[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2539003
ชื่อ: มิส  สุนทรี    พลอยรัตน์
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 10 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยจันทรเกษม 2531  ครุศาสตร์บัญฑิต  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนวัดสังเวช 2517  ม.ศ.3  ใบสุทธิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/3 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2560 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 1/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 2/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑
2557 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๑
2557 ครูผู้ช่วย ปฐมวัย ๑/๔ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๑
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2557 กรรมการ งานนิเทศภายใน
2557 กรรมการ งานสื่อการสอน
2557 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑ ฝ่ายปกครอง
2556 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 1/5 งานวิชาการ - ปฐมวัย
2555 ครูผู้ช่วยปฐมชั้นวัยปีที่ 1/3 งานสายปฐมวัย 1
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/5
2551 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูคู่่ชั้น ปฐมวัยปีที่ 1/3 0
2554 ครูค่ชั้น ปฐมวัยEP.1 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 ครูประจำชั้น EP 1 ปฐมวัย 0
2552 ครูผู้ช่วยปฐมวัย1/5 ปฐมวัย 0
2551 ครูผู้ช่วยปฐมวัย 1/3 ปฐมวัย 0 -
2550 ครูผู้ช่วยปฐมวัย 1/1 ปฐมวัย 0 -
2549 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3 EP. ปฐมวัย 0 -

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
543 การใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์แก่ครู ห้องคอมพิวเตอร์1 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- การสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศืกษา 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2549 - 11 พ.ค. 2549 8
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 17 พ.ค. 2549 - 18 พ.ค. 2549
- ศึกษาต่อประเทศอินเดีย ประเทศอินเดีย 15 ก.ย. 2549 - 03 ต.ค. 2549
- สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2550 - 12 พ.ค. 2550 12
- อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ก.ค. 2550 1
- อบรมสงบใจในพระธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 ก.ย. 2550 1
- สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 ต.ค. 2550 - 13 ต.ค. 2550 12
- โยคะเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ธ.ค. 2550 1
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 05 เม.ย. 2551 - 06 เม.ย. 2551
- การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/51 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2551 7
- การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ต.ค. 2552 6
- การเขียนแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 ต.ค. 2552 6
- การศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ต.ค. 2552 6
- อบรมการการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 มิ.ย. 2555 - 03 มิ.ย. 2555 12
- การสัมมนาก่อนปิด/เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 / 2555 สุชาดารีสอร์ท 05 มี.ค. 2552 - 07 มี.ค. 2555 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานกิจกรรมโยคะสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศแคนนาดา
- การเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมระยอง
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2548  ครูดีเด่น  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
0 543  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ( บ.ภ. ) 128 24 106 2 ก.พ. 2550 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประจำชั้น ปฐมวัย 3/3   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)