
2557 ครูประจำชั้น EP ป.6 งาน English Program
2556 ครูประจำชั้น ป.6 งานวิชาการ - English Program
2556 ครูสังกัด English Program งานวิชาการ - English Program
2556 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
2555 Assistant Head of Administrative Affairs EP งานธุรการ English Program
2555 ช่วยงานธุรการ/งานทะเบียน แผนก English Program/ฝ่ายวิชาการ
2555 Assistant Head of Administrative Affairs EP แผนก English Program/ฝ่ายวิชาการ
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/4
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ช่วยงานธุรการ EP 0
2552 ช่วยงานธุรการ EP 0
0 ครูประจำชั้น EP.P. 2 ประถมศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้เทคโนโลยี่้เพื่อการเรียนการสอน (Technology in Teaching and learnning ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 มิ.ย. 2552 2.30
- English Program TeachersSeminar โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 5
- การอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- Internet Security Awareness Training Course Computer 2 Assumption Nakhoratchasima 2
- MIND MAPPING อัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- การเตรีนมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม อัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- Basic Phonics and Spelling ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 2
- การอบรมระบบ swis ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา 1

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพ
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  20 543  ไม่ขาด ไม่ลา และไม่สายในการปฏิบัติหน้าที่  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 543  ที่ 5 125 0 105 18 543 ใบประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   2561-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   2561-งานประกันคุณภาพ,   2561-งาน English Program,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานระดับชั้น,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งาน English Program
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง งานเอกสาร / สารบรรณ   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปกครอง
     ตำแหน่ง English Program   สังกัด 2561-งาน English Program

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)